• Eesti

Planeeringuga tuleb edasi minna

Eesti uudised, Tuuleenergia - eteap May 28, 2013

Hiiu Leht, 28.05.2013

Siseministeeriumi planeeringute osakonna juhataja Martina Proosa kohtus 10. ja 17. mail kodanikega, kes esitasid vastuväiteid Hiiumaa maakonna tuuleenergeetika teemaplaneeringule.

Käsitletava planeeringu seletuskirjas seisab järgmine: “Planeering käsitleb üldjuhul üldisesse elektrivõrku ühendatavaid tuulikuparke, kus paigaldatava elektrituuliku võimsus on suurem kui 500 kW. Alla 500 kW võimsusega elektrituulikute temaatikat teemaplaneering ei käsitle. Teemaplaneeringu objektiks on horisontaalse võlliga maksimaalselt 175 m kõrguse torniga elektri-tuulikud, mille rootori labade diameeter on kuni 150 meetrit (maksimaalne kogukõrgus 250 m) ja elektrituulikute emiteeritav müra tase ei tohi olla suurem kui 110 dB. Planeering käsitleb tuulikuparke, kuid planeeringus esitatud põhimõtteid ja tingimusi peab aluseks võtma ka üksiku elektrituuliku rajamisel. Käesolev teemaplaneering ei näe ette elektrituulikute (sh üksiktuulikute) rajamist väljaspoole arendusalasid.”

Ettepanek jätta planeeringust välja 500 kW väiksemad tuulikud sai tehtud selleks, et kohalikele väikeettevõtjatele jääks võimalus püstitada generaator ilma väga pikaajalist protsessi läbimata.

Teemaplaneering lubab ehmatavalt suuri tuulegeneraatoreid. Maailma suurim generaator on minu andmetel 135 m kõrguse torni ja 127meetrise rootori läbimõõduga Enercon E126. Aulepa tuulepargis on torni kõrgus 100 m. Hiiumaa planeeringus on lubatud torn kuni 175 m kõrge.

Ülo Kikase (ja ka teiste) poolt oli esitatud ettepanek vähendada inimeste tervise huvides tuulegeneraatorite kõrgust. Vastus oli ehmatav. Martina Proosa väitis*, et planeeringus toodud suured gabariidid on vajalikud, sest nende mõõtmetega lõpeb planeeringus käsitlevate tuulegeneraatorite suurus. Sellest suuremaid tuulikuid võib ilma maakonnaplaneeringu teemaplaneeringuga vastuolu minemata rajada ka igale poole mujale.

Hiidlastele on lubatud tuuleenergeetika teemaplaneeringu aruteludel, et planeering on võimalus määrata tuuleparkidele kõige talutavamad asukohad ja mujale tööstuslikke generaatoreid ei tule. Riigi esindajalt saan teada, et eriti suurte generaatoritega saab sellest planeeringust mööda minna.

Milleks siis selline planeering? Milleks raha ja rahva aja kulutamine? Või on väidet “veel suuremat saab teha sellest planeeringust mööda minnes” olnud vaja, et kasvatada arendusaladele lubatavate tuulikute suurust.

Tunnen end sügavalt petetuna. Ilmneb, et see, mis oleks nagu sõnaselgelt välja öeldud, ei kehtigi.

Hiidlastele on lubatud, et maakonnaplaneering on vaid planeerimisprotsessi algus. Sellele pidavat järgnema üldplaneering, ehitushuvi korral detailplaneering. Siis alles projekteerimine ja ehitamine. Arendajat veel ei ole. Paljud ettepanekud ja küsimused on jäänud vastuseta viitega, et maakonnaplaneering on väga üldine ja järgnevate planeeringutega olukorda täpsustatakse. Kas ma saan seda uskuda?

Oktoobris 2009 toimus Käinas kohtumine kitsas ringis. Täna hommikul lugesin kohtumise kokkuvõtet. Muuhulgas ka järgnevat: “Kõrgemal tasemel on taotletud raha, Saare maakonna eestvedamisel. Hendrikson ja Ko osaleb hankes. Alustatakse 15. detsember – veebruar 2011.

On selge see, et on võimalik tuulikuid paigaldada. Oluline on seejuures uus planeerimisseadus. On algatatud maakondadevaheline teemaplaneering. Peab olema piisavalt täpne, et anda kohe planeerimistingimused. Nii pole valdades enam vaja protseduure.

Asukohad pannakse juba teemaplaneeringus paika nii, et saab kohe projekteerima hakata. Omavalitsus võib anda projekteeri-mistingimusi, kui tahe on olemas.”

Planeeringuga tuleb edasi minna

Töö käigus ilmnenud vastuolud kogukonnale jagatud seletuste ja tegelikkuse vahel teevad ettevaatlikuks. Kogukonna huvides on hoida otsustusõigus enda käes, mitte anda seda teemaplaneeringuga ära.

Parim maakonnaplaneeringu lahendus oleks: Hiiumaal ei ole kohta tööstuslikele tuuleparkidele. Sel juhul jääks kohalikule omavalitsusele võimalus tõepoolest ise otsustada. Piirkonna huvidest lähtuva projekti korral saab üldplaneeringuga muuta maakonnaplaneeringut. Kogukonna tuulepark on siis võimalik.

* Siseministeeriumi planeeringute osakonna juhataja Martina Proosa selgitus: “10. ja 17. mail toimunud kohtumiste eesmärgiks oli kuulata ära tuuleenergeetika teemaplaneeringule esitatud vastuväited, mis jäid maavalitsuse poolt planeeringus arvestamata, sest seadusest tulenevalt peab siseministeerium andma selliste vastuväidete kohta oma seisukoha. Planeeringu lahenduse kohta annab selgitusi planeeringu koostaja. Siseministeerium teostab planeeringu üle järelevalvet. Praegu jääb mulje, nagu oleks siseministeerium jaganud planeeringu kohta selgitusi, mis ei vasta siiski tõele. Saame öelda vaid seda, mida on meile selgitanud planeeringu koostajad.” [Hendrikson ja Ko – toim].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes