• Eesti

Kas Käina jääb 2 km kaitsekilbita?

Eesti uudised, Tuuleenergia - eteap January 25, 2013

Hiiu Leht, 25.01.2013

Käina vallavolikogu nõutud 2 km piirang, millega tuuleektrijaamad saare keskossa suruti, võidakse vaidlustada.

Hiiu maakonna tuuleenergeetika teemaplaneeringu protsessis võttis Käina valla­volikogu vastu otsuse, et eluhoonetele ei tohi suuri tuulegeneraatoreid ehitada lähemale kui 2 km.

Esmaspäevasel arutelul Käinas märkis maavanem Riho Rahuoja, et on sisemi­nisteeriumi spetsialistidega põgusalt konsulteerinud ning nad on avaldanud kahtlust, et võrreldes teiste maakondade teemaplaneeringutega on Hiiumaal ülearu palju piiran­guid sisse viidud.

Sama väitis Hiiu Lehes Eesti tuuleenergia assotsiat­siooni tegevjuht Tuuliki Kasonen pärast detsembrikuist teemaplaneeringu avalikku arutelu.

“Arvan, et ministeerium leiab meie kehtestatud kähe kilomeetri kauguse piiri ela­mumaast tuulikuteni ülepin­gutatud oleva,” selgitas maa­vanem. Ta lisas, et ministee­riumi spetsialistide arvates on kaheldav, kas see piirang on ikka kehtiva seadusandlusega kooskõlas.

Käina vallavolikogu liige Rein Urman ütles, et 2 km piirang on Käina valla üks tingimusi teemaplaneeringu kehtestamiseks, mida planeeringukoostajad kaua arvesse võtta ei tahtnud. Oma otsuses tugines volikogu teadlaste uuringutele ja seisukohtadele. “Kui vald on esitanud selle tingimuse ja seda ei arvesta­ta, siis oleks see kentsakas,” märkis Urman.

Lõpliku vastuse peaks too­ma ministeeriumi järelevalve-protsess, mille kestust arutelu juhtinud maavalitsuse aren­gu- ja planeeringuosakonna juhataja Aare-Villu Kattel ette ennustada ei osanud.

“Planeering on ühiskondlik kokkulepe ja kui volikogu on andnud oma kooskõlastuse sel tingimusel, siis kahe kilomeetri piirangu tühiseks tunnistamisel ei kehti volikogu kooskõlastus,” ütles Urman.

Ta lisas, et valla seisukoht reeglite kehtestamisel oma haldusterritooriumil on üli-muslik. Seda õigust ei saa vaidlustada, kuna see on ko­haliku omavalitsuse põhisea­duslik õigus.

Üks vastus Skype’i kaudu

Mitmetes teemaplaneeringu kohta laekunud küsimustes ja ettepanekutes tunti muret, milline on tuulegeneraatorite tekitatud müra mõju inimeste tervisele.

Neile vastamiseks korral­das maavalitsus Skype-põhise ettekande terviseameti keskkonnatervise osakonna spetsialisti Margus Mihkel­sooga, kes rääkis tuulikute müranormidest.

Mihkelsoo selgitas, et ela­mute juures ei tohiks tuule­generaatorite tekitatud mü­ratase ületada 40dB ning elamutest 2 km kaugusel peaks müratase jääma alla selle. “Müratase, milleks on 40 dB, ei kutsu esile kuulmis-organi kahjustusi, kuid võib teatud osale elanikkonnast avaldada negatiivset toimet kesknärvisüsteemile,” selgi­tas Mihkelsoo.

Tema ettekandest selgus ka, et terviseamet ei ole uurinud ei tuugenite tekitatava müra ega infraheli mõju inimeste tervisele.

Parem üksikud suured tuugenid

Veel küsiti, kas poleks mõistlik peatada tuuleenergeetika teemaplaneeringu protsess Hiiumaa arengustrateegia 2014-2020 valmimiseni ja see­järel otsustada, kas ja kuidas edasi minna.

Vastuseks kutsus maava­litsus SA Tuuru konsultandi Matti Lüsi tutvustama Hiiu­maa 2020 taastuvenergia tegevuskava, mis Hiiumaa omava­litsuste liidu (HOL) poolt juba heakskiidu saanud.

Taastuvenergia tegevus­suundadena tõi Lüsi välja nii bio- kui ka tuuleressursi kasutuselevõtu, mis Lüsi sõ­nul oleksid Hiiumaa arengule kokkuvõttes kasulikud.

“Me peaksime kümnete väiksemate tuulikute asemel panema püsti üksikud suured, sest nii oleks nende visuaalne ja keskkonnamõju väiksem,” väitis Lüsi lisades, et tegemist ei ole absoluutse tõega, vaid tema isikliku arvamusega.

Emmaste vald ei toeta

Hiiumaa omavalitsuste liidu esimees Jaanus Valk ütles, et HOL on oma arvamuse seoses valmiva teemaplaneeringuga juba välja öelnud ja toetab seda.

Valk lisas, et ka talle isikli­kult see planeering meeldib. Üks tema põhjendusi oli, et Hiiumaal puudub põhivõrk ja energiavarustus on probleem­ne, tuulikupargid aga tooksid Hiiumaale stabiilse energi­avarustuse ja põhivõrgu.

Emmaste volikogu liige Taavi Ugam ütles, et Valk ei saa rääkida kogu HOLi nimel, kuna nii Emmaste vallavalitsuse kui -volikogu seisuko­had ei ühti väljaöelduga ja Emmaste vald planeeringut ei toeta. Ugami öeldut kin­nitasid Hiiu Lehele ka Em­maste vallavolikogu esinaine Merike Kallas ja vallavanem Tiit Peedu.

Ugam ütles hiljem, et näeb antud teemaplaneeringust kasu ainult tuuleparkide arendajatele: “Eesti riigil on siiski võimalik ka Euroopale näidata, et arendatakse taastuvenergeetikat. Samas meie elektrisüsteem tuuleelektrijaamadest ei võida, keskkonnasääst aga on vähemalt selle ning arvatavasti ka järgmise kümnendi olukorda – toot­mist ja ühendusi arvestades – rohkem kui küsitav,” ütles Ugam.

Vastab üleriigilisele

Hiiu maavalitsuse planeerin­gute peaspetsialist Urve Pill vastas Hiiumaa elaniku Inge Taltsi küsimusele, miks ka­vandatakse Hiiumaale suuri tuuleparke, kui üleriigiline planeering “Eesti 2030+” neid saarele ette ei näe.

Pill ütles, et vastamiseks konsulteerisid nad “Eesti 2030+” koostajatega. “Sai­me teada, et tuuleenergeeti­ka teemaplaneering vastab ka üleriigilisele, sest “Eesti 2030+” ei ole niivõrd detailne, et sinna oleks ära märgitud kohad, kuhu kunagi tuule­pargid tulla võivad,” selgitas Pill.

Üleriigilises planeeringus on täpselt välja toodud alad, kuhu tuulikuid tulla ei tohi – põhjapoolne rannikumeri, Peipsi järv ja Võrtsjärv. Mujal paiknevad tuulikupargid ei ole Urve Pilli sõnul mitte mingil juhul üleeestilise planeerin­guga vastuolus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes