• Eesti

Euroopa Komisjon soovib mere majandamise kaudu edendada…

Maailma uudised - eteap April 11, 2013

Kalurileht, 11.04.2013

Komisjon esitas ettepa­neku merendustegevuse kavandamise ja rannikuala­de majandamise parandami­seks. Direktiivi eelnõu kujul esitatud ettepaneku eesmärk on luua mereala ruumilise planeerimise ja rannikualade integreeritud majandamise ühine Euroopa raamistik ELi liikmesriikides, et tagada me­re- ja rannikualadega seotud tegevuse kasv ning mere- ja rannikualade ressursside ka­sutamine püsiks säästval ta­semel.

Euroopa Komisjoni me­renduse ja kalanduse volinik Maria Damanaki ütles: „Meie tänane ettepanek on Euroo­pa Liidu integreeritud merenduspoliitikas uus samm, millega edendada meremajanduse kasvu strateegiat. Säästva arengu edendamisega ja me­rega seotud investeeringute lihtsustamisega aitab direktiiv kaasa Euroopa meremajandu-se potentsiaali realiseerimise­le majanduskasvu ja tööhõive nimel.”

Euroopa Komisjoni kesk-konnavolinik Janez Potocnik ütles: „Meie algatus edendab tervislikku keskkonda ning loob paremad elamistingimu­sed 200 miljonile ELi koda­nikule rannikupiirkondades. Samuti aitaks see säilitada ai­nulaadseid ja erisuguseid ran­nikualasid ja ökosüsteeme, mis on väärtuslikuks elupaigaks taimedele ja loomadele.”

Mere- ja rannikualadel suu­reneb inim- ja majanduste­gevus nagu avamere tuulee­nergia, veealused kaablid ja torujuhtmed, laevandus, ka­landus ja vesiviljelus, kuid lii­ga vähene kooskõlastatus võib tekitada konkurentsi mere-ruumi pärast ning avaldada survet väärtuslikele ressurssi­dele. Kavandatud meetme ko­haselt peavad liikmesriigid sel­lise tegevuse merede tõhusama kasutamise eesmärgil kaar­distama mereala ruumilistes planeeringutes ning töötama välja integreeritud majanda­mise strateegiad, et kooskõlas­tada eri poliitikavaldkondade meetmeid, mida kohaldatak­se rannikuala tegevuse suh­tes. Direktiiviga kavandatud miinimumnõuete järgimiseks tuleb liikmesriikidel tagada, et nende merealade planeeri-mispoliitikas ja rannikualade majandamisel toetataks jätkusuutlikku majanduskasvu, kaasates asjaomased sidusrühmad ja tehes koostööd naaber­riikidega.

Mereala ruumilise planee­rimise ja rannikualade ma­jandamise strateegiate ühe­taoline rakendamine peaks parandama kooskõla maa ja merega seotud tegevuse va­hel. Parem kooskõlastatus tooks kasu sellistes valdkonda­des nagu näiteks avameretuulikute ühendamine maismaa energiavõrkudega või taristuga seotud töö, et kaitsta ranniku-piirkondi erosiooni ja kliima­muutuste eest, mis samuti mõ­jutab tegevust rannikuvetes.

Üheainsa õigusakti kasuta­mine huvide tasakaalustami­seks suurendaks ka kindlust investorite jaoks ja vähendaks riiklike ametiasutuste ja ette­võtjate halduskoormust, säili­tades samas ökosüsteemiteenused. Praeguses olukorras on vesiviljelusrajatise loa saa­miseks vaja mõnes riigis võtta ühendust kaheksa ametiasu­tusega. Tänu direktiiviga ka­vandatud ühtse kontaktpunkti põhimõttele selline halduskeerukus kaoks ning säästetaks aega ja raha. Hinnangute jär­gi tooks suurem majandus­lik kindlus ja väiksem haldus-koormus kuni 1,6 miljardit eurot majanduslikku kasu ko­gu ELis, eelkõige VKEdele. Uuringud on ka näidanud, et näiteks tuuleparkidesse ja vesiviljelusse tehtavate investee­ringute kiirendamine ühe aas­ta võrra tooks 2020. aastaks kasu 60 miljonit eurot ja nende kiirendamine kolme aasta võr­ra 600 miljonit eurot.

Taust

Euroopa Liit soovib 2020. aas­taks saavutada aruka, jätkusuut­liku ja kaasava majanduse. Merendussektoris on valdkondi, kus innovatsioon, jätkusuutlik ma­janduskasv ja tööhõive aitavad kaasa selle eesmärgi saavutami­sele. Nagu on esitatud teatises meremajanduse kasvu kohta, milles käsitletakse merenduse ja meremajanduse jätkusuutliku kasvu võimalusi (vt IP/12/955), on tänane ettepanek oluline osa sellest püüdlusestarendada välja Euroopa meremajandus.

Mereala ruumilise planeeri­mine on läbipaistev ja ulatus­lik protsess, kuhu on kaasatud sidusrühmad ning mille puhul analüüsitakse ja kavandatakse, millal ja kus peaks inimtegevus merel toimuma. Selle eesmärk on teha kindlaks mereala kõige tõ­husam ja säästvam kasutamine praegu ja tulevikus.2008. aastal avaldas komisjon mereala ruu­milise planeerimise tegevuskava: ühiste põhimõtete saavutami­ne Euroopa Liidus, millele järg­nes 2010. aastal teatis „Mereala ruumiline planeerimine Euroopa Liidus – saavutused ja tuleviku­väljavaated”. Viimase eeskujul on koostatud tänane ettepanek.

Ettepanek peaks tagama, et majandustegevuse käigus võe­taks juba varases etapis arvesse loodusressursside kaitset ning kliimamuutuste ja loodusõnne-tustega seotud ohte, mille suhtes rannikualad on äärmiselt haava­tavad. Sellel on omakorda ka majanduslik kasu, kuna loodus­ressursid on aluseks kalanduste-gevusele ja vesiviljelusele, mille puhul puhas meri on väga oluli­ne. Need uued vahendid aitavad rakendada ELi keskkonnaalaseid õigusakte nagu merestrateegia raamdirektiiv ja elupaikade di­rektiiv.

Rannikualade integreeritud majandamise kaudu kooskõlas­tatakse kõiki poliitilisi protsesse, mis mõjutavad rannikuala, ning tegeletakse maismaa ja mere vastastikuse mõjuga kooskõlas­tatult, et tagada nende säästev areng. Ühtlasi on seeläbi taga­tud majandamise ja arendusega seotud otsuste kooskõla eri sek­torites. 2002. aasta soovituses rannikualade integreeritud ma­jandamise kohta on määratud kindlaks rannikualade hea pla­neerimise ja majandamise põhi­mõtted ning viis, kuidas neid kõi­ge paremini rakendada. EL on ka osaline Barcelona konventsioo­nis, mille raames sõlmiti 2011. aasta märtsis jõustunud ranni­kualade integreeritud majanda­mise protokoll, mille kohaselt on rannikualade integreeritud ma­jandamise Vahemere-äärsetele liikmesriikidele kohustuslik.

Euroopa Liidu Nõukogu ja Eu­roopa Parlament hakkavad nüüd komisjoni ettepanekut arutama. Kui ettepanek vastu võetakse, saab uuest algatusest ELi õigus­akt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes