• Eesti

Tuuleenergeetika areng maailmas 2012. aastal ning prognoos aastani 2017

Maailma uudised - eteap September 25, 2013

Keskkonnatehnika, 25.09.2013

GWEC-i (Global Wind Energy Council, www.gwec.net) aprillis avaldatud seits­menda aastaaruande (GWEC – Global Wind Report. Annual Market Update 2012, www.gwec.net) andmeil oli maa­ilma tuuleelektrijaamade (TEJ) koguvõimsus 2012. aasta lõpus 285,5 GW. Käiku antud elektrituulikute kogu-võimsus suurenes 2012. aastal 2011. aastaga võrreldes 10 % (40,5 GW-lt 45 GW-ni) ning 2012. aastal paigaldatud seadmete koguväärtus oli üle 56 mil­jardi euro.

Möödunud aastal üllatas tuuleenergiasektorit USA, kus neljandas kvartalis paigaldati tuulikuid koguvõimsusega 8,4 GW. Hiinas, kus alates 2009. aas­tast on tuulikute koguvõimsus olnud maailma suurim, senine hoog seevastu rauges. Tänu erakordsele kasvule USA-s ning oodatust edukamale aastale Eu­roopas püstitati 2012.a esimest korda pärast 2009. aastat enamik elektrituulikutest OECD-riikides. Aasta lõpuks oli 24 riigis (kuueteistkümnes Euroo­pa, neljas Aasia ja Vaikse ookeani piir­konna, kolmes Põhja-Ameerika ja ühes Ladina-Ameerika riigis) paigaldatud elektrituulikute koguvõimsus suurem kui üks GW.

Vaatamata tuuleenergiasektor i võimsale kasvule 2012. aastal on GWEC-i prognoos käesolevaks aastaks pessi­mistlik: elektrituulikuid tuleb USA-s 2013. aastal juurde märkimisväär­selt vähem kui möödunud aastal, Hiinat mõjutavad majanduskärped ja probleemid ülekandevõrkude, kvaliteedi ja ohutusega, India tuuleenergiasektorit toetusskeemide kaotamine ning Euroopa võtme-riikides valitseb tuuleenergeetika arengu suhtes poliitiline ebakindlus. Prognoosi kohaselt on jooksev aasta edukas Kanadas, Brasiilias ja Meh­hikos ning tänavu lülitatakse esi­mesed elektrituulikud võrku Lõuna-Aafrikas, Etioopias ja Keenias. Mongoolias, Pakistanis, Filipiinidel ja Tais käivitatakse uusi projekte.

Tõenäoliselt lisandub 2013. aastal TEJ-de koguvõimsust ca 40 GW, s.o 11 % vähem kui 2012. aastal. Ennusta­takse, et turg taastub 2014. aastal ning aastail 2014-2017 kasvab TEJ-de kogu­võimsus eal % aastas ja küündib 2017. aastaks 536 GW-ni (praegu 283 GW).

Eelmise aasta lõpuks oli elektri­tuulikute koguvõimsus endiselt kõi­ge suurem Hiinas (75,32 GW), järg­nesid USA (60,01 GW), Saksamaa (31,31 GW), Hispaania (22,80 GW) ja India (18,42 GW). Kõigi paigaldatud TEJ-de koguvõimsusest langes esiküm-neriikide arvele 85,9 %. Kõi­ge rohkem tuli neid 2012. aastal juurde USA-s (13,12 GW), Hiinas (12,96 GW), Saksamaal (2,42 GW) ja Indias (2,34 GW). Aasias kasvas elekt­rituulikute koguvõimsus 15,51 GW, Põhja-Ameerikas 14,86 GW ja Euroo­pas 12,74 GW.

AASIA

Viiendat aastat järjest arenes tuuleener­geetika kõige kiiremini Aasias, mille arvele langes kolmandik 2012. aastal käiku antud koguvõimsusest (Aasias 15,5 GW, kogu maailmas 44,80 GW). Aasias oli juhtmaa Hiina, mis 2012. aastal jäi napilt alla USA-le (Hiinas 12,96 ja USA-s 13,12 GW). Kui elekt­rituulikute koguvõimsus kümne aasta kestel kuni 2011. aastani Hiinas igal aastal kahe- või isegi kolmekordistus, siis pärast seda kasvuhoog pidurdus: 2010.a oli koguvõimsuse juurdekasv 18,93 GW, 2011. aastal 17,63 GW ja 2012. aastal 12,96 GW. Provintse, kus TEJ-de koguvõimsus on suurem kui 1 GW, on Hiinas nüüd neliteist.

Möödunud aasta lõpus oli Hiina TEJ-de koguvõimsus 75,32 GW ja elektrienergia aastatoodang 100,4 mil­jardit KWh (2 % riigis tarbitud elekt­rienergiast). Praegu toodetakse Hiinas tuulikutega rohkem elektrit kui võrk suudab vastu võtta, mistõttu tuulest toodetud elektrienergia piiramisest on saanud energiasektorile uus väljakutse. Riik püüab suunata arendajaid rajama tuuleparke neisse vähemtuulistesse piirkondadesse, kus elektritarbimine on suur. Hiina tuuleturbiinitootjate esikolmikus olid 2012. aastal Goldwind (2,52 GW), Guodian United Power (2,03 GW) ja Sinovel (1,20 GW), kes valmistasid 44 % riigis toodetud tuu­likutest. Tuuleturbiinide ületootmise tõttu käib Hiinas hinnasõda ning väik­semad tootjad (sh paljud välisfirmad) tõrjutakse turult välja.

2020. aastaks peaks Hiinas olema 150 GW maismaa- ning 30 GW avameretuuleparke. Avameretuulikuid anti 2012. aastal käiku 127 MW ning nende koguvõimsus oli aasta lõpuks 390 MW Avameretuuleparkide võim­suse poolest on Hiina Suurbritannia ja Taani järel kolmandal kohal maailmas.

Aasia teine jõudsalt arenev tuu-leenergiariik on endiselt India, kus 2011.a lisandus 3,02 GW ning 2012. a 2,34 GW (koguvõimsus 18,42 GW). Indias on taastuvenergia osakaal ener­gia kogutoodangus 12 % ja elektriener-giatoodangus 6 %, viimasest annavad 69 % elektrituulikud.

Jaapanis lisandus 2012. aastal 88 MW ning TEJ-de koguvõimsus on seal nüüd 2,61 GW, elektrituulikutega toodetakse 4 500 GWh elektrienergiat, s.o 0,5 % riigi energiatoodangust. Lõu-na-Koreas tuli juurde 76 MW (kokku 483 MW). Pakistanis anti möödunud aastal käiku suur 50 MW-ne tuulepark (koguvõimsus nüüd 56 MW). Praegu on riigis pooleli 150 MW-se tuulepar-gi rajamine ning selle aasta jooksul saavad tõenäoliselt heakskiidu mitu kavandamisel olevat tuuleparki (ko­guvõimsus 700 MW). Mongoolias antakse sel aastal käiku esimene suur 50 MW-ne. tuulepark.

Tänu Hiina tohutule kasvupotent­siaalile jääb Aasia endiselt maailma suurimaks tuuleenergia rakendamise piirkonnaks, ent Hiina valitsuse 2013. aastaks seatud eesmärk 18 GW uusi TEJ jääb tõenäoliselt saavutamata. Jaapan ja Lõuna-Korea on hakanud tähelepanu pöörama avameretuule­parkide rajamisele. Pakistanis on aren­damisel 40 TEJ-projekti (koguvõimsus 2700 MW). Aastail 2013-2017 püs­titatakse Aasias uusi TEJ tõenäoliselt 112 GW ning 2017.a lõpuks kujuneb nende koguvõimsuseks üle 200 GW. Kui praegu on Euroopa juhtpositsioo­nil, siis 2014. aastaks tõuseb esikohale tõenäoliselt Aasia.

EUROOPA

Euroopas tuli 2012. aastal tuuleelekt-rijaamu juurde 12,74 GW, sh Euroo­pa Liidus 11.90GW (1,17 GW ava-meretuuleparkides). Enamik 2012.a käiku antud tuuleelektrijaamadest oli saanud kooskõlastuse enne poliitilise ebakindluse levima hakkamist 2011. aastal. Tuulejaamade koguvõimsus oli Euroopa Liidus 106,04 GW (kogu Euroopas 109,58 GW) ning energia kogutoodang 231 TWh, s.o umbes 7 % Euroopa Liidu elektrivajadusest.

Juhtpositsioonil on endiselt Saksa­maa, kus juurdekasv (2,42 GW, kogu­võimsus 31,31 GW) oli ka 2012. aastal kõige suurem. Juurdekasvu poolest oli teisel kohal Suurbritannia, kus tuli juurde 1,90 GW (sellest 854 MW avameretuuleparkides), järgnesid Itaa­lia (1,27 GW, avamerelt 950 MW), Rumeenia (923 MW) ja Poola (880 MW).

Euroopa tuuleenergiasektorit mõ­jutab endiselt majanduskriis ja kok­kuhoiupoliitika. GWEC ennustab, et 2013-2014 jääb paigaldatavate tuuli­kute koguvõimsus Euroopas alla 2012. aasta taset ning et kasvutempo taastub alles 2015. aastal. Üha rohkem rajatak­se avameretuuleparke – 2012. aastal oli nende osakaal (1,12 GW) 10 % käiku antud TEJ-de koguvõimsusest. Pe­rioodil 2013-2017 lisandub Euroopas tõenäoliselt TEJ-de võimsust 63 GW ja 2017. aasta lõpuks on see 170 GW.

Euroopas ühendati möödunud aas­tal elektrivõrku üheksa avameretuule-parki koguvõimsusega 1166 MW ning aasta lõpuks oli nende koguvõimsus 4 995 MW. Suurbritannias lisandus 854 MW (73%), Belgias 185 MW (16%), Saksamaal 80 MW (7%) ja Taanis 46,8 MW (4 %). Avameretuule-parkidest rajati 80 % Põhjamerre, 16 % Atlandi ookeani ja 4 % Läänemerre. Praegu on Euroopas pooleli neljateist­kümne avameretuulepargi rajamine (koguvõimsus 3,3 GW), mis peaksid valmima 2013. ja 2014. aasta jooksul.

Möödunud aasta lõpuks oli avame-retuulikute koguvõimsus kõige suurem Suurbritannias (2,95 GW), järgnesid Taani (921 MW), Belgia (380 MW), Saksamaa (280 MW), Holland (247 MW), Rootsi (164 MW), Soome (26 MW), Iirimaa (25 MW), Norra ja Portugal (kumbki 2 MW).

Suuremad avameretuuleparkide ra­jajad Euroopas 2012. aastal olid DONG (19 % koguvõimsusest), Statoil (12 %), Statkraft (12 %), RWE (9 %), SSE (8 %), E.ON (6 %), Vattenfall (3 %), Nuhma (3 %), Centrica (2 %) ja EDF (1 %).

PÕHJA-AMEERIKA (k.a MEHHIKO)

GWEC ennustab, et lähema viie aasta jooksul tuleb Põhja-Ameerikas juurde 52 GW ning 2017. aastaks tõuseb tuu­likute koguvõimsus 120 GW-ni.

USA-s oli 2012. aasta edukas – aas­ta jooksul käiku antud tuulikute ko­guvõimsus oli rekordiline 13,12 GW ning lõpetati 190 projekti, mille ko­gumaksumus oli 25 miljardit USD (19 miljardit eurot). Elektrituulikute koguvõimsus oli aasta lõpuks 60 GW.

Aasta jooksul paigaldatud elektrijõujaamade toodetud energiast lan­ges uute elektrituulikute arvele 42 %. Kõige rohkem tuulikuid anti käiku Texase osariigis (1825 MW), järgne­sid California (1656 MW), Kansas (1440 MW), Oklahoma (1127 MW) ja Illinois (823 MW). USA-s 2013. aastaks juurdekasvu ei prognoosita. Kanadas lisandus tuuleelektrijaamade koguvõimsust 935 MW, mida oli küll mõnevõrra vähem kui 2011. aastal (1,27 GW), ent siiski oli tegemist kõigi aegade teise hea aastaga. Esikohal on endiselt Ontario provints (üle 2 GW), kus elektrituulikutelt saadakse üle 3 % elanike tarbitavast elektrienergiast. Aasta lõpuks oli TEJ-de koguvõimsus 6,20 GW ning 2016. aastaks loodetakse seda suurendada 12 GW-ni. 2013. aas­ta on Kanada jaoks tõenäoliselt rekor­diline – lisanduma peaks ca 1500 MW TEJ-de koguvõimsust. Mehhikos, mida GWEP raportis loetakse pärast liitumist Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) ja Põhja-Ameerika Vabakaubanduslepinguga (NAFTA) Põhja-Ameerikasse kuulu­vaks, lisandus 2012. aastal 801 MW (tuulikute koguvõimsus 2012. aasta lõpus oli 1370 MW).

LADINA-AMEERIKA

Ladina-Ameerikas ületas esimest korda aasta jooksul paigaldatud elektrituuli­kute koguvõimsus 1 GW piiri – 2012. aastal oli see 1,25 GW (aasta lõpus kok­ku 3,5 GW). Kõige rohkem suurenes-TEJ-de koguvõimsus Brasiilias (avati 40 uut tuuleparki, lisandus 1,08 GW, koguvõimsus 2012. aasta lõpus 2,51 GW). Brasiilia eesmärk on saavu­tada 2016. aasta lõpuks riigi elektrituu­likute koguvõimsuseks 7 GW ja 2021. aasta lõpuks 16 GW. GWEC prognoosi kohaselt on perioodil 2013-2017 uute paigaldatud TEJ võimsus Brasiilias ca 2 GW ning ta jääb järgmise viie aasta jooksul piirkonna juhtriigiks. Riigis on hästi arenenud tuuleenergeetikatööstus: 11 rahvusvahelist tuulikutootjat on avanud tehased, mis suudavad aastas toota kokku 1000 tuuleturbiini, 1000 tuulikutorni ja 3000 tuulikulaba. Ar­gentiinas oli möödunud aastal käiku antud tuulikute koguvõimsus 54 MW (kokku 167 MW). Uruguais 9 MW (kokku 52 MW), Nikaraaguas 40 MW (kokku 102 MW) ja Costa Ricas 15 MW (kokku 147 MW). Venezue­las alustas möödunud aastal tööd riigi esimene 30 MW-ne tuulepark. Ladina-Ameerika TEJ-de koguvõimsuseks en­nustatakse 2017. aasta lõpuks 16,5 GW (sh 13 GW Brasiilias).

VAIKSE OOKEANI PIIRKOND

Vaikse ookeani piirkonnas, s.o Aust­raalias ja Uus-Meremaal ennustatak­se järgmiseks viieks aastaks stabiilset kasvu ning 2017. aastal peaks tuulikute koguvõimsus olema 8 GW.

Austraalias töötas 2012. aasta lõpus 62 tuuleparki 1397 tuulikuga, mille koguvõimsus oli 2 548 MW. Pooleli on üheteistkümne rajamine (1,63 GW), mis peaksid kolme aastaga valmis saa­ma, ning teada on antud projektidest koguvõimsusega 19 GW. Kõige roh­kem on tuulikuid Lõuna-Austraalias (1,21 MW„ 47 % koguvõimsusest) ja Victorias (519 MW). Lääne-Aust­raalias on neid 423 MW, New South Walesis 282 MW, Tasmaanias 143 MW ja Queenslandis 12 MW.

Uus-Meremaal on praegu pooleli 60 MW-se TEJ ehitamine, 2012.a lõpus oli TEJ-de koguvõimsus riigis 623 MW. GWEC-i hinnangul ei ole elektriener­gia tarbimist arvestades Uus-Mere-maale kavandatud ca 1500 MW kogu­võimsusega tuuleparkidel elektriturgu.

AAFRIKA JA KESK-AASIA

Selles piirkonnas toimunud rahutuste tõttu oli tuuleenergeetika areng 2011. aastal üsna vaikne. GWEP lootis, et asjad hakkavad 2012. aastal jälle liiku­ma, ent erilist nihet ei tulnud – möö­dunud aastal lisandus vaid 100 MW. TEJ-dest (koguvõimsus 1135 MW) paiknes 2012.a lõpuks 98 % kuues Aaf­rika ja Kesk-Aasia riigis. Põhja-Aafrika juhtriigid on Egiptus (550 MW, 2012. aastal juurde ei tulnud), Maroko (291 MW, juurde ei tulnud), Tuneesia (104 MW, lisandus 50 MW), Etioopia (52 MW, lisandus 52 MW), Cabo Verde e Roheneemesaared (24 MW, juur­de ei tulnud) ning Kesk-Aasias Iraan (91 MW, juurde ei tulnud). Tõenäoli­selt hakatakse lähiaastatel elektrituulikuid püstitama selle piirkonna mitmes riigis – Etioopias, Keenias, Marokos, Saudi Araabias ja Lõuna-Aafrikas. Lähiajal jäävad selle piirkonna riigid siiski väikesteks tegijateks – ennus­tatakse, et järgmise viie aasta jooksul lisandub kokku 8 GW ning 2017. aas­taks ennustatakse TEJ-de koguvõim­suseks ligi 10 GW.

Loo autor: Merike Noor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes