• Eesti

Maavanemal on kohustus seista meie eest

Eesti uudised, Tuuleenergia - eteap October 22, 2013

Hiiu Leht, 22.10.2013

Kärdla linnavolikogu viimasel istungil neljapäeval, 17.oktoobril, käsitleti ka Hiiumaa tuuleenergeetika teemaplaneeringut.

Kärdla linn vastas maavanema järjekordsele ettepanekule kooskõlastada Hiiu maakonna tuule­energeetika teemaplaneering. See planeering lubaks Hiiumaale kuni 250 m kõrguseid elektrituulikuid. Võrdluseks lisan, et kolmekorruseline maja on umbes 12 m, Tahkuna tuulegeneraator 41 m ja Oleviste kirik 124 m kõrgume.

Kärdla linnavolikogu on jätkuvalt seisukohal, et selle planeeringuga lubatud tuulepargid oleksid hiigeltuulepargid. Kunagisel allkirjade kogumisel hiigeltuuleparkide vastu oli teada võimalus, et generaatorid võivad tulla 150 m kõrgused.

Volikogu ei saa kooskõlastada planeeringut, mis ei vasta seaduse nõuetele ja kogukonna huvidele.

Ja see planeering ei vasta planeerimisseaduse nõudele arvestada ruumilisel planeerimisel või­malikult paljude ühiskonnaliikmete vajadusi ja huvisid.

Samuti on planeerimismenetluse käigus kas­vanud tuulegeneraatorite kõrgus 150 meetrilt 250 meetrile, kuigi avalikkus pidas vajalikuks generaa­torite kõrgust vähendada.

Keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) aruandes on mitmete teemade käsitlemisel lähtu­tud, eeskätt müraja varjutuse mõju arvestamisel, teemaplaneeringuga lubatavatest tuulegeneraatoritest oluliselt väiksemate näitajatega (võimsus, masti kõrgus, rootori läbimõõt) näidetest. Sellised võrdlused ei anna õiget hinnangut tuuleparkide tegelikule mõjule. Tehtud ei ole näiteks varjutuse modelleerimise kaarti maksimaalse lubatud kõrgu­sega tuulepargist. Sisuliselt puudub KSH aruandes hinnang 150-250 m kogukõrgusega tuulegeneraa­torite pargi mõjust.

Siseministeerium teeb järelvalvet Hiiumaa tuule­energeetika teemaplaneeringu üle. Ministeerium on maavanemale teinud ettepaneku kaaluda võima­lust kehtestada selline planeeringulahendus, mis Hiiumaale põhivõrgu ühendust vajavaid tuulikuid ette ei näe. Selline planeering tähendaks, et Hiiu­maale tuleksid tuulegeneraatorid võimsusega kuni 0,2 MW (võrdluseks: Tahkuna Valge Ingli võimsus on 0,15 MW).

Siseministeerium juhib maavanema tähelepanu, et selline planeeringulahendus arvestaks deklarat­sioonis “Mina hiigeltuuleparki Hiiumaale ja rannikumerre ei taha!” väljendatud kohalike elanike vastuseisu “hiigeltuuleparkide” kavandamisele.

Omamoodi rahvaküsitlus on ka Hiiu Lehe va­limiseelne küsitlus kandideerijatele. Valdav oli vastuseis võimalusele rajada Hiiumaale maismaatuulepark. Pakuti ka oma variante: üksikud tuulikud tööstusaladele (Jaanus Valk ja VL Üks Hiiumaa), arvestades Hiiumaa vajadusi (Üllar Padari ja VL Arenev Käina), võimalik üksikud väikesed (Alar Kääramees, IRL), kui ei riku ilusaid vaateid (üksikkandidaat Ivo Lõppe), nende teke majanduslikult ebareaalne (Omar Jõpiselg ja VL Koostöö). Seega olid rahvaesindajateks pürgijad valdavalt seda meelt, et Hiiumaale tööstuslikud tuulepargid ei sobi.

Emmaste ja Kärdla volikogud ei ole kooskõlas­tanud Hiiumaa tuuleenergeetika teemaplanee­ringut.

Siseministeerium on maavanemale teinud ette­paneku arvestada rahva arvamust. Sel juhul ei kehtesta maavanem suuri generaatoreid lubavat planeeringut või kehtestab alternatiivse, mis lubab vaid väikeseid generaatoreid.

Nüüd on maavanema õigus ja kohustus otsusta­da. Tal on võimalus kuulata rahva soovija mitte lu­bada suuri tuulegeneraatoreid Hiiumaale. Teiseks võimaluseks on alluda nendele huvigruppidele, kes tahavad tuuleenergiat rahaks pöörata. Paraku voolab see raha Hiiumaalt välja.

Jõudu maavanemale hiidlaste eest seismiseks! Siseministeerium ütleb, et tal on selleks võimalus. Meie tuletame meelde, et see on tema kohustus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes