• Eesti

Mõisa-Tamjärve tuuleenergia firma kasum kolmekordistus

Eesti uudised, Tuuleenergia - eteap June 20, 2012

Äripäev, 20.06.2012

Jüri Mõisa ja Hannes Tamjärve osalusega tuuleenergia fir­ma kolmekordistas mullu ka­sumi, kuid ettevõtte juhi sõnul see tulemus neid ei rahulda.

Freenergy ASi müügitulu ula­tus 2011. aastal 12,4 miljoni euroni, mis on enam kui kaks kor­da rohkem kui aasta varem. Ka­sum majandustegevusest oli 5 miljonit eurot võrreldes 2010. aasta 1,6 miljoniga.

Nelja Energia ASi juhatuse liikme Kalle Kiigske sõnul tu­lemustega rahule jääda ei saa. “Kuigi megavatte oleme Eestis ja Leedus juurde pannud, müüginumber ja toodang kasvasid üsna palju, siis kasum koguvaradesse on suhteliselt väike,” tõi Kiigske välja rahulolematu­se põhjuse. Freenergy toodang kasvas Kiigske sõnul aastaga 66 MWh 118-le, bilansimaht 95-lt 135 miljoni eurole ja omakapi­tal oli enne ettevõtete liitmist 50 miljonit eurot.

Kasumi kasv on Kiigske sõ­nul olnud väike, kuna investee­ringuid on tehtud palju. Seejuu­res pole pargid nii kiiresti käi­vitunud ja testperiood kestab üle aasta, mille jooksul ei saa­da toetust ning ka elektrimüük on väiksem.

Siiski avaldas juht lootust, et kui kavandatud tuulepargid tööle hakkavad, siis paranevad ka tulemused. Pärast ettevõtete ühendamist 2012. aasta märtsis on ka firma struktuur muutu­nud lihtsamaks ning läbipaist­vamaks. Nelja Energia ASile kuu­luvad kõik tuulepargid Eestis, Lä­tis ja Leedus ning eraldi juhtimisettevõtet, nagu varem oli Nelja Energia OÜ, enam pole.

Kasum loodetust kasinam. Tä­navu esimeses kvartalis oli ühen­datud ettevõtte Nelja Energia ASi müügitulu 6,5 miljonit eurot, kasum 2,9 miljonit eurot. “Kasv paistab suur, kuid see tuli ühi­nemisest Vardar Eurusega. Sa­muti ootasime suuremat kasu­mit ning mõni plaan on veninud pikemaks, kui oleks pidanud,” kommenteeris Kiigske.

Kogu ettevõtte varade maht ulatub pärast märtsi 271 miljo­ni euroni.

Kiigske sõnul läheb kogu po­sitiivne rahavoog uutesse inves­teeringutesse – energiasektor on pika tasuvusajaja planeerimise­ga sektor. “Sel aastal me oma ees­märkideni kindlasti ei jõua. Tõe­näoliselt jäävad esimese kvarta­li suurusjärgus tulemused keh­tima ka aasta lõpus,” tunnistas Kiigske.

Eesti Energia tootis eelmisel aastal taastuvatest energiaalli­katest ca 4% kogu elektri tootmi­sest, tänavu on plaanis see num­ber kahekordseks kasvatada.

Eesti Energia tähelepanu bio­kütusel. Eesti Energia juhatuse liige tootmise valdkonnas Rai-ne Pajo märkis, et kõige suurem osakaal Eesti Energia taastuve­nergia tootmises on biokütus­tel. “Balti elektrijaama koostootmisplokis, mis lisaks elektrile toodab ka soojust Narva linna­le, asendame põlevkivi osaliselt biokütustega, mis lubab vähen­dada kasutatava põlevkivi hui­kaja tootmise keskkonnamõju. Balti elektrijaama koostootmisplokis tootsime eelmisel aastal 305 GWh taastuvat elektriener­giat. Lisaks kasvas tuuleenergia tootmine möödunud aastal 94 GWhni ja hüdroenergiat toot­sime 6 GWh,” loetles ta.

Sel aastal on Eesti Energia seadnud eesmärgiks suurenda­da taastuvatest allikatest toode­tud elektrienergia kogust ca 8 protsendini kogu tootmisportfellist. Tänavu saavad valmis aas­taid arenduses olnud projektid (näiteks tuulepargid Narvas ja Paldiskis, Balti elektrijaama bio­kütuste etteandesüsteem ning Aulepa tuulepargi laiendus).

Mis on mis

Nelja Energia AS

Tänavu märtsis ühinesid seni üheskoos tuuleparke rajanud ja majandanud fir­mad Freenergy, Vardar Eurus ja Nelja Energia OÜ ühi­se aktsiaseltsi Nelja Energia ASi alla.

Freenergy põhitegevus oli kuni ühinemiseni investeeri­mine taastuvenergeetika et­tevõtetesse Baltimaades.

Nelja energia omanikud on Euroopa Rekonstruktsioo­ni ja Arengupank (11%), Norra firma Vardar Eurus (60%) ja Eesti investorid (29%).

Eesti investoritest suuri­mad on Vestman Energia AS (võtmeisik Aivar Berzin), НТВ Investeeringute AS (Hannes Tamjärv), Ivard OÜ (Peeter Mänd), JMB Investeeringute OÜ (Jüri Mõis) ja Nelja Ener­gia OÜ senise juhtkonna ette­võtted Solarcom OÜ (Martin Kruus) ning Atradius OÜ (Kal­le Kiigske).

Hiljuti on Eesti osanike hul­ka lisandunud ka Skype’i loo­jate investeeringute firma Ambient Sound Investments OÜ.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes