• Eesti

Roheenergia tootjad kutsuvad valitsust üles mitte vähendama taastuvenergia tasusid

Eesti uudised - eteap May 2, 2012

Delfi, 02.05.2012

Eesti taastuvenergia sektorisse investeeringuid teostanud investorid saatsid vabariigi valitsusele ja Riigikogule pöördumise, kus kutsuvad osapooli üles mitte vähendama taastuvenergia tasusid, kuna need rikuvad investeerimiskindlust ning pidurdavad Eesti jõudmist tasemele, kus 2020. aastaks oleks veerand tarbitavast energiast roheline.

Järgnevad Eesti taastuvenergia sektorisse investeeringuid teostanud investorite seisukohad:

Võttes arvesse, et Eesti energiatööstuses on täna valdavalt kasutuses fossiilsed kütused, millel on suur keskkonnamõju jäätmete ja emissioonide näol ning mille kasutamise ulatus peab vähenema muuhulgas ka Eesti riigi poolt võetud rahvusvaheliste kohustuste tõttu;

Võttes arvesse, et investorite poolt Eesti taastuvenergia sektorisse tehtud investeeringud aitavad saavutada Taastuvenergia Direktiivis toodud Eesti riigi eesmärki viia aastaks 2020 taastuvenergia osakaal lõpptarbimises 25%-ni, suurendada taastuvressursi kasutamist, jäätmete ja emissioonide vähendamist;

Võttes arvesse, et investorite poolt Eesti taastuvenergia sektorisse tehtud investeeringud aitavad vähendada Eesti riigi võetud riske ja kohustusi seoses taastuvenergiasse investeerimisega, ning sellega seotud lisakulutusi Eesti elektritarbijatele, suurendades samaaegselt riigi energiajulgeolekut ja varustuskindlust kodumaise kütuse kasutuse näol;

Võttes arvesse, et taastuvenergia osakaalu suurendamine aitab kasvatada riigi ekspordipotentsiaali, parandab väliskaubandusbilanssi ja suurendab tööhõivet madala tööhõivega regioonides;

Võttes arvesse, et investorid on teinud Eesti taastuvenergia sektorisse investeeringud lähtuvalt riigi seatud eesmärkidest, riigi eest ja riigi poolt sätestatud tingimustel;

Võttes arvesse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kava alandada olemasolevatele taastuvelektri tootjatele tagasiulatuvalt taastuvenergia toetusi rikub investorite õiguskindluse printsiipi, halvendab riigi investeerimiskliimat, pidurdab investeeringuid uutesse energiatootmisvõimsustesse ning mõjub hävitavalt riigi mainele välisinvestorite silmis;

1. Kutsuvad üles Vabariigi Valitsust ja Riigikogu hoiduma olemasolevatele taastuvenergia tootmisvõimsustele Elektrituruseaduses sätestatud taastuvenergia toetuste vähendamisest ning kinni pidama seaduses sätestatud lubadustest; teatavad ühtlasi oma seisukohast mitte nõustuda olemasolevatele taastuvenergia tootmisvõimsustele Elektrituruseaduses sätestatud taastuvenergia toetuste vähendamisega;

2. Kutsuvad üles Vabariigi Valitsust ja Riigikogu tagama energeetika sektori arenguks stabiilne, ettenähtav ja jätkusuutlik õiguslik keskkond;

3. Rõhutavad, et uutele tootmisvõimsustele kavandatavate taastuvenergia toetuste muudatuste protsess eeldab põhjalikku arutelu, mis peab hõlmama Eesti energiapoliitika pikaajalisi arengusuundi, tagamaks energiatootmiseks kasutatavate primaarenergiaallikate mitmekesisuse ja tootmisvõimsuste hajutatuse;

4. Kutsuvad üles Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning teisi valitsusasutusi arutama erinevaid lahendusi, kuidas tarbijatele energiakandjate hinnatõusuga kaasnevat koormust vähendada, mis samas väldiksid olemasolevatele taastuvelektri tootjate taastuvenergia toetuste vähendamist;

5. Kutsuvad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi üles läbipaistvale ja avatud arutelule, mis järgiks Ministeeriumi poolt kehtestatud Kaasamise Hea Tava ning teisi sidusrühmade kaasamist sätestavaid regulatsioone ning kohtleks kõiki investoreid võrdselt ja kaasaks arutellu taastuvenergia sektori esindusorganisatsioone sealhulgas Eesti Taastuvenergia Koda;

Allakirjutanud:

Grzegorz Zielinski (EBRD), Solveig Nordström (NEFCO), Raul Kirjanen (Graanul Invest), Jüri Mõis (FreEnergy), Hannes Tamjärv (FreEnergy), Leonid Linkov (Aravete Agro), Henry Uljas (Baltic Biogas), Indrek Tiidemann (Terts), Priit Mikelsaar (Tallinna Prügilagaas), Leo Kohv (Kamari Hüdro), Märt Kiisel (Jägala Energy), Margo Külaots (Fortum Eesti), Ingvar Svantesson (Eolus AB), Peeter Kukk (Baltic Wind Energy), Andres Lõhmus (Tuuleenergia OÜ), Roman Ait (Skinest Energia), Kristjan Rahu (Tallinna Elektrijaam), Priidu Nõmm (Tallinna Küte), Kalle Kiigske (Nelja Energia), Richard Larsson (Eolus AB), Mae Juske (Hellenurme Veski).

 

Vaata ka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes