• Eesti

Eesti Energia kavandab Liivi lahte 300 tuulikut

Eesti uudised, Tuuleenergia - eteap December 29, 2009

Pärnu Postimees, 29.12.2009

Eesti Energia AS on taotlemas keskkonna­ministeeriumilt vee eri­kasutusluba 308 elekt­rituuliku ja ülekandelii­nide rajamiseks Liivi la­he vette Kihnu, Ruhnu ja Häädemeeste valla Jaagupi piirkonda.

Samuti loodab suurettevõte püsti­tada üheksa tuulikut maismaale Häädemeeste piirkonda ning tuu­likute asukohana pole välistatud Tõstamaa rannikki.

Eesti Energia meretuulikute kavaTuulikud maismaale

Tuule poolest rikas Hääde­meeste vald on lõppeval aastal vastanud eitavalt veel kahele ettevõttele, mis on avaldanud soo­vi valla territooriumile tuulikuid rajada.

Valla arendus- ja keskkonnanõuniku Merle Looringu sõnutsi on vald arvamusel, et Eesti Ener­gia maismaakavagi peaks äsjaalgatatud maakonna tuuleenergeetika teemaplaneeringu käigus sobivate tuulepargialade täpsustami­seni ootele jätma, sest need tuuli­kud tuleksid Via Baltica ja mere vahele väärtusliku maastiku alale. Viimasel istungil detsembris võttis Häädemeeste vallavolikogu seisu­koha, et planeeringut algatamata ei ole võimalik valda tuulikuid pai­galdada.

Eesti Energia meretuuleparkide programmi juhi Eero Saava kirjeldust mööda on Häädemees­te vallale esitatud taotluse järgi ettevõttel soov panna üks tuulikuist üles maismaale Kabli, Ma­jaka, Orajõe, Metsapoole ja Ikla külla ning neli Treimanisse pool­teise kuni kahe kilomeetri kaugu­sele merest.

Asukohavaliku aluseks on võetud 1998. aastal kehtestatud ja praegu kehtiv Pärnu maakonnaplaneering, milles Häädemees­te rannikuala Jaagupist Iklani on viirutatud potentsiaalseks tuuliku­te alaks.

Et arendajate surve on ilmne ja tuuleenergia kasutuspiirkonnad maakonnas põhjalikult läbi arutada, on Pärnu maavalitsus nüüd algatanud uue, maakondliku tuuleenergeetika teemaplaneeringu. Just see peaks ajagraafiku järgi juba aasta pärast näitama, kuhu saab Pärnu maakonnas maismaa­le tuulikuid rajada.

Saava selgitusel on Eesti Ener­gial kindel kavatsus teemaplanee­ringu käigus oma ettepanekud teha. Nende kohaselt võiks tuulikud Häädemeeste valda rajada hoopis riigimetsa Via Balticast maismaa poole, kus kehtiva maakonnaplaneeringu järgi tuulepargiala pa­raku ette nähtud ei ole. Sel juhul jääksid olemata vaidlusi tõotavad läbirääkimised eramaade omani­kega. Saava kinnitust mööda ula­tuvad tänapäevased tuulikud kül­lalt kõrgele, nii et neid saab püsti­tada keset metsa.

300 tuulikut merre

Kui maismaatuulikute puhul on otsustav sõna sekka öelda val­lal, siis Eesti Energia meretuuleparkide projekti puhul käib otsustamine riiklikult üle maavalitsuse ja omavalitsuste pea. Saava väitel avaneb kohalikel kindlasti võima­lus avaldada oma arvamust kesk­konnaministeeriumi algatatava keskkonnamõjude hindamise ava­like arutelude käigus.

Sweco Projecti tehtud Liivi la­he tuuleparkide eskiisprojekti alu­sel on Eesti Energia tuulikud plaanitud Ruhnu, Kihnuedela, Kih­nukrundi, Kihnulõuna ja Jaagu­pi piirkonda, tuuleparkide kogupindala koos kaablitrassiga oleks 19 470 hektarit. Vee erikasutus­luba taotleb Eesti Energia Liivi la­hel 50 aastaks.

Eskiisprojekti kaardi järgi hak­kaksid tihedamad tuulikutekogumid ruhnlaste merevaadet ilmes­tama loodes ja kihnlastel lõunas-edelas. Häädemeeste Jaagupi ran­nalt avaneks seevastu avaram vaa­de V-tähe kujulisele üksiktuulikute reale, millest üks joondub Ruh­nu ja teine Kihnu suunas.

Saava sõnutsi püütakse selli­selt asetatud tuulikutega tagada nauditav merevaade, arvestades Häädemeeste ranniku kui olulise turismipiirkonnaga, sest Jaagupis algab tuulikute rida juba paari ki­lomeetri kaugusel sadamast.

Saava loodab, et sellisel moel paigutatud tuulikute rivi võib ehk enamik kohalikke hakata isegi kenaks pidama. Ja lisab, et ülejää­nud merre kavandatavad pargid, kus suurem grupp tuulikuid koos, visuaalselt nii kenad ei ole.

Kihnulõuna park asuks Lemmerannast 17 kilomeetri ja Kih­nust kümne kilomeetri kaugusel, Kihnule lähim – Kihnukrundi park jääks saarest nii lõunast kui lää­nest nelja kilomeetri ja kaugeim – Kihnuedela park juba 18 kilomeet­ri kaugusele.

Arvestada tuleb sedagi, et kõi­ki 300 tuulikut tegelikult Liivi lah­te ei tule, sest merre ehitatavad tuulikud muutuvad üha võimsa­maks. Viiemegavatiste tuulikutega saab Eesti Energia oma Sindi ala­jaamas oleva liitumispunkti võim­suse täis juba 120 tuulikuga.

“Siis tõenäoliselt jäävadki ära need kaks kolmandikku kas terve pargi kaupa või näiteks olemasolevatest asukohtadest pool, kus probleemid on kõige suuremad,” rääkis Saava.

Tuuleparkide asukohavalik on seotud eelkõige veesügavu­se ja tingimusega, et need pea­vad jääma väljapoole Natura linnualasid.

Tuulikuvundamendi tege­mine sügavamale kui 20 meet­rit muutuks Eesti Energia väitel eksponentsiaalselt liialt kalliks, mistõttu tuuleparke pole võimalik saartest ega mandrist enam kau­gemale joonistada.

“Saksa riik on nii rikas, et ta maksab arendajatele kinni selle, et nood ehitavad 40-50 meetri süga­vusse vette. Aga see on Saksa riik, mis on sellise otsuse vastu võtnud. Eesti nähtavasti seda teed ei lähe, me peame ju siis taastuvenergia tasuga need vundamendid kinni maksma, ja see läheb tõesti kal­liks,” väitis Saava.

Selles, et valitud sai just Liivi laht ja Kihnu-Ruhnu piirkond, on oma osa Sindi liitumispunkti lähedusel, samuti asjaolul, et Eesti-Läti uus ülekandeliin võib suure tõenäosusega hakata kulgema lä­bi Riia lahe, minnes tõenäoliselt Sindi alajaamagi.

“Siis saaksid Liivi lahe tuulepargid olla selle kaabliga liitunud ning rahaliselt osaleda Eesti-Läti ühenduskaabli rajamises. Sellist sünergia ja kokkuhoiu võimalust näeme ainult Liivi lahes,” tunnistas Saava.

Kalad ja kalurid

Lennuliiklust meretuulepargid ei sega, küll oli läbirääkimis­tel piirivalveametiga olulise mure­na üleval, kuidas tagada Liivi la­hes kaluritele kalapüük tuulepar­kide sees.

“Meile oli väikene, esmane võit see, et me saame lubada ka­lurid tuulepargiala sisse, sest oli täiesti õhus võimalus, et tuulepark välistab selle,” rääkis Saava.

Kuna meresõiduohutuse eest vastutava ja Eesti-Läti merepiiri jälgiva piirivalveameti tingimus oli, et kaluripaadid ja laevad pea­vad olema ka tuulepargi sees näh­tavad, paigutati tuulikud joonlau­da pidi kaardile nõnda, et kogu ala on Ruhnu ja Kihnu radareilt näh­tav. Meretuulikute miinimumvahe on kõnealuse paigutuse puhul 625 meetrit, üldjuhul aga kilomeeter-poolteist.

Kaablid pannakse piisavalt sü­gavale, et ankrute käpad ja kala­püügivahendid ei haakuks nende taha kinni. Küll võib mereleminek muutuda kalureile senisest tülika­maks, sest ilmselt tuleb neil haka­ta oma käikudest piirivalveametile teada andma, lisas Saava.

Kuidas mõjub meretuulikute püstitamine kaladele, selgub kesk­konnamõjude hindamise käigus.

“Üldiselt arvatakse, et tuulepargid tekitavad merepõhja lisa-elukeskkonda ja lisavad kalavaru. Tuuliku viiemeetrise läbimõõdu­ga metalltorust vundament kattub üsna kiiresti koorikloomade ja muu elustikuga ning kalad hakka­vad rohkem tiirlema tuulikute juures,” kirjeldas Saava.

Eskiisprojekti järgi jagunevad tuuleparkide kaabelliinid pargisisesteks 35kilovoldisteks vahelduvvooluvõrkudeks ning alajaa­mu Sindi alajaamaga ühendavaks 110-150kilovoldiseks vahelduv- või alalisvoolutrassiks.

“Töötame selles suunas, et tuulepargid oleksid Sindi alajaamaga ühendatud alalisvoolukaabliga, mil­lel pole elektromagnetvälja. Vahelduvvoolukaablil on elektromagnet­väli ja teatud kalad, näiteks luts, tunnetavad seda,” märkis Saava.

Tuulikud kütavad kirgi Sauga vallas

Tuulikute teema kütab kir­gi Sauga vallas, kus uue üldplaneeringu koostami­ne on takerdunud osa vallaelani­ke vastuseisu.

Mujal Euroopas tuuleparkegi omav põhiliselt Rootsi osanikeringiga OÜ Eurowind, mille hu­ve Eestis esindab perepaar Sõ­najalad, soovib poolesaja tuuli­ku ja võimsusega kuni 150 megavatti parki rajada Urge ja Rää­gu piirkonda.

Sauga vallavanema Vello Tiidermanni sõnutsi on praegune ala välja valitud selle järgi, kus elumajade kaugust aluseks võt­tes oleks üleüldse võimalik tuu­likuid püstitada.

Tiidermann nentis, et paljus­ki on tegu mahajäetud põllumaa­dega, millele tuulikute püstitami­sest on kasusaamise nimel huvitatud kolm-nelikümmend maa­omanikku, selle vastu aga vaid mõni.

Jõulupühade eel Sauga val­lamajas toimunud valla uue üld­planeeringu avalik arutelu kes­tis kokku üle kolme tunni, vas­tuolud jäid jätkuvalt üles.

“Nüüd tuleb leida kesktee. Võtame arvesse esitatud tahtmi­si ja muudame kaarti, kutsume rahva arutelule uuesti kokku ja vaatame, mida seltskond sellest arvab,” kirjeldas Tiidermann.

Sauga vald on ainus, mis ot­sustanud arendaja konkreetse soovi ja vallaelanike huvi tõttu tuulepargialad valla üldplanee­ringusse lisada.

Paikuse vald on algatanud tuulepargi rajamiseks valla tee­maplaneeringu, et välja selgita­da, kas on võimalik planeeringualale Põlendmaa, Tammuru, Sel­jametsa ja Vaskrääma külas raja­da kuni 16megavatise võimsuse­ga ja kuni kaheksa tuulikuga tuu­lepark. Paikuse vallas soovib tuuleparki rajada Elektrienergia AS, mida esindavad nagu Sauga vallaski Sõnajalad.

Ülejäänud Pärnumaa vallad on otsustanud oodata, kuniks valmib maavalitsuse algatatud maakondlik tuuleenergeetika teemaplaneering. Audru vald, kus mullu veebruarist on algata­tud tuulepargi detailplaneering Põldeotsa külas, kaalub teema­planeeringu koostamist.

Varasemaist aastaist on Varb­la vallas kehtestatud kaks tuulepargiplaneeringut, mille järgi Mälile on lubatud püstitada ne­li ja Tambale kaks tuulikut, kuid ehituseni pole seal jõutud.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes