• Eesti

Riigikohus jättis Baltic Wind Energy kinnistud Natura 2000 nimekirja

Eesti uudised, Tuuleenergia - eteap November 27, 2012

BNS, 27.11.2012

Riigikohus jättis rahuldamata Saaremaa tuuleenergiaettevõtte OÜ Baltic Wind Energy kaebuse varasematele kohtuotsustele, milles ettevõte taotles valitsuse 2009. aasta 23. aprilli korralduse tühistamist osas, millega arvati Natura 2000 alade nimekirja ettevõttele kuuluvad kinnistud.

Riigikohus jättis esmaspäeval tehtud otsusega ettevõtte kassatsioonkaebuse rahuldamata ning Tallinna halduskohtu 2011. aasta 30. detsembri ja Tallinna ringkonnakohtu tänavu 4. juuli otsuse muutmata.

Ettevõtte märkis oma kaebuses Tallinna halduskohtule, et korralduse andmisel oleks tulnud läbi viia looduskaitseseaduse kohane loodusobjekti kaitse alla võtmise menetlus, et selgitada välja alal asuvad loodusobjektid ning et korraldusest ei selgu, millised kaitset vajavad loodusobjektid kaebaja kinnistuil asuvad. Seega on korraldus põhjendamata ja selle õiguspärasust pole võimalik kontrollida, märkis ettevõte.

Tallinna halduskohus jättis kaebuse rahuldamata, kuna leidis, et korraldus on üldkorraldus, kuna sellega määratakse kindlaks loodus- ja linnualade piirid konkreetseil kinnistuil. Kohus märgib, et asjaolu, et kinnistuid ei arvatud nimekirja juba 2004. aastal, ei andnud alust eeldada, et seda hiljem ei tehta.

Kohus leidis, et kaebaja piirdus kaebuses korralduse vormivigade ja selle andmisel rikutud menetlusnõuete nimetamisega, esitamata lähemaid selgitusi selle kohta, et tema kinnistuil loodusväärtusi ei esineks ning nende Natura 2000 võrgustikku arvamisel on eksitud. “Menetlus- ja vorminõuete rikkumine ei too alati kaasa haldusakti tühistamist,” märkis kohus.

Kohus märkis toona, et ettevõte sai võimaluse väite ümberlükkamiseks, et tema kinnistutel asuvad kaitsmist väärivad loodusväärtused, kuid seda ettevõte ei kasutanud. Lisaks osutas kohus, et ettevõttele kuuluvad kinnistud on Euroopa Komisjoni 2008. aasta 12. detsembri otusega kinnitatud ühenduse tähtsusega alade nimekirja ja seetõttu ei saavuta ettevõtte valitsuse korralduse tühistamisekaebusega oma eesmärki.

Baltic Wind Energy märkis oma apellatsioonkaebuses Tallinna halduskohtu otsusele, et kinnistu loodusväärtuste olemasolu tõendamise kohustus on valitsusel. Lisaks märkis ettevõte, et halduskohtu seisukoht kaebuse eesmärgi saavutamise võimatuse osas ei põhine seadusel ja on põhjendamata. Kuna Euroopa Komisjoni otsust ettevõte vaidlustada ei saa, siis on tema ainsaks võimaluseks Natura eelvalikuala otsuse vaidlustamine.

Ringkonnakohus nõustus oma otsuses halduskohtuga, et korraldus on haldusakt, mis on vastu võetud oluliste menetlus- ja vormipuudustega, kuid see ei too kaasa kaebuse rahuldamist, kuna see ei oleks ettevõtte jaoks tulemuslik.

Oma kassatsioonkaebuses riigikohtule märkis Baltic Wind Energy, et ringkonnakohus ei viidanud õiguslikule alusele, millest saaks järeldada, et Euroopa Komisjoni otsus ei võimalda kaebust rahuldada.

Riigikohus märgib resolutsioonis, et ei nõustu kohtute seisukohaga, et korralduse tühistamiskaebus on eesmärgipäratu, kuna selle rahuldamine võiks kaasa tuua kinnistute eelvalikualaks määramise sisulise põhjendatuse uue kontrollimise valitsuse poolt. Kaitseväärtuse puudumise korral oleks siis valitsusel võimalik pöörduda Euroopa Komisjoni poole Natura võrgustiku piiride muutmise ettepanekuga.

Samas nõustub riigikohus eelnevate kohtuastmete otsusega, et valitsuse korraldus on üldkorraldus, mille puhul seadus ei näe ette loodusobjekti kaitse alla võtmise menetluse läbiviimist. Küll aga peab haldusorgan enne korralduse andmist andma menetlusosalistele võimaluse esitada asja kohta oma vastuväited.

Kohus märgib, et kinnistute tolleagsele omanikule oli teada, et kuigi kinnistuid 2004. aastal eelvalikualade nimekirja ei arvatud, siis menetlust jätkatakse ning pole välistatud kinnistute hilisem lisamine Natura eelvalikualade hulka. Ja kuigi kinnistute omanikku ei teavitatud nõuetekohaselt korralduse vastuvõtmisest, on korralduses endas ära toodud selle õiguslik alus ehk linnualade ja loodusalade nimkiri koos liikide ja elupaigatüüpide loeteluga, mida alal kaitstakse.

Riigikohus nõustus seetõttu halduskohtu arvamusega, et Baltic Wind Energy pole kohtumenetluses esitanud väiteid või asjaolusid, mis viitaksid sellele, et valitsuse esitatud materjalid ei ole korralduse sisulise õiguspärasuse hindamisel asjakohased.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes