• Eesti

Tuumajaama asemel Suur-Pakrile tuulepark

Eesti uudised, Tuuleenergia - eteap May 3, 2013

Eesti Päevaleht, 03.05.2013

Majandusministeerium eraldab tuulepargi rajami­seks Eesti Energiale veel ühe tüki Suur-Pakrist.

Umbes neli aastat tagasi ehma­tas plaan rajada püsiva ela­nikkonnata Suur-Pakri saare­le tuumajaam ümberkaudsed elanikud tõsiselt ära. Valitsu­sest tulid sõnumid, et tuuma­jaama rajamine on kindel siht; Eesti Energia lasi läbi viia mitu uuringut ja leidis piirkonna olevat sobiva. Lõpuks plaan siiski sumbus.

Sellest ajast on Eesti Energia käsutuses suur tükk Suur-Pakri saarest ning selle nädala algu­ses majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) poolt keskkonnaministeeriu­mile saadetud dokumendist sel­gub, et nüüd vaatab energiafir­ma tuumaenergia asemel hoo­piski tuuleenergia poole.

Kantsler Marika Priske allkirjaga pöördumine minis­ter Keit Pentus-Rosimannuse poole palub jätta veel ühe 160-hektarilise maatüki MKM-i valdusesse. „Maa omanda­mine on vajalik Eesti Energia AS-i planeeritava Suur-Pakri saare tuulepargi rajamiseks ja käitamiseks,” seisab kirjas.

MKM-i pressinõuniku Ras­mus Ruuda sõnul on Eesti Energia tõepoolest avaldanud soovi rajada Suur-Pakrile tuu­lepark ning kiri Pentus-Rosimannusele oli n-ö projekti toetusavaldus. „Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on valmis maa võõranda­ma otsustuskorras Eesti Ener­giale aktsiakapitali suurenda­mise kaudu,” ütles ta.

Uuringutega läheb aega

Kuigi kirja järgi plaanitakse saarele tuuleparki, võtab Ees­ti Energia taastuvenergia ja väikekoostootmise äriüksuse juht Innar Kaasik tuurid maha, öel­des, et praegu tegeletakse Lääne-Harjumaal alles sobivate asukohtade kaardistamisega ja tuulepargi rajamisest on vara rääkida. „Uurime, millistel tin­gimustel ja kuhu on erinevaid kitsendusi arvestades võimalik tuulikuid püstitada,” ütles ta.

Kaasiku jutt viitab üpris kee­rulisele protsessile, mille tuulepargi rajajad ette võtma peavad, alates kõiksugus­test looduskaitsepiirangutest ja suurtest investeeringuvajadustest. Kuidagi peab tuulikutest kättesaadav elek­ter põhivõrku jõudma ja sel­le taristu ehitamine on üpris kallis. Kaasiku sõnul on prot­sess väga pikk ning vähemas­ti kaks aastat läheb veel kesk­konnauuringute ja täpsemate tehnilismajanduslike uuringu­tega aega.

„Lisamaad Suur-Pakri saa­rel Eesti Energia käesoleval hetkel otseselt ei vaja, kuid soo­vime uurida Suur-Pakril suu­remat ala kui vaid enda maa-üksus,” nentis Kaasik. „Suur-Pakril on kohaliku kogukonna esindajatele suur emotsionaal­ne väärtus ning lisaks soovime tuulikute võimalikud asuko­had ka keskkonnasuhtes põh­jalikult läbi kaaluda.”

Lääne-Harjumaa eeliseks tuuleparkide rajamisel on see, et suure tarbimisega Tal­linna linn asub lähedal ja ülekandekaod on väiksemad, tõi Kaasik välja. Praegu on Eesti Energial tuulepargid Aulepas, Narvas, Virtsus ja Ruhnus. Lisaks arendab firma uut tuuleparki Liivi lahes.

Läänerannikul on kõva potentsiaal

Eesti tuuleenergia assotsiat­siooni tegevjuhi Tuuliki Kasoneni sõnul on Läänemaa väga suure potentsiaaliga tuulee­nergia piirkond. „Tuuleenergiat tuleb toota ikka seal, kus tuult on,” märkis ta. „Kui meretuule-pargid kõrvale jätta, siis on ras­ke tuua paremat asukohta kui meie Lääne-Eesti saared.” Kasoneni sõnul pole Eesti kaugeltki oma tuuleenergia potentsiaa­li ära kasutanud, pigem on see veel lapsekingades. „Me oleme väga tuuline maa ja siin saaks kõvasti rohkem tuulest ener­giat toota,” nentis ta.

Omaette küsimus on alati kohalike elanikega arvestami­ne, sest keegi ei taha, et tuulik oleks tema tagahoovis. Kasonen viitab nelja läänepoolse maakonna koos tehtud energiaalasele teemaplaneeringule, kus leiti küll häid piirkon­di, kuid millest võis ka välja lugeda, et kohalikud tahtsid kas ühe- või kahekilomeetrist kaugust oma kodudest. „Kogu see protsess viitas ikkagi sel­lele, et tuuleenergia tootmine kolib merre,” ütles ta.

Vaata ka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes