• Eesti

Mereala planeeringu arutelu algas

Eesti uudised, Tuuleenergia - eteap February 22, 2013

Hiiu Leht, Helja Kaptein. 22.02.2013

Teisipäeval kogunes Hiiu maavalitsuse saali paarkümmend huvilist, et saada ülevaade Hiiumaa mereala planeeringute koosta­mise käigust.

Arutelu juhtinud Hiiu maava­litsuse arengu- ja planeerimis­osakonna juhataja Aare-Villu Kattel märkis, et tegemist on üleüldse esmakordsete mereala planeeringutega Eestis.

Saadud teadmisi kasuta­takse ühtlasi ka metoodika koostamiseks, mis on abiks järgmiste sarnaste planeerin­gute teostamisel.

“Mereala tasakaalustatult ja jätkusuutlikult kasutusele võttes on kogukonnal võima­lik oma elu edasi arendada,” avaldas Kattel arvamust.

Kattel: Parem ise suunata

Arutelul osalenud Emmaste vallavolikogu liige Ülo Kikas tundis huvi, miks just Hiiumaa pilootprojektis osaleb.

Kattel selgitas, et kuna Hiiumaad ümbritseval merealal on tuuleenergia aren­dajatel huvi kasutada tuult elektri tootmiseks ja rajada tuuleelektrijaamu, on parem, kui kogukond ise võtab asja suunata ja juhtida, et leida lahendusi, mis arvestavad ka kogukonna vajadusi.

“On ka võimalus, et planee­ring tehakse kaugemal-kõrgemal ja meil pole võimalust nii palju kaasa rääkida,” vastas Kattel.

Ta lisas, et tegemist on maavalitsuse arengu ja planeeringuosakonna alga­tusega.

Maavalitsus moodustas juhtrühma, mille ülesandeks maakonnaplaneeringu käigus tekkivate küsimuste lahenda­mine, samuti ettepanekute tegemine maavanemale ja osapoolte informeerimine. Sellesse kuuluvad tosinkonna organisatsiooni esindajad, sh ka Hiiumaalt.

Maakonnaplaneeringu ja selle KSH koostajaks va­liti riigihankega OÜ Artes Terrae, mis teeb seda koos­töös Tallinna tehnikaülikooli ja OÜ-ga Alkranel.

OÜ Artes Terrae konsultant Heiki Kalberg paluski kohal­olijate abi, et välja selgitada, mis on nende arvates Hiiumaa rannikumeres väärtuslikku hoidmiseks ja säilitamiseks, samuti kohad, mida võiks arendada.

Tähtaeg liiga lühike

Kattel ütles, et keskkonna­mõjude strateegilise hindami­se (KSH) programmi eelnõu on konsultantide poolt juba kokku pandud ning saadetud omavalitsustele ja vastavatele ametitele seisukoha võtmi­seks. Tagasisidet oodatakse veebruari lõpuks.

Arutelul osalenud Kärdla linnavohkogu liige Inge Talts juhtis tähelepanu, et tema pole neid materjale veel saanud. Ta viitas, et volikogu läbivad ma­terjalid peavad kolm nädalat enne otsustamist volikogu liikmetel käes olema, seega ei ole välja käidud tagasiside tähtaeg realistlik.

Kikas teatas, et ka temani pole eelnimetatud KSH prog­rammi eelnõu jõudnud.

Maavalitsuse planeeringute peaspetsialist Urve Pill ütles, et programm oli kavas välja saata peale koosolekut, st peale 19. veebruari.

Hiiu maavanem Riho Rahu­oja lubas, et omavalitsustes­se saadetakse programmid parandatud tagasiside täht­ajaga.

Koosolekul osalenud ASi Nelja Energia esindaja esit­les peale ametliku osa lõppu juba valminud planeeringut, millega on 700 megavatine tuuleelektrijaam Hiiumaast põhja pool asuvatele mada­latele juba paika pandud. Kui see valmi ehitataks, oleks te­gemist ühe maailma suurima meretuulepargiga.

Nähtav ka internetis

Internetis on Hiiu maakonna merealade maakonnapla­neeringu portaal aadressil http://hiiumeri.artes.ee, kus kõigil huvilistel on võimalik tutvuda olemasoleva materja­liga ja ettepanekuid teha.

Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplanee­ringu koostamist korraldab ja juhib Hiiu maavalitsus ja seda rahastatakse keskkonnainves­teeringute keskuse merekesk­konna programmist.

Planeeringu koostamise eesmärk on avaliku planeeri­misprotsessi käigus määrata Hiiu maakonnaga piirneval merealal mereruumi üldised kasutustingimused.

Vabariigi valitsus algatas mullu maakonnaplaneeringute koostamise Hiiu ja Pär­nu maakonnaga piirnevatel merealadel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes