• Eesti

Riik annab põlevkivi ettevõtetele liiga odavalt ära

Eesti uudised, Energiakaubandus - eteap May 3, 2012

Äripäeva juhtkiri, 03.05.2012

Riigikogulane Lembit Kaljuvee tegi eilses Äripäevas ette­paneku suurendada põlevkivi ressursimaksu kaks eurot tonni pealt, millega laekuks riigieelarvesse kokku 40 miljonit eurot.

Äripäeva hinnangul väärib ettepanek kaa­lumist eelkõige seetõttu, et põlevkivi näol on tegemist rahvusliku rikkusega, mille kasuta­mise pealt teenib hästi neli ettevõtet, kes aga riigieelarvesse praegu proportsionaalselt ei panusta. Praegu maksavad Eesti Energia, Viru Keemia Grupp, Kiviõli Keemiatööstus ja Kun­da Nordic Tsement ressursimaksu kokku 20-30 miljonit eurot aastas, samas on need ette­võtted teeninud üle 200 miljoni euro kasu­mit aastas.

Eesmärk peaks olema õiglane hind. Ressur­simaksu tõstmise vastuargument, et see tä­hendab ettevõtete maksukoormuse suurene­mist, on kummutatav tõsiasjaga, et tegemist ei ole klassikalise maksu, vaid pigem hinna-reguleerimise meetmega. See on õigustatud, kuna neljal ettevõttel on põhjendamatu konkurentsieelis, ja kuna turgu sisuliselt ei ole, siis saavad nimetatud ettevõtted ressursi prae­gu liiga odavalt kätte. Eesmärk peaks olema õiglane hind põlevkivi eest. Pealegi pole ni­metatud ettevõtted konkurentsieelist alati vastutustundlikult kasutanud. Eelmisel aas­tal kirjutas Äripäev, kuidas Eesti Energia ja Vi­ru Keemia Grupp plaanivad aheraine kokku kuhjata vabaajakeskuste loomiseks, et pääse­da aheraine pealt saastetasu maksmisest.

Kunda Nordic Tsemendi juhi Meelis Einsteini vastuväide, et kuna tsemendi tootmine pole nii kasumlik kui põlevkiviõli tootmine, mistõttu kõigi põlevkivi kaevandajate ja tarbi­jate ühtlaselt kõrgem maksustamine pole õi­ge, ei pea paika, sest väiksem kasum ei saa ol­la eelistamise argument. Kiviõli Keemiatööstuse OÜ nõukogu esimehe Marti Hääle väide, et kõik põlevkivitööstuse investeeringud on pika tasuvusajaga, ei kummuta samuti mak­su tõstmise vajadust, sest pikk tasuvusaeg on kõigile põlevkivi kaevandajatele ja tarbijate­le ühine.

Ressursside maksustamine oleks odavam ja lihtsam. Reformierakonna ja IRLi koalit­sioonilepingus seisab kokkulepe analüüsi­da põlevkiviõli tootmise tulu maksu kehtes­tamist ehk nn põlevkivi riigitulu kogumise otstarbekust. Kuigi eesmärk on sellel ressur­simaksu tõstmise ideega ühine – panna loo­dust koormav ja taastumatut loodusvara ka­sutav tööstus rohkem ühiskonda panustama -, saadaks võimuliidu ettepaneku kohaselt tu­lu kätte põlevkivitoodete müügil, Kaljuvee et­tepaneku kohaselt on aga mõistlikum kõrge­malt maksustada riigile kuuluva maavara ka­sutamist.

Kuigi koalitsioonipoliitikud eesotsas pea­minister Ansipiga nõustuvad sellega, et põ­levkivi n-ö antakse liiga odavalt ära, eelista­vad nad siiski jääda võimuleppesse sisse kir­jutatud royalty-maksu juurde, mille suurus sõltuks nafta maailmaturuhinnast. Ressur­si maksustamine oleks aga lihtsam ja odavam ning pealegi jätaks põlevkivi väärindamisest saadava kasumi ettevõtetele.

Kas saadav tulu oleks sihtotstarbeline või läheks reservidesse, on poliitilise otsustamise küsimus. Ressursimaksu suurendamisest saa­dud summade sihtotstarbeline kasutamine võib osutuda avalikkusele oluliselt arusaada­vamaks kui lihtsalt riigieelarvesse suunamine või reservidesse paigutamine, sest siis teatak­se paremini, mida väärtusliku maavara oma­nikuna selle kasutamise eest n-ö vastu saa­dakse. Samas aga vähendab see paindlikkust summade kasutamisel.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes