• Eesti

Millest on Eestis mõistlik elektrit ja sooja toota?

Eesti uudised, Tuuleenergia - eteap January 13, 2010

Vali Uudised, 13.01.2010

Elektri ja soojuse tootmi­se tehnoloogiad on jäänud ligi sajandi vältel muu­tumatuks. Täiesti uutest tootmistehnoloogiatest võib mainida ainult termotuumareaktsiooni reaktorit, mis töötati ka tegelikult välja juba möödunud sajandi keskel, kuid mida pole seni isegi katsejaama tasemel tööle rakendatud.

Kogu maailma elektri­energiast toodetakse 66% soojuselektrijaamades, 15% hüdro- ja tuumajaamades ning ainult ligi 5% muude tehnoloo­giate abil. Otse loomulikult lähtub iga riik energiatootmi­se tehnoloogia valikul riigis kasutada olevatest ressurssi­dest, elanikkonna asustustihedusest ja energiasüsteemi ülesehitusest. Eesti kasutab energiatootmiseks näiteks oma maavara – põlevkivi, millest saab toota nii elektrit kui ka soojust. Probleem on ainult üha karmistuvates keskkonnatingimustes, mis muudavad elektriturgude avamise järel põlevkivielektri hinna konkurentsivõimetuks. Seetõttu tuleb ka Eestis arendada al­ternatiivset energiatootmist ning samaaegselt täiustada efektiivsuse ja CO., emissiooni vähendamise suunas põlevkivi põletamise katlaid. Paralleel­selt katla arendamisega täius­tatakse praegu ka tuhakäitlussüsteemi ja heitgaasidest CO, kõrvaldamise lahendusi.

Eestis on alternatiivseid energiatootmise võima­lusi

Tänu geograafilisele asu­kohale on Eestil olemas kor­ralik tuuleenergia ressurss, kuid tuulest suures mahus elektrienergia tootmist pii­rab elektrisüsteemi praegune ülesehitus ja kiiresti regu­leeritavate elektritootmise võimsuste vähesus. Samal ajal on praegu veel tuulest elektri tootmise omahind riigi poolt subsideerimata väga kallis. Kõigele vaatamata jätkub elektrituulikute võidukäik maailmas ja ka Eestis. Kohati ei ole juba praegu Euroopas elektrisüsteemid võimelised suures ulatuses tuulikute poolt toodetud elektrit aga vastu võtma. Tuulikute püs­titamisega paralleelselt peab kindlasti toimuma kiiresti re­guleeritavate kompenseeriva­te võimsuste väljaehitamine. Elekter peab olema kättesaa­dav ka siis, kui parasjagu nii palju tuult ei puhu, kui võiks.

Metsa- ja põllumaa moo­dustab suurema osa Eesti pindalast. See aga tähendab, et energiatootmiseks saab ka­sutada ka arvestataval määral biokütuseid. Siinkohal loe­takse kõige efektiivsemateks suuremamõõdulisi elektri- ja soojuse koostootmisjaamasid. Et aga Eesti on hõredalt asus­tatud, on Eestis Eesti Energia poolt tehtud analüüsile tugine­des ainult kümmekond sellise suurusega linna, kuhu oleks otstarbekas ehitada elektri ja soojuse koostootmisjaam. Teiseks probleemiks võib aga teatud piirist alates kerkida biokütuste ressursi kätte­saadavus. Ka hüdroenergia ressurss on Eestis väike ning päikeseenergia muundamine elektriks ei ole meie laiuskraa­didel tänaste päikesepaneelide hinna juures majanduslikult mõistlik.

Praegu arvatakse, et tu­levik kuulub tehnoloogiatele, kus energiatootmise kasutegur on viidud tasemele, mis vastab antud hetke materjaliteaduse saavutustele. Näiteks võitle­vad erinevad soojuselektri­jaamade seadmete tootjad iga 0,1-protsendilise kasuteguri tõusu eest. Konkurents on väga tihedaks läinud. Ka on tulevikutehnoloogiate kasvu­hoonegaaside heitmed arva­tavasti nullilähedased ning muu mõju keskkonnale samuti minimaalne. Kui hüppeliselt suureneb tuuleelektri tootmi­ne, muutub äärmiselt tähtsaks elektrienergia salvestamine. Ainult elektrit salvestades on võimalik saavutada suuremat elektritootmise ökonoomsust ehk odavust.

Sõnnikuhaisust saab sooja ja elektrit

Sõnnikuhaisu nimetatakse kultuurses kõnepruugis bio­gaasiks. Biogaasist elektri ja soojuse tootmist üritab Eestis arendada OÜ Nelja Energia, mis on silma peale visanud ka Põltsamaa piirkonna karjafarmidele, mida siinkandis jagub. Esialgu haldab firma ainult mõningaid tuuleparke, kuid praeguseks on Eestis alustamisel ka kaks (Oisu ja Vinni biogaasijaamad) bio­gaasi baasil energia tootmise projekti. “Oisus on olemas juba ka kõik vajalikud load. Selle aasta teises-kolmandas kvartalis peaks sealne bio­gaasi jaam tööle hakkama,” loodab Taavi Malmre, kes on just bioenergial põhinevate projektide projektijuht.

Taavi Malmre jutu järgi on biogaasist toodetud soojus ja elekter odavad. Lisaks saavat ergutussüsti ka lähikonna põl­lumajandus, kuhu lisanduks töökohti, sest siis on põllu­meestel võimalik praegusele toodangule lisaks kasvatada ka energiatootmise toorainet ehk mingit liiki kääritata­vat haljasmassi. “Probleemid kaovad ka praeguse paha sõn­nikuhaisuga, sest biogaasijaamast põllumehele tagasi antav vedel sõnnik ehk rahvakeeli läga on vaba umbrohuseemne-test ning haiseb juba märksa meeldivamalt. Samas on seal säilinud kõik taimekasvu soo­dustavad kemikaalid,” teab Taavi Malmre.

Biogaasi tootmisel kasuta­takse anaeroobset kääritamist (protsess kestab 20-40 päeva). Just kääritamise käigus eral­dubki biogaas, mida võib toota kõigest, mis käärima läheb. “Umbes 90 000-100 000 tonni sõnnikut aastas tagab 1 MW võimsusega koostootmisjaama töö. Seda on muidugi päris palju. Samas võib lisaks sõn­nikule kasutada ka näiteks maisi- ja rohumassi, mis an­navad välja kuni kuus korda rohkem biogaasi kui sõnnik,” selgitas Taavi Malmre.

Kui kohalikud põllumehed enne asjaga kurssi saamist veel mõned aastad tagasi ar­vasid, et sõnnik läheb biogaasi tootmise protsessis põldude jaoks kaduma, siis nii see ei ole. Biogaasi tootmise jaa­mast saadakse tagasi peaaegu samasugune läga, kui sinna viidi. Ainult hais (biogaas) võetakse ära. Kõik muu jääb alles. Sõnniku jaama trans­portimise kulud lubatakse põllumeestele kompenseerida, kuid mitte rohkem. Nii ilm­selt olema ei saa, et sõnniku eest midagi lisaks maksma hakatakse. Küll aga ollakse nõus midagi maksma siis, kui tegemist on spetsiaalselt bio­gaasi jaama jaoks kasvatatud biomassiga. Teatud hinna­taseme juures oleks näiteks Toivo Kens nõus juba lehmad vahelt ära kaotama, kuid need hinnad, millest Taavi Malmre kõneleb, seda veel tegema ei ahvatle. “Hinnad sõltuvad toormest. Sõnniku puhul me hindadest ei räägi. Hollandi ja Saksamaa biogaasijaamad kasutavad näiteks sõnnikut ja silo pooleks. Oisu ja Vinni jaamades tegime arvestused ainult sõnniku peale. Ega näiteks maisisilo suurt kalli­malt, kui maisisilo tootmise omahind on, meil osta ei tasu. Oleme arvestanud, et 250 krooni võiks silotonnist maksta küll,” viitas Taavi Malmre. Biogaasi tootmisel on võimalik kasutada ka linna biopuhasti muda. Kas seda ka kasuta­ma hakatakse, on kahtlane. Samas on OÜ Nelja Energia ettevõtlikud mehed käinud AS Põltsamaa Felixis sealseid toidutootmise jääke kaemas ja leidnud, et need küll pakuk­sid neile huvi. “Meil on huvi Põltsamaa piirkonda biogaasi tootmise jaam ehitada,” kinni­tas Taavi Malmre, mille peale siitkandi põllumehed arvavad, et ootame ära, kui Oisu jaam tööle hakkab. Siis vaatame ja mõtleme ja otsustame.

Elektrit võib ka ise toota

Väikesed taastuvenergia lahendused jagunevad kaheks: elektrivõrku ühendatud ja elektrivõrgust sõltumatud lahendused. Alustada võib väikselt, kuid kui näiteks uue suvila või elamu puhul osutub elektrisüsteemiga liitumine üleliia kalliks, siis on mõistlik kohe mõelda sõltumatu elekt­ritootmise lahenduse peale. Võrku ühendatud lahendused on odavamad, sest siis pole vaja energiat akudesse laadida.

Tänapäevased kvaliteetsed tuulegeneraatorid töötavad tõrgeteta ligi kakskümmend aastat ja päikesepaneelid ligi kolmkümmend aastat. Inves­teering kindlustab küll pikaks ajaks tasuta energiavarustu­se, kuid kui investeeringuks kuluvad summad kokku lüüa, siis võib elektri hind ikkagi liiga kalliks kujuneda. See­tõttu on tarvis väga täpselt energiakulu läbi kalkuleerida ning võimalusel elektrikulu koomale tõmmata. Samas pole kahtlustki, et energiahinnad tulevikus ainult tõusevad.

Elektrivõrgust sõltuma­tute päikese- ja tuuleenergial töötavad süsteemid on akusid laadivad süsteemid. Neist väiksemate suvilatele sobivate süsteemide puhul on tegemist 12V või 24V alalisvooluvõrkudega, kuhu saab ühendada 12V või 24V seadmeid. Kui soovitakse kasutada 220V tavaseadmeid, tuleb kasuta­da pingemuundureid. Kõige odavamate suvilatele sobivate hädapäraste päikese- ja tuule­energia lahenduste hinnad al­gavad kümnetest tuhandetest kroonidest. Väikese elamise elektrivajaduste katteks tuleb kulutada 150 000-250 000 krooni ja keskmiste majade puhul 350 000-500 000 krooni, mis on juba üsna palju. Elu­majade puhul ainult päikese­paneelide peale lootusi rajada ei saa. Kindlasti peab olema komplektis elektrituulik ja akupank. Kindluse mõttes võiks süsteemi kuuluda ka bensiinigeneraator, mida võib toetuseks vaja minna talvel, kui päikest on vähe ja tuultki kipub nappima.

Kaasaegsete väikeste tuulegeneraatorite paigaldami­seks pole vaja tuule tugevusi spetsiaalselt aasta jooksul mõõtagi. Piisab, kui tegemist on avatud maastikuga. Põlt­samaa piirkonnas on parimad tuuletingimused kindlasti Kuningamäe piirkonnas, kus puhub ka siis, kui mujal on tuulevaikus. Tasub tähele panna, et tänapäevased tuule­generaatorid hakkavad elekt­rit tootma juba 2-2,5 meetrise tuule puhul, mis tähendab peaaegu tuulevaikust. Kui aga tuulegeneraator paigaldada 2-3 meetrit lähedalasuvatest objektidest kõrgemale, siis esineb tuulevaikust väga vä­hestel päevadel aastas.

Tulevik kuulub mitmeke­sisele energiatootmisele

Praeguste prognooside ko­haselt suudab inimkond paari sajandiga ära kulutada mit­tetaastuvate kütuste varud. Praegu toimub varude kasutamine äärmiselt ebaefektiivsel moel. Kõik, mis põleb, ka ära põletatakse. Arvatakse, et tulevikuski domineerivad elektrijaamadest soojus-, tuu­ma- ja hüdroelektrijaamad. Samas suureneb üha enam ka energiatootmine taastuvatest loodusvaradest. Juba lähema 10 aasta perspektiivis suure­neb oluliselt tuuleparkide ja päikesepaneelide poolt toode­tava elektri hulk, mis muudab ka tootmishinna konkurentsivõimelisemaks.

Eestis on taastuvenergeetika (peamiselt biokütused ja tuul) osas rakendatud tehno­loogia viimast sõna, sest enne taasiseseisvumist meil sellise asjaga ei tegeletud. Lähiajal rajatakse kindlasti Eesti suurematesse linnadesse mitmeid elektri ja soojuse koostootmisjaamu. Eriti uljalt soovitakse rajada suuri tuuleparke.

Raivo Feldmann

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes