• Eesti

AS Konesko toodab tuulegeneraatoreid TUGE® 10 JA TUGE® 20

Eesti uudised, Tuuleenergia, Väiketuulikud - eteap September 25, 2013

Keskkonnatehnika, 25.09.2013

Seoses pidevalt suureneva vaja­dusega säästa energiat ning toota seda taastuvallikatest, otsustas AS Konesko oma tehase tehnoloogilisi võimalusi, kvalifitseeritud tööjõu olemasolu ja allhanke­töödega kogutud tead­misi arvestades tuua 2009. aastal turule „oma toode” – väiketarbijale mõeldud tuulegeneraator. Eesmärgiks seati toota tõhusaid, väga hea hinna ja kvaliteedi suh­tega ning mitmeks ots­tarbeks (elektrienergia endale ja võrku andmi­seks, akudesse salvesta­miseks, soojusenergiaks muundamiseks) kasuta­tavaid tuulegeneraatoreid.

Välja on töötatud ja katseperioodi läbi­nud kaks tuulegeneraatorit – TUGE® 10 ja TUGE® 20. TUGE® 10 (nimivõimsus 10 kW) on mõistliku hinnaga komplekt terve majapidamise varusta­miseks elektrienergiaga. Lahendus võimaldab katta oma majapidami­se elektritarvet, puudu­jääki kompenseerida võrguenergiaga ning ülejääki võrku suunata. Kaks korda võimsam (20 kW) TUGE® 20 on mõeldud suurema majapidamise kogu elektrienergiavajaduse rahuldamiseks ning ülejäägi müümiseks elektrivõr­ku. Lähiaastatel on kavas välja töötada suuremad, tootmisettevõtete elektri­energiavajaduse osaliseks või täielikuks katmiseks või kogu toodetud energia võrku müümiseks mõeldud TUGE® 50 ja TUGE® 90. AS Konesko tuulegeneraatorid on mõeldud küll kõigile kasutamiseks, ent investeeringu tasuvuse seisukohalt on kõige olulisem kriteerium piisav tuul. Et soetatud seade ennast mõistliku aja jooksul ära tasuks, peaks aasta keskmi­ne tuulekiirus olema vähemalt 4-5 m/s ning tuuliku ümber peaks olema vä­hemalt 100-200 meetrit lagedat, kõr­gemate takistusteta maad, et takistuste tekitatud tuulekeerised saaksid sum­buda ja tiivikut käitaks ühtlane tuul. Samade näitajatega tuulik võib tuulekeeristega alas toota mitu korda vähem ener­giat. Mõistlik on valida selline tuulegeneraator, mille toodetud ener­giast tarbitakse suurem osa oma majapidamises. Ülejääki saab küll võrku müüa, ent ise tarbida on majanduslikult otstarbekam. AS Konesko tuulikutest võib rajada ka tuuleparke, mis on hea alternatiiv põlluma­jandusega tegelemisele ning mis võimaldaksid vähendada külade võrguenergiatarbimist.

Huvi tuulikute vastu on elav. Praeguseks on AS Konesko tuulegeneraatoreid püstitatud mitmes Eestimaa paigas. Senised kogemused näi­tavad, et tuuliku asuko­ha valimisele pööratak­se liiga vähe tähelepanu. Enne tuuliku soetamist tuleks selgeks teha tuuleolud. Seejärel tehtagu selgeks võrguga liitumi­se tingimused, et näha võimalikke lisakulusid. Kui kuni 11 kW võim­susega tuulegeneraator loetakse mikrotootjaks, mille liitumine elektrivõrguga on liht­ne ja kiire, siis võimsamate puhul võib liitmine osutuda pisut keerulisemaks ning selle sujumine sõltub suuresti ge­neraatori dokumentatsiooni korrekt­susest. AS Konesko tuulegeneraatori TUGE® 20 liitumiseks elektrivõrguga me probleeme ei näe.

Tuulegeneraatorid toodavad meil enim energiat sügisest kevadeni, kui on rohkem tuult. Seetõttu on väga hea la­hendus tuuliku kombineerimine elekt­rit tootvate päikesepaneelidega, mis annavad lõviosa oma toodangust just suveperioodil. Selline kombinatsioon võimaldab aasta ringi ise kasutada või müüa üsna ühepalju elektrienergiat. Ka AS Konesko on oma Koeru tehastes seadnud sihiks suurendada taastuva­test energiaallikatest toodetud elektri­energia kasutamist. Selleks paigaldame veel käesoleval aastal tootmishoonete katustele 100 kW võimsusega päikeseelektrijaama, Koeru tehaste elektritarve on ca 27 000 kWh kuus ning paigaldatav 100 kW päikeseelektrijaam peaks tootma ca 90 000 kWh aastas. Arvestades elektritarbimise igakuist kõikumist peaks rajatav jaam andma ca 3-5 % vajalikust energiast. Seda ei ole küll palju, ent kui süsteem tõrgeteta tööle hakkab, võib seda tulevikus laien­dada. Katusepinda meil jagub ning et selline lahendus võib ka muudele Eesti ettevõtetele huvi pakkuda, saaksime oma teadmisi ja kogemusi jagada ning selliseid süsteeme ka neile pakkuma hakata.

Loo autorid: Indrek Gregor/Alvar Hirtentreu (AS Konesko tuulegeneraatorid)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes