• Eesti

Muuga sadamasse rajatakse siinmail ainulaadne elektrijaam

Eesti uudised, Tehnoloogiaarendus - eteap March 19, 2013

Äripäev (Tööstus), 19.03.2013

Kõik teavad, et tuul kord pu­hub, kord ei puhu. Seda tõ­siasja on kasutatud tuuleenergiatootmise süüdistami­seks ebastabiilsuses. Prob­leem on lahendatav pump-hüdroakumulatsioonijaama abil.

Pump-hüdroakumulatsioonijaama (PHAJ) kavandab OÜ Energiasalv. Energiasalve juhatuse liige Lembit Vali märkis, et ettevõte on spetsiaalselt ellu kutsutud suure projekti ettevalmistamiseks, elluvii­miseks ja ekspluateerimiseks.

“Eesmärk on elektrienergia salvestamine. See paistab kät­te juba meie ettevõtte nimetusestki,” lisas Vali.

Uba on asjaolus, et PHAJ katab tuulevaikuse või nõr­ga tuule ajal tekkiva tuuleelektri nappuse, kasutades sel­leks tuulisel perioodil tekkivat tuuleelektriülejääki. Kui tuult on vähe, lastakse vesi alla lä­bi turbiini ja toodetakse nõn­da elektrienergiat; kui palju, pumbatakse üles. Tuule rais­kamine ei ole majanduslikult mõttekas.

Jaam ühtlustab koormust.

Kas aga Eesti tuuleenergia tootmise praeguse taseme juu­res on vajadust PHAJ järele?

Vali sõnul ei peeta silmas ainult praegust taset. “Meie jaam tõotab anda tuge ka näi­teks põlevkivienergeetikale. Seni töötavad Eesti põlevkivielektrijaamad tarbimiskõverat järgides. Meie jaam laseb neil elektrienergiat toota üht­lase koormusega,” selgitas ta. “Meile ei ole oluline, millest ja millises riigis on toodetud üle jääv elektrienergia.”

Laiemalt võttes on PHAJ tuuleenergia kui energiajulgeoleku tähtsa komponen­di oluline lüli. Sel on elektrienergia tootmist tasakaalus­tav, koormust ühtlustav funkt­sioon. Tuuleenergia tootmist ei saa ambitsioonikalt eden­dada PHAJi ehitamata.

Pump-hüdroakumulatsioonijaam ehitatakse Harju­maale Jõelähtme valda. Või­malikud on kaks varianti. Esi­mese puhul tuleb kogu komp­leks Muuga sadama territoo­riumile, teise puhul rajatakse merre kunstlik saar. Mõlema puhul paikneb jaam graniidis ja mõlema puhul on ülemiseks veemahutiks Muuga laht.

Kompleks koosneb turbii­nidest, pumpadest, veemahutitest, šahtidest, voolukanalitest jne. Seadmete juurde pääseb kaldtunneli kaudu.

Kumb variant peale jääb, oleneb vallavõimuga peetava­te läbirääkimiste tulemustest, Arendaja eelistab esimest va­rianti. Kui see läbi ei lähe, tuleb võtta teine. Merele valla käed ei ulatu. Arendaja huvi on ehi­tusega võimalikult ruttu pea­le hakata.

Jaam valmib kuue aastaga.

Muuga hüdroakumulatsioonijaamal on kaks veemahutit – ülemine ja alumine. Alu­miseks saab pärast Neeme maardlast vajaliku hulga gra­niidi väljavõtmist sinna jääv kaeveõõs, ülemiseks on me­ri. Merevesi käivitab alumisse mahutisse voolates turbiini, tagasi merre pumbatakse vesi liigse tuuleelektri abil. PHAJ ei riku loodust, selles ei kasu­tata väärtuslikku mage-, vaid merevett.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi suh­tumine Muuga jaama oleneb asekantsler Ando Lepimani sõnul sellest, milliseks kujuneb praegu koostamisel olev Ees­ti energeetika arengukava. Ka on ministeeriumi rida hoonestusloa taotlemine.

Detailplaneeringu alga­tas Jõelähtme vald. Vallava­nem Andrus Umboja leiab, et vallavolikogu ette võib see kehtestamiseks jõuda pärast keskkonnamõjude strateegi­list hindamist, ametkondade­ga kooskõlastamist, avalikus­tamist ja avalikku läbiaruta­mist ehk aasta lõpuks. Valla­le hakkab laekuma ressursi­maks. Detailplaneeringu taot­luse esitas maaomanik AS Tal­linna Sadam. Sadama huvi PHAJ vastu on graniidis, mis kõik läbib Muuga sadama, ja renditasu saamises.

Projekteerija ja peatöövõt­ja leidmiseks kuulutatakse väl­ja riigihange. Huvilisi on juba praegu. Ehitamisele – graniidi kaevandamisele, saarele ja taristule kulub – kui kõik sujub – kuus aastat. Nii võib Muuga PHAJ valmis saada käesoleva kümnendi lõpuks.

Elektrienergia salvestami­seks kasutatakse ka akupa­tareisid, suruõhuakumulatsioonijaamu ja termoakumulatsiooni. Hüdroakumulatsioon on odavaim ja efektiiv­seim. Pump-hüdroakumulatioonijaamu on ka teistsugu­seid, kuid Muuga jaam on ai­nulaadne. “Sellist ei ole kusa­gil mujal,” kinnitas Vali. “Meie jaama vastu tuntakse huvi mitmest riigist. Tahetakse ees­kuju võtta.”

Mis on mis

Muuga pump akumulatsiooni-jaam

Nimivõimsus – 500 mega-vatti

Ühekordne maksimaalne tööaeg – 12 tundi

Hinnanguline maksumus – 304 miljonit eurot

Väljavõetava graniidi ko­gus – 16 miljonit tonni

Alumise veemahuti mahuta­vus – 4,6 miljonit kantmeetrit

Tõstetorni kõrgus – 80 meetrit

Territooriumi suurus – 56 220 ruutmeetrit

Kunstliku saare suurus – 5 hektarit.

Veehaarde mõõtmed – 72 x50 meetrit

ALLIKAS: OÜ ENERGIASALV

2 responses to “Muuga sadamasse rajatakse siinmail ainulaadne elektrijaam”

  1. Aivo says:

    Küsimus see et kuidas see energiakulu väljendub. Kas vee ülespumpamisel ja siis läbi turbiinide alla lastes kas on energia kulul või tootmisel mingi vahe ka või on üks ühele.

  2. etea says:

    Jaama tööprotsessi efektiivsus on 80%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes