• Eesti

Energiapööre pakub majandusele uusi võimalusi

Eesti uudised - eteap September 13, 2012

Äripäev, 13.09.2012

Riske vältiv, rahvusvaheli­selt konkurentsivõimeline ning Eesti elanikke laiemalt kaasav taastuvenergiale üle­minek energiamajanduses on tehniliselt võimalik, ma­janduslikult kasulik ning mis peamine: Eesti majandusele uusi võimalusi pakkuv.

Elektri vabaturureeglite keh­testamine järgmisest aastast, mikroenergeetika tehnoloogia-rakenduste kiire areng ja fossiilkütuste pöördumatu ning kiire hinnatõus on põhjused, miks üleminek hajaenergeetikal põhinevale paljude tootja­tega energiasüsteemile on tõe­näoline arengustsenaarium.

Energiatootmine kodudes­se. Elektri-ja soojatootmine ko­dudes on parim viis energiaarvete vähendamiseks ning ener­giatootmisest kasusaajate ringi oluliseks laiendamiseks. Vaata­mata hajatootmise tõenäolise­le võidukäigule tuleb suur osa tarbitavast elektrienergiast tu­levikus siiski toota jõujaamade generaatorites. Kuna põlevkivil põhinev elektritootmine lõpeb lähiaastatel, omab Eesti jaoks suurt tähtsust uue, pikaajaliselt konkurentsivõimelise elektri­tootmise rajamine.

Nagu äris üldiselt, nii kehtib ka elektritootmise puhul põ­himõte: vähenda riske. Elektri­tootmises on kolm suurt kulu: kütuse-, saaste- ja kapitalikulu. Kaks esimest nendest on fossiil­setel kütustel üldiselt pikaajaliselt määratlematud, mistõt­tu majanduslikult ennustatava elektritootmise huvides tuleks neid riske vältida. Alternatiiviks on uute taastuvelektrivõimsuste rajamine, mille globaalseks probleemiks on taastuvenergia ressurss ja kõikuva iseloomu­ga taastuvelektri salvestamisvajadus. Arvutuste ja modelleeri­mise põhjal võib väita, et Eestile pole see probleemiks.

Taastuvelektril on aga veel üks oluline eelis: väikeste toot­mise muutuvkuludega suu­dab taastuvelekter alati avatud elektriturul konkureerida. Krii­tikud toovad esile taastuvelekt­ri toetusvajaduse. On oluline mõista, et toetamist ei vaja mit­te taastuvatest allikatest elektri tootmine, vaid uute elektritootmisvõimsuste rajamine.

Kohaliku taastuvressursi ka­sutuselevõtt efektiivse energia­majanduse loomisel on märki­misväärse sisetarbimise tekita­mise tõttu lisaks konkurentsi­võimelisele tööstusharule ka­sulik ka valdkondliku tööhõive ning tööstuse ja teenusmajanduse arengule. Eriti silmas pi­dada regionaalpoliitikat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes