• Eesti

Valitsus hakkab sügisest CO2 oksjoneid korraldama

CO2 kaubandus, Eesti uudised - eteap July 26, 2012

Eesti Päevaleht, 26.07.2012

Siiani said ettevõtted EL-i CO2 kvoote tasuta, nüüd tuleb need riigilt raha eest osta.

Tuleva aasta algusest muu­tub Euroopa Liidu riikide kliimapoliitika senisest veel­gi rangemaks. Üleeuroopa­lise CO2 kvoodikaubanduse süsteemi kuuluvad ettevõtted ei saa enam kasvuhoonegaa­si õhkupaiskamiseks vajalikke lube tasuta, selle asemel tuleb neid hakata valitsuste avalikelt oksjonitelt aasta-aastalt üha rohkem ostma.

Mõistagi puudutab see ka Eestit ja siinseid kõige rohkem CO2 õhku paiskavaid ettevõt­teid. Suurim kvoodikauplemise süsteemi kuuluv ettevõte on meil muidugi Eesti Energia, kuid selle kõrval on ka hulk väiksemaid soojusenergiatootjaid ja tööstusettevõtteid, kes kvooti vajavad.

Raha otse eelarvesse

Ministeeriumide tasemel on juba tehtud CO2 kvoodimüügi oksjonitega pealehakkamiseks ettevalmistusi, samuti on hin­natud lähiaastatel ees ootavate tulude suurust. Kvoodimüügiraha hakkab laekuma otse Ees­ti riigieelarvesse.

Rahandusministeeriumi eelarvepoliitika asekantsleri Ivar Siku sõnul toimub esime­ne proovioksjon emissioonilu­bade müümiseks juba sel sügi­sel. “Proovioksjoni eesmärk on saada ettekujutus, milliseks kujuneb CO2 kvoodi hind,” rääkis Sikk. Sellest omakorda sõltub paljuski see, kui suur­te uute täiendavate rahasum­madega saab järgmiste aasta­te eelarvetes arvestada.

Esimest korda hindas rahandusministeerium kvoodioksjonitest eelarvesse tõenäoliselt laekuvat raha juba selle aasta kevadel riigieelar­ve strateegiat koostades (vt graafik). Asekantsler Ivar Siku sõnul arvestati seal kõi­ge konservatiivsemat kvoodi turuhinda. “Prognoosi tehes võtsime kvoodi hinna aluseks kuus eurot CO2 tonni kohta ja praegu on see ka reaalne hind. Kuid loodame ise, et see läheks ülespoole.”

Euroopa Liidu kvoodikaubandussüsteemis on CO2 kvoodi hind olnud viimasel ajal tuge­va surve all, seda just hinnalan­guse poole.

Selle üks põhjus on tõsi­asi, et praegu kehtival kvoodikaubandusperioodil on üle euroliidu jaotatud ettevõte­tele nii palju tasuta kvooti, et väga paljudel on perioodi lõpuks tekkinud kvoodi üle­jääk, mida soovitakse omakor­da teistele müüa. Praegu keh­tivate reeglite järgi tuleb ette­võttel turult osta CO2 kvooti vaid siis, kui tasuta eraldatud lubadest jääb puudu.

Kuid nii Euroopa Komis­jon kui ka liikmesriigid pole sugugi rahul, et CO2 kvoot nii vähe maksab. Asekantsler Sikk tõdes, et praegu ooda­takse mitut Euroopa Komis­joni otsust, mis või­vad kvoodi hinda mõjutada.

„Mitu asja on hetkel lahtised. Näi­teks, kas lubatakse sel perioodil ette­võtetel kasutama­ta jäänud kvoodid uuel aas­tal algavasse uude perioo­di üle kanda. On selge, et ka Euroopa Komisjoni huviks on kvoodi hind, mis paneks ettevõtteid ka reaalselt CO2 emissioone vähendama,” lau­sus asekantsler.

Kvoodirahaga pensione ei maksa

Nii nagu eelarvesse kvoodioksjoneilt loodetava tulu suurus on veel lahtine, on ka ainult üldis­tes piirides selge, mida saadava­te summadega peale hakatakse. Rahandusministeeriumi eelar­vepoliitika asekantsler Ivar Sikk selgitas, et plaanid on veel tege­misel. „Kuid üldise põhimõtte­na tahaksime nende vahendi­te kasutamist planeerida koos Euroopa Liidu struktuurivahenditega,” rääkis ta. Sel sügi­sel algatab valitsus arutelu uue Euroopa Liidu eelarveperioodi vahendite kasutamise eesmärkide üle ja kinnitab konkreetsemad kavad tuleval kevadel. Siku sõnul peaksid CO2 oksjonite tulud saa­ma osaks neist plaanidest.

Kvoodioksjoneilt saadud raha kulutamiseks on kehtestatud mõned eraldi reeglid. Suures plaa­nis peaks valitsused pool kvoodimüügist teenitud tulu kasutama omakorda n-ö rohelisteks ehk CO2 õhkupaiskamist vähendava­teks tegevusteks. Ülejäänud poo­le suunamine on vabam.

Asekantsler Sikk kinnitas, et n-ö rohelisi tegevusi, mis vajak­sid rahastamist, on palju. „Näiteks investeeringud uutesse tehnoloogiatesse või bioressursi kasutamise tõhustamine, et see seoks rohkem CO2.” Mis puutub võimalusse, et poolt CO2 kvoodimüügi rahast võiks kasu­tada kulude katteks valitsuse oma äranägemise järgi, siis ase­kantsleri kinnitusel ei kavanda­ta sellest hoolimata raha kasu­tada pensionide tõstmiseks või õpetajate palkadeks. „Nende vahendite kasutamisel on olu­line vaadata ikka seda, mida on vaja teha Eesti tuleviku aren­gu jaoks.”

Valitsus näeb CO2 kvoodimüügist tõusvat tulu

Kevadel kinnitatud nelja-aastases riigieelarve strateegias hinnatakse, et valitsus saab viie aasta jooksul Euroopa Liidu CO2 kvoote ettevõtetele müües kokku 128 miljonit eurot tulu.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes