• Eesti

Pakutud alad arendajatele ei sobi

Eesti uudised, Tuuleenergia - eteap December 18, 2012

Hiiu Leht, 18.12.2012

Arendajate esindaja tõdes, et valminud Hiiu maakonna tuuleenergeetika teemaplaneeringu alusel saarele tuule-elektrijaamu ei tule, kuna väljapakutud kohad selleks ei sobi.

Eesti Tuuleenergia assot­siatsiooni esindaja Tuuliki Kasonen ütles tuuleener­geetika teemaplaneeringu ja selle keskkonnamõjude avalikul arutelul, et hiidla­sed said nüüd täpselt sellise planeeringu, nagu tahtsid ja selle alusel Hiiumaale suuri tuuleelektrijaamu ei tule.

“Meie, kui arendaja hin­nang on, et sobivaid paiku me Hiiumaalt ei leidnud. Kuna tuult tuleb toota seal, kus seda on, ei saa me minna rannikust ja elektriliinidest kaugele sisemaale,” ütles Kasonen.

Ta kahetses, et see nii läks ning lisas, et ka hiidlaste nõutud piirang, tuulikute kaugus elamutest kuni 2 km, on nende arvates täiesti ebavajalik: “Kuid kui teie ko­halik kogukond nii otsustas, siis olgu see nii, see on teie otsus.”

Ainsana Hiiumaal lubas oma maale elektrituulikuid püstitada Käina vald. Hiiu maakonna tuuleenergeetika teemaplaneeringus pakuti arendusaladeks alla tuhande hektari maad valla metsases põhjaosas, mis jääb üsna saare keskele.

Ettepanekuid tuli 23

Reedel Käina kultuurimajas peetud Hiiu maakonna tuule­energeetika teemaplanee­ringu keskkonnamõju stra­teegilise hindamise (KSH) aruande avalikule arutelule tuli ligi 40 inimest.

Käina vallavanem Omar Jõpiselg teatas, et planee­ringu kohta laekus 23 ette­panekut. Kuna ettepanekuid tuli nii palju, vastatakse neile kõigile kirjalikult jaanuari­kuu jooksul. Jõpiselg märkis, et kõige enam käis ettepane­kutest läbi mõte keskenduda ka muudele taastuvenergia liikidele.

Hiiu maavanem Riho Ra­huoja ütles, et kaalub alati iga oma otsust põhjalikult ning otsused, mida ta lange­tab, peavad teenima Hiiumaa inimeste huve ja olema saa­rele kasulikud. “Tuuleener­geetika teemaplaneeringu puhul mõtlesin sellele, mil­line oleks õige otsus, mida ma kahekümne aasta pärast häbenema ei peaks. Ütlen ausalt, et ma tõesti ei tea, kumba otsust tulevikus ka­hetseksin: kas seda, et ma planeeringu kehtestaksin või kui ma seda ei teeks,” tõdes Rahuoja.

Teemaplaneeringu koos­tanud OÜ Hendrikson ja Ко konsultant Kuido Kartau kin­nitas, et tuuleenergeetika pu­hul on tegemist keskkonna­säästliku taastuvenergiga, mis aitab pärssida süvenevat kliimasoojenemist.

Ta tutvustas planeerin­gut lähemalt, rääkis elektrituulikute suurusest, üle-kandeliinidest, tekkivast müratasemest, võimalikest paigutusaladest, nende kau­gusest elamumaadest ning kasust omavalitsustele ja inimestele.

Pingelised küsimused

Üsna pingeliseks muutunud küsimustevoorus esitati rohkelt küsimusi.

Kärdla elanik Inge Talts juhtis tähelepanu, et kehtivas üle-eestilises planeeringus Eesti 2030+ ei ole Hiiumaa­le üldse ette nähtud maismaatuuleparke ning selle sõnalises osas on öeldud, et põhiliselt tuleks neid planee­rida Virumaale. “Eesti riik ei vaja Hiiumaale tuuleparke, seega ei vasta koostatud teemaplaneering Eesti üle­riigilisele planeeringule,” ütles Talts.

Kõrgessaare valla elanik Üllar Metsand tundis muret selle pärast, et kui enne võe­takse vastu tuuleenergeetika teemaplaneering, tuleks alles koostamisel olev maakonna arengustrateegia panna pai­ka selle järgi, see järjekord aga ei ole loogiline.

Üks maaomanik tundis huvi, miks ei ole maaomanikega, kelle maid planee­ritavad elektrituulikud mõ­jutaksid, planeeringut koos­kõlastatud.

Jõpiselg vastas, et seadu­sega ei ole ette nähtud kõigi maaomanike teavitamist, kuid aktiivne kodanikuhuvi on alati teretulnud ning tut­vudes väljapandud dokumen­tidega valla- või maavalit­suse kodulehel, on võimalik selgust saada, kelle maid planeering puudutab.

Liiga suurte tuuleelektrijaamde vastu 8000 allkirja kogunud liikumise Võitlus tuuleveskitega esindaja Kris­ti Ugam kutsus Hiiumaa rahvast üles jätma saart elektrituulikutest vabaks.

Tuuliki Kasonen nõus­tus Ugamiga, et Hiiumaa võibki jääda tuulikutevabaks: “Olen ausalt öeldes pisut hämmeldunud, miks on kogu Hiiumaa rahvas niivõrd üles köetud. Täpselt selline teemaplaneering teile ju tehtigi, et siia tuulikuid ei tule.”

Koosoleku lõpusaginas küsis keegi Käina valla­vanemalt, et kui allkirju hiigeltuuleparkide vastu ko­guti pea sama palju, kui on Hiiumaal elanikke, kas see siis midagi ei loe?

Vallavanem vastas, et loeb väga palju, kuid mõttekas oleks ära oodata ka teine, jaanuaris toimuv arutelu-koosolek, sest praegu pole veel selge, millega avalik arutelu lõpeb.

 

Autor: Heleri Haasma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes