• Eesti

Päevakorras on väiketuulikud. Kodutarbijal võimalus ise tuuleelektrit toota

Eesti uudised, Tuuleenergia - eteap June 13, 2012

Äripäev, 13.06.2012

Oma kodu tarbeks on mõnigi mees ikka tahtnud ise elekt­rienergiat toota. Kes peab võrgukaupa liiga kalliks, kelle ra­hakott ei vea välja ülekandeliinide vedamist, kes tunneb as­ja vastu lihtsalt tehnilist hu­vi. Seni on seesuguseid oma elektri tootjaid Eestis hinnan­guliselt sadakond.

Väiketuulikute paigaldami­seks saab toetust. Ent ka ise elektrienergia tootmine mak­sab raha. Sellepärast oli väike-energeetika huvilistele tere­tulnud KredExi kevadine raha­abi. Lubati 70% tuuliku ja selle paigaldamise kuludest.

Huvi oli suur. Juba esimese taotluspäeva – 30. aprilli õh­tuks oli jagu täis. Esimese nä­dala lõpuks laekus 153 taot­lust kogusummas 1,5 miljonit eurot. Välja jagada oli seejuu­res üks miljon saastekvootide müügist laekunud eurot. Sel­lest jagub umbes sajale taotle­jale, Maksis taotluse esitami­se kiirus.

Loota on, et esimene raha­abi voor ei jää viimaseks.

Väiketuulikuid defineeri­takse riigiti erinevalt. Eestis loetakse kõige olulisemaks tuuliku kõrgust. See on mak­simaalselt 30 meetrit.

Väiketuulikute tekkimi­seks Eestisse on kolm võima­lust. Kõiki kasutatakse.

Kõige lihtsam on on tuu­lik osta. Valik on lai. Ostes maksab aga silmas pidada, et Aasia omad on küll odava­mad, aga Euroopa ja Ameeri­ka päritoluga tuulikud pea­vad kauem vastu. Näiteks pan­di ASi Konesko õuele Koerus prooviks üles Hiinas tehtud tuulik. Kuus kuud ja oligi kõik.

Tuleb võtta mitu pakku­mist ja neid võrrelda Kui oma mõistus peale ei hakka, kü­sida abi teadjamatelt. Mitte kahmata esimese ettejuhtu­va järele, mis küll oleks nagu meele järele.

Esimesed eestimaised tuu­likud. Esimesena Eestis hak­kas väiketuulikuid tootma AS Konesko. Koeru tehases val­mivad horisontaalteljega Tuge10 ja Tuge20, nimivõimsusega vastavalt kümme ja kaks­kümmend kilovatti.

Maikuu lõpuks oli valmis viis väiketuulikut, aasta lõ­puks on kavas viisteist ja järg­misel aastal nelikümmend. Et jõuda ka Saksamaa ja Inglis­maa turule, käib Koeru väiketuulikute sertifitseerimi­ne. Tuulikud peavad vastama standarditele. Seda on tarvis ka Eesti jaoks, sest näiteks ei anta toetust sertifitseerimata tuulikutele

Töökindlate Tugede loomi­sele kulus kolm ja pool aastat. Koostööd tehti Tallinna Tehni­kaülikooliga.

“Kiiremini ei saagi,” üt­leb Konesko projektijuht Ind­rek Gregor. “Ilma ei tule kor­ralikud.”

Tugesid katsetati seit­se kuud Saaremaal tugevas rannikutuules. Konkurente lüüakse paremate tehnilis­te näitajate ja kõrgema ohu­tusega. Tugede teenindamist hõlbustab hüdrauliliselt lan­getatav mast.

Kümnekilovatisest väike-tuulikust piisab ühe majapi­damise varustamiseks elekt­rienergiaga. Kui muretseda li­saks inverter, saab elektri üle­jäägi müüa võrguettevõttele.

Suure tähelepanu osaliseks said Konesko tuulikud tänavu­sel Tartu Maamessil. Neid on tutvustatud ka mujal, näiteks Hannoveris.

Edaspidi on Koneskol kavas ka Tuge50 ja Tuge90 ning ver­tikaalteljega tuulikud.

Ise ehitamise head ja vead

Kui palju ise ehitatud väike-tuulikuid Eesti praegu töötab, ei ole hetkel teada. Arvatavasti vähemalt kümme. Iseehitajad ei reklaami ennast.

MTÜ Samsaara juhatuse liikmed Criss Uudam ja Ma­dis Org, mõlemad tuuleenergeetikat ja väiketuulikuid vä­lismaal õppinud mehed – pa­nevad üht-teist iseehitajate sü­damele.

C. Uudam: “Väiketuuliku ehitamine ei ole lihtne töö. Peab olema teadmisi ja osku­si. Asja tuleb kõvasti uurida. muidu tulemus ei rahulda. Aga näiteks jooniseid on kül­lalt saada. Hangi vaid vajali­kud materjalid, detailid ja sõl­med ning pane tuulik kokku. Aega kulub muidugi ka.”

Mõlemad mehed rõhuta­vad, et väiketuulikud on üks võimalusi tuuleenergeetikas osalejate ja sellest kasu saaja­te ringi laiendamiseks. Tuule-energeetika ei pea olema ai­nult suurinvestorite rida.

M. Org: “Elektrienergia tootmine tuleb kuskilt kaugelt inimestele lähemale tuua.”

Veel on väiketuulikute ise ehitamise pluss see, et iseehitatut osatakse paremini pa­randada ja sellele juppe teha.

Samsaara korraldab aeg­ajalt iseehitajate kursusi, kus pannakse muu hulgas rõh­ku elektrienergia säästmisele. Kuulajaid õpetatakse elektri­energiat hindama. Tarbimis­harjumusi on küll raske muu­ta, aga see on võimalik.

Pane tähele

Eesti Tuuleenergia Assotsatsioon (ETEA) lasi hiljaaegu välja “Väiketuulikute ABC”. See sündis tuuleenergia klastri väiketuulikute töörühma ühistöös.

Kõigepealt tehakse selgeks, mis on väiketuulik. Edasi antakse ülevaade horisontaal- ja vertikaalteljega tuulikutest, tuulikute kvaliteedi hindamisest, mastidest, tehnilistest parameetritest, rahastamisest, efektiivsusest, tuuleressursi määramisest, luba­dest, tuulikute õige asukoha kindlakstegemisest ja paigaldami­sest, ühendamisest elektrisüsteemi ja jaotusvõrguga liitumisest ning väiketuulikutest Eestis.

Täiendavat teavet väiketuulikutest saab ETEA kodulehelt www.tuuleenergia.ee/väiketuulikud.

 

 

2 responses to “Päevakorras on väiketuulikud. Kodutarbijal võimalus ise tuuleelektrit toota”

  1. Rene says:

    Tere,
    Kust võib leida artiklis reklaamitud “Väiketuulikute ABC”?
    Tuult labadele!

  2. etea says:

    Peagi peaks raamatut saama osta Apollo ja Rahva Raamatu kauplusest. Seniks võime saata postiga. Selleks saatke palun e-kiri aadressil info@tuuleenergia.ee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes