• Eesti

Arengufond tahab tuuleparkide planeeringule pidurit panna

Eesti uudised, Tuuleenergia - eteap February 5, 2013

Saarte Hää, 05.02.2013

Eesti Arengufond tegi siseministeeriumile ettepaneku jätta teiste seas heaks kiitmata Saare maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering ning teha sama ettepanek ka maavalitsusele.

Arengufondi energia- ja rohemajanduse suunajuht Peep Siitam tõdeb siseminister Ken-Marti Vaherile saadetud pöördumises, et Saare, Hiiu, Lääne ja Pärnu maavanem sõlmisid 2009. aastal koostöökokkuleppe koostada ühiselt taastuvenergeetika teemaplaneeringud, millest tänaseks on kolm jõudnud siseministeeriumisse järelevalve alla ning Hiiu planeering on jõudmas sinna lähemal ajal.

Koostegevusele suunatud idee poolest on mitme maakonna teemaplaneeringu koostamine Peep Siitami kinnitusel igati tervitatav. “Murettekitavaks on aga asjaolu, et tuuleenergeetika rakendamiseks sobivate asukohtade otsimise asemel on meie arusaamise kohaselt nimetatud planeeringutes keskendutud eelkõige tuuleenergia rakendamisele ebamõistlike piirangute seadmisele,” selgitab Siitam.

Piirangud tekitavad vastuolu

Nii näiteks on mainitud maakondade mõned omavalitsused asunud seisukohale, et elektrituulikute arendusalade määramisel elamute ja elamumaade, puhkealade ja üldkasutatavate hoonete ümber tuleks rakendada kehtivatest seadustest oluliselt suuremaid puhveralasid.

Mitme omavalitsuse puhul, nagu näiteks teiste seas loetletud Mustjala, Kärla ja Lümanda vald Saare maakonnas, on planeeringudokumentides asutud seisukohale, et tuuleparke nende territooriumile üldse ei lubata.

Energia- ja rohemajanduse suunajuhi andmeil korraldab arengufond ühes majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, ASiga Elering ning ettevõtluse arendamise sihtasutusega Eesti energiamajanduse pikaajalise arengukava (ENMAK) koostamist. ENMAKi koostamine on Siitami sõnul praegusel hetkel erinevate stsenaariumide võrdlemise staadiumis. Kogu ENMAKi koostamise protsess peaks olema ühel pool aasta lõpuks.

Lisaks ENMAKile valmistab arengufond Peep Siitami sõnul ette tegevuskava elektritarbijate kaasamiseks elektritootmisele suunatud investeeringute tegemisel läbi ühistulise tegevuse, mis peaks kaasa aitama tarbijate elektriarvete vähenemisele. “Arvestuste kohaselt on tuuleenergia kasutamisele orienteeritud ühistuline liikumine kõige lihtsam ja soodsam viis elanike elektriarvete vähendamiseks.”

Kõnealust kontseptsiooni on juba tutvustatud nii riigikogus, ettevõtlusorganisatsioonides kui majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis, ent arengufond on valmis esitama oma arvestused ka siseministeeriumi spetsialistidele.

“Tuuleenergia arendamine on arusaadavalt mõistlik eelkõige heade tuuleoludega piirkondades, mistõttu meie hinnangul on nelja maakonna tuuleenergeetika teemaplaneeringus sisalduvad ebamõistlikud piirangud ja kitsendused vastuolus sooviga vähendada Eesti elektritarbijate energiaarveid ning tagada energiajulgeolek,” toonitab Siitam.

Võib näha põhiseaduse riivet

Muuhulgas võib nn ebamõistlike ja normidest karmimate piirangute seadmises tuuleenergeetika rakendamisele näha arengufondi osakonnajuhataja sõnul ka põhiseaduse riivet. “Leiame, et kõneksolevate teemaplaneeringutega piiratakse mitmetes omavalitsustes põhjendamatult muuhulgas elektritarbijate õigust ja vabadust toota enda tarbimisele vastav kogus elektrienergiat läbi ühistulise tegevuse selleks sobivaimas asukohas,” nendib Siitam.

Kõige väljatoodu põhjal tegigi arengufond ettepaneku mitte heaks kiita nelja maakonna tuuleenergeetika teemaplaneeringuid ning tulla nende täpsustamise juurde tagasi pärast üleriikliku energeetika arengukava koostamist.

Maavalitsus ootab ministeeriumi otsust

Saare maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Agne Peetersoo sõnul pole vähemalt senimaani planeeringu peatamise ettepanekut maavalitsusse jõudnud. Muuhulgas ei esitatud seda ka planeeringu avaliku väljapaneku ajal, mis on ettepanekute ja vastuväidete esitamise aeg. Seetõttu ei osanud Peetersoo arengufondi ettepanekut kuidagi kommenteerida.

Agne Peetersoo lisas, et planeeringu menetlemine toimub vastavalt planeerimisseadusele ning tuuleenergeetika teemaplaneering on praeguseks esitatud siseministeeriumile järelevalve tegemiseks. “Vastavalt siseministeeriumi otsusele, mis saab olla kas planeeringu heakskiit või siis nõue mingite paranduste sisseviimiseks, me ka toimime,” kinnitas Peetersoo.

Siseministeeriumi planeeringute osakonna juhataja Martina Proosa tõdes, et arengufondi ettepanek laekus ajal, mil järelevalve Pärnu, Saare ja Lääne maakonnaplaneeringu üle oli alanud, s.t pärast seda, kui maakonnaplaneeringute koostamise etapp oli sisuliselt lõppenud. Vastuväiteid ja ettepanekuid saab maakonnaplaneeringute kohta esitada aga maakonnaplaneeringute koostamise käigus ja planeeringu avaliku väljapaneku ajal. Siseministeeriumi järelevalve ülesanded ja ulatus maakonnaplaneeringute üle järelevalve tegemisel on sätestatud planeerimisseaduses ja eeltoodust lähtutakse Proosa sõnul ka tuuleenergeetika teemaplaneeringute järelevalve puhul. “See tähendab, et ministeerium hindab planeeringute ja planeerimismenetluse õigusaktidele vastavust,” tõdes Proosa. Järelevalve on siseministeerium plaaninud lõpetada veebruari lõpuks.

Vaata ka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes