• Eesti

Tamjärv: taastuvenergia on ülikasumlik, aga mitte rahaliselt

Eesti uudised - eteap October 19, 2012

Äripäev, 19.10.2012

Nelja Energia OÜ üks investoritest Hannes Tamjärv kinnitab, et seisab taastuvenergia aren­damise eest pigem kodanikuna, sest rahalises mõttes on see olnud tema kõige viletsam inves­teering.

Taastuvenergia investeeringute olulisust rõhu­tas ta ka teisipäeval riigikogus toimunud keskkon­na- ja majanduskomisjoni ühistungil esinedes.

Kuidas mõjutavad taastuvenergia tasud, mida valitsus plaanib järgmisel aastal vähendada, Teie investeeringuid?

Eks näis, kuidas lõpuks ot­sustatakse. See ei ole ju valmis otsus. Diskussioon on sellel teemal kuumaks läinud sellepärast, et riik on kunagi oma korra teinud ja investeeringutoetusi selgelt lubanud, selle järgi on ka investeerin­gud ära tehtud ja tagantjärele ei tohiks seda kor­da muuta.

Praegu paistab, et kõlama on jäänud mitte in­vestorite hääl, vaid riigiõiguslaste ja riigiõiguslas-te juristide ja poliitikute hääl. Loodetavasti see ju­ba tehtud investeeringuid ei mõjuta.

Kahjuks on olemasolevad toetused ebapiisavaks muutunud, tuleviku toetused aga ilmselt vähene­vad ja siin ei ole midagi vaielda. Selle tulemuseks on kahjuks see, et taastuvenergia investeeringute­le ei joosta Eestis tormi. Võib-olla mõni veel tuleb, selle praeguse kava valguses.

Taastuvenergia investeeringud on nii keskkon­nahoiu, majandus-finantsiliste kui ka kogu kliimapoliitiliste seisukohtade valguses ülihädavajalikud.

Kuidas neid siia meelitada?

Ega neid käsu kor­ras ei saa.

Majandusminister Juhan Parts on olnud selle eelnõu eestvedaja, millega vähendatakse järg­mise aasta jaanuaris taastuvenergia tasusid. Kuidas suhtute tema käitumisse?

Minu suhtumi­ne Juhanisse on igatpidi positiivne ega puutu siin asjasse. Nagu ma aru saan, teeb Eesti riik oma otsu­seid peagi ja seaduseelnõu saabub varsti.

Miks Teie otsustasite 2005. aastal oma raha taastuvenergiasse paigutada? Et raha teenida?

Olen mitu korda öelnud, et numbrites on lihtne tõesta­da, et taastuvenergia investeeringud on minu elu kõige viletsemad, kõige vähem tasuvad investee­ringud olnud.

Need tuuleenergia investeeringud sai tehtud 2005.-2007. aastal. Ei ole saladus, et ma sain sealt väikse promilli dividende. See ei olegi kellelegi ül­latus, et energiainvesteeringud ongi väga pikad. Lootus on, et nad teenivad.

Kes Teile soovitas sellesse valdkonda investeerida? Kas Jüri Mõis?

Eks me Jüriga kahekesi… Kal­le Kiigske ja Martin Kruus olid sellel ajal täiesti ole­mas, tegelikult nemad meid mõlemaid meelitasid. Kuigi selle asja kasumlikkus oli juba siis ette näha – et midagi väga roosilist selles ei ole -, siis maail­mavaateline pool toetas nii palju, et me olime nõus seda kergel käel tegema.

Tundub, et Jüri Mõis on Teil nagu parem käsi.

Üldse mitte. Mul on üsna palju iseseisvaid otsuseid. Aga võib öelda, et olen elujooksul tema initsiatiivil palju edukaid investeeringuid teinud. Miks mitte.

Te ütlesite, et taastuvenergia investeering ei ol­nud just kõige edukam. Nimetage mõni edukam.

Täpsustagem, et rahaliselt. Taastuvenergia on üli-kasumlik, aga mitte rahalises mõttes.

Aga rahalises mõttes?

Ei tule meelde. Kooliinvesteering on veel metsikult kasumlikum, rahali­selt muidugi kahjumlik, aga sisuliselt mõttes üli­kasulik.

Millised on Teie edaspidised plaanid Nelja Ener­gias? Kas läheb nii, nagu võiks minna selle kava järgi, et taastuvenergia on tulevikus ikkagi ka­sumlik nii äri kui ka ühiskonna mõttes?

Taastuvenergia üleminekuprogrammile ja üldse sellele teemale ei saa ma ammu enam mõelda investorina.

Miks ma üldse siin sellel teemal sõna võtan, on see, et investeerimistegevuse käigus on mul tekki­nud oma arusaam sellest. Investori huvi on taandu­nud, aga kodaniku huvi on kasvanud.

Ma näen hästi selle valdkonna probleeme ja või­malusi. Mul isiklikke plaane… tore oleks, kui te­kiks. Praegu ma ei näe neid.

Olete öelnud, et lähinaabritel on soodsamad taastuvenergiasse investeerimise tingimused. Eestis läheb see olukord pisut kehvemaks. Kas olete mõelnud, et võiks paigutada oma vaba ra­ha mõnda teise riiki ja tegeleda sama äriga?

Mi­nul ei ole sellises suurusjärgus vaba raha ja mina niimoodi ei mõtle.

Nelja Energia on juba tegelenud investeerin­gutega Balti riikides. Muidugi Nelja Energia mõt­leb ja jälgib pidevalt, millised tingimused on mu­jal. Tegelikult ümberkaudu on need tingimused soodsamad.

Kõik need tingimused aga muutuvad ajas – kes suurendab toetusi ja kes vähendab.

Teie põhiline tegevus ongi praegu taastuvenergia ja kooli juhtimine?

Tähtsuse järjekorras teist­pidi: esiteks kool ja teiseks taastuvenergia.

Rääkides koolist, riigikogu istungil öeldi, et uusi taastuvenergia spetsialiste ei tule peale. Kas järgmine investeering võiks kuidagi sel­lega seotud olla? Teil on olemas kooli juhtimi­se kogemus ja taastuvenergia valdkonna koge­mus, võiksite luua taastuvenergia kooli?

Võib­olla, väga tore oleks. Teine kord rääkige mulle lä­hemalt sellest mõttest.

Taust

Teisipäevasel istungil tutvustati Eesti Taastuv­energia Koja ja Eesti Keskkonnaühenduste Koja kava, mille järgi oleks Eestis võimalik min­na 2030. aastaks üle 100protsendiselt taastu­vale energiale elektri- ja soojusmajanduses. 8. oktoobril otsustas valitsus toetada majan­dusminister Juhan Partsi esitatud eelnõu, mil­lega vähendatakse taastuvenergia tasusid ala­tes 1. jaanuarist 2013 ja mis omakorda leevendab ees ootavat elektri hinna tõusu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes