• Eesti

Miks on elekter äkki nii kallis?

Eesti uudised - eteap July 4, 2013

Lääne Elu, 04.07.2013

Haapsalust pärit Arles Taal selgitab lihtsaid näiteid appi võttes, miks elektribörs ei toimi, ja pakub lahendusi, kuidas sellest olukorrast välja tulla.

Elektribörs on iseenesest hea mõte, ka Eestis, kuid see on halvasti teosta­tud. Hinna reguleerimiseks peab ole­ma pakkumine tunduvalt suurem kui tarbimine, aga sellist ülisuurt elektri­jaamade kogust ei ole mõistlik väik­sele rahvale ehitada. Lätile ka mitte.

Praegune põhjamaade ühine börs on seepärast igati hea mõte. Toodame ühte katlasse, võimsuse ülejääk on suures plaanis piisavalt väike ja lo­kaalses mõttes piisavalt suur.

Pilti lihtsustades—vajame piima ja praegu müüvad meile seda Eesti Piim, Väike Piim ja kolm vanaema-vanaisa. Ühendused naabritega või­maldavad Läti Piimal ja Soome Pii­mal natuke ka pakkuda, aga mitte lii­ga palju—piimatorud ei luba suure­mat läbilaskmist (ülekandepiirangud). Ka ei saa päris iga päev piima saata (Estlinki remont).

Uusi talusid saab lihtsalt teha, tu­leb ise kokku leppida kõikide kade­date naabritega (kes nõuavad heaks­kiitmise eest näiteks 57 piimast; pla­neeringud ja keskkonnamõjud), ehi­tada piimatoru järgmise suure linna­ni ja maksta juurde ka Eesti Piima väike laiendus puhuks, kui lehm Minni mõnel päeval vähem piima an­nab (liitumistasud).

Muidugi peab igal Minnil olema eurosertifikaat ja hea ninaesine, pii­ma rasvasisaldus ei tohi aasta jooksul muutuda ega olla alla normi (kvali­teedinõuded).

Lihtsustame pilti veidi suuremaks. Meie näites on Eesti Piima omanik riik ja ta saab igalt piimaliitrilt matti (dividendid), lisaks saab ta veidi matti võtta kogu tarbitavalt piimalt (käibe­maks jm energiamaksud). Muidugi an­nab ta Eesti Piimale teisest taskust vaikselt tagasi (Narva jaamade kesk­konnaprobleemide lahendamine).

Igal piima arvel aga on maks vana-ema-vanaisa toetuseks (taastuvener-gia tasu). Nõnda näeb igaüks, et ta maksab igalt piimaliitrilt sendi vana-emadele-vanaisadele ega aimagi, et teise tasku kaudu makstav Eesti Pii­ma toetus on üüratult palju suurem vanaema-vanaisa maksust. Riik aga täidab turu ülla „avamisega” lihtsalt oma kassat.

Selles energeetilises piimasupis ujuvad meil parteid eri suundades ja heal kodanikul on kõik sassis — kes tahab suurt Balti tuumapiimakombinaati, kes eriti tugevat Eesti Piima, kes ainult maad katvat vanaema-va­naisa võrgustikku.

Vara ja vähe!

Elektrituru juurde tulles on meie tar­bija sattunud suure poliitika mängus santi seisu. Osta turult elektrit, kui­das tahad, ikka oled samas supis.

Tarbija visati sellele turule liiga vara—turg ei ole sellisel kujul tarbi­ja jaoks valmis. Välisühendusi (pii-matorusid) on vähe ja nad ei taga, et pakkujad põhja poolt saaksid meie turul müüa. Meie kokkulepped Läti ja Leeduga on savijalgel, liigagi sel­gelt on näha, et need mängivad, kui­das juhtub ja natuke ka omamoodi reeglite järgi. Meil ei ole selgelt pai­gas tarbijat kaitsvat süsteemi selliseks juhuks, nagu oli tänavu juunis—kaa­bel ja suured jaamad on remondis, elektrit pole kuskilt võtta. Nii saabki ka suurim tootja vabalt määrata talle kasuliku hinnanumbri.

Väikesed tootjad teeksid pildi vei­di paremaks, kui neil oleks turulepääs veidigi lihtsam. Samal ajal on põiki ja risti ees meie oma kõrged kvaliteedi­standardid. Ei taha me ju naabrime­he logiseva tuuliku pärast telereid vahetada.

Mida peab tegema?

Kuna börsisüsteemi ajutine tagasipööramine kõlab hullumeelse mõttena, tuleb leida mõistlikumaid lahendusi. Esimene ja kriitilisem on järelevalve terviksüsteem. Selline, kus riigipool­sel valvuril on õigus turu teatud eriolukordade puhul määrata energia hinda suletud süsteemi sarnase (kuid sisult lihtsama) reeglistiku järgi.

Näiteks siis, kui reaalset turuolu­korda ei teki (puudub piisav kogus pakkumusi/ligipääs turule). Kui ikka kaablid põhja pool on rikkis, lõuna poolt pakkumine olematu ja oma jaamad remondis, tuleb omi tarbijaid kaitsta. Piima näitel—kodune pere­naine saab 200eurose piima asemel veega putru teha, kuid jäätisevabriku seismapanemine ei tule kõne alla.

Teiseks, suure avatuse nime all var­jatud toetuste maksmine peab saama läbinähtavaks. Kõik kulud, mis on seotud meie põlevkivijaamadega, tuleb arvel kajastada niisama läbinähtavalt, nagu on seda praegune taastuvenergiatasu. Taastuvenergiatasust aga peab näitama proportsioone eri ener­gialiikidele. Ei saa olla, et räägime tuuleenergiatasust ja maksame selle nime all puidu ajamise eest Narva ahju. Paraku asi suuresti just nii ongi.

Energiaarvel peavad näha olema li­satasud: tuule/vee baasil taastuvenergia 0,0x eurot, biomassil taastuvenergia 0,0y eurot, jäätmetel taastuvenergia, taastumatute allikate keskkonna-kahjude korvamine 0,z eurot; peale selle energia ja maksud.

Kolmanda sambana tuleb igati soo­dustada lokaalset energiatootmist, kas või keerulisema energiavõrgu hinna­ga. Seega peab igal süsteemis oleval majapidamisel olema võimalus üüra­tute tasudeta hakata energiat võrku müüma ja selle eest ka taastuvenergiatasu saama.

Kui me ei saa loobuda kvaliteedinõuetest, ei pea me mikrotootmist ometigi muul moel raskendama. Vas­tavaid liitumistingimusi ei tohi aga lasta välja töötada neil, kellele selli­ne liitumine tööd juurde tekitab (Elektrilevi). Praegu on Elektrilevil igati õigus piirata väiketootjaid, kes tekitavad nende süsteemile problee­me (kvaliteet, teistsugused liitumis­punkti vajadused jne).

Riigikogu peab riiklikult tähtsa kü­simusena otsustama meie tegelikud energiapoliitilised eesmärgid. Kas eelistame aatomienergiat, milline on põlevkivienergia tegelik eesmärk, kuidas tagame energeetilise turvali­suse ja sõltumatuse? Riiklike eesmär­kide puudumisel ongi loomulik, et Eesti Energial on omad eesmärgid, majandusministeeriumil omad ja peami­nistril veidi erineval moel omad.

Igal juhul peaks energiapoliitikas olema riigi esimene klient tarbija kui riigi kodanik ja maksumaksja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes