• Eesti

Pakri poolsaarele võib tulla teadus- ja tööstuspark

Eesti uudised - eteap February 22, 2012

BNS, 22.02.2012

Paldiski linnavalitsus algatas jaanuaris NN Arenduse OÜ taotluse alusel Paldiski linnas Pakri teadus- ja tööstuspargi detailplaneeringu koostamise.

Planeeringuala asub Pakri poolsaare keskosas Vana Tallinna maantee ja Leetse tee vahelisel alal Saariku, Loo ja Uustalu maaüksustel ja nende lähialal ning selle suuruseks on kokku umbes 62,4 hektarit. Ala on praegu hoonestamata ja osaliselt kaetud kõrghaljastusega, selgub Paldiski linnavalitsuse korraldusest.
Planeeringuga jaotatakse planeeritav maa-ala kruntideks, määratakse kruntide ehitusõigus, planeeringuala liiklus- ja parkimiskorraldus ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted. Samuti on planeeringu eessmärgiks tehnorajatiste planeerimine ja kaitsevööndite määramine.
Planeeringuga kavandatakse lisaks teenindava iseloomuga liiklusmaa ja tootmismaa sihtotstarvetega kinnistute moodustamisele 42 tootmismaa-ärimaa ja nelja ärimaa sihtotstarbega kinnistu moodustamist, mille kogupind on 428.484 ruutmeetrit, maksimaalne ehitistealune pind 211.576 ruutmeetrit ja maksimaalne suletud brutopind 511.755 ruutmeetrit. Lähtudes antud mahtudest võib eeldada, et transpordikoormus Leetse teele ja Vana-Tallinna maanteele suureneb oluliselt, seisab korralduses.
Arendaja eesmärgiks on välja arendada kompleksne teadus- ja tööstuspark koos teenindava infrastruktuuri ja asutustega, nagu näiteks majutusasutused, kauplused, vaba aja veetmise kohad. Lisaks on kavas antud detailplaneeringuga rajada teadus- ja tööstusparki elektrienergiaga varustavtuulepark. Välja arendatavas elektrivõrgus toodavad tuulegeneraatorid ja päikesepaneelid elektrienergiat, mis müüakse pargi klientidele. Toodetud elektrienergia ülejääk kasutatakse vedel-ammooniumi tootmiseks, mis oma olemuselt on elektrienergia salvestamine. Vedel-ammooniumi tootmiseks vajalik jahutusenergia kavatsetakse lahendada maa-aluse maasoojust salvestava kollektortorustiku rajamise näol.
Paldiski linna üldplaneeringu järgi on planeeringuala juhtotstarbeks elamu reservmaa ning looduslik haljasmaa ja kaitsehaljastus. Planeering on Paldiski linna üldplaneeringut muutev.
Kuna detailplaneeringu elluviimisega, täpsemalt tuulikute ja autonoomse energiavõrgu rajamisega, võivad kaasneda olulised eeldatavad keskkonnamõjud, on Paldiski linnavalitsus otsustanud algatada ka keskonnamõju strateegilise hindamise (KSH).
Detailplaneeringu koostaja on arhitektuuribüroo NXXN OÜ.
Maa-ameti teisipäeval kaitseministeeriumile saadetud kirjast selgub, et lisaks eraomandis Saariku, Loo ja Uustalu kinnistutele on planeeritava ala hulka liidetud ligikaudu 5,13 hektari suurune maa-ala reformimata jätkuvalt riigi omandis olevat maad. Ameti andmeil on planeeritavasse alasse kaasatud reformimata maa osas väljendanud oma huve lisaks majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile ka kaitseministeerium.
Maa-amet märkis kirjas, et tal on võimalik anda kohalikule omavalitsusele ja detailplaneeringu ning KSH koostajale omapoolne arvamus ja ettepanekud üksnes pärast seda, kui on selgunud kaitseministeeriumi ja majandusministeeriumi seisukohad Paldiski linnavalitsuse poolt määratud piires ja eesmärgil detailplaneeringu ja KSH algatamise suhtes. Amet palus kaitseministeeriumil täpsustada, kas viimane on jätkuvalt huvitatud maa riigi omandisse jätmisest kaitseministeeriumi vajadustest lähtuvalt ning sel juhul teha ettepanekuid detailplaneeringu ala piiritlemise ja eesmärkide, samuti planeeringu ja KSH koostamiseks ja menetlemiseks.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes