• Eesti

Rannamere üle vaieldakse avalikult arutledes

Eesti uudised, Tuuleenergia - eteap December 11, 2013

Pärnu Postimees, 11.12.2013

Pärnumaa mereala maakonnaplaneeringu esimene eskiislahendus kogus avalikul arutelul kaalukaid parandusettepanekuid, mis võivad, kuid et pea jõudma planeeringu teise lahendusse ega keskonnamõju hindamise eelaruandessegi.

Pärnu maavalitsuse planeeringunõuniku Raine Viitase hinnangu kohaselt ei esitatud maakonnaplaneeringu avalikul arutelul parandusettepanekuid palju.

“Enamiku ettepanekuid tegi MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu,” sõnas Viitas. “Neid arutati, täpsustati ja koguti täiendavaid selgitusi.”

Arutelud toimusid Tahkuranna ja Tõstamaa vallas ning Pärnu keskraamatukogus, kuhu oli 6. detsembril kogunenud umbes 80 inimest, peamiselt kutselised kalurid. “Olulisemad küsimused said lahti räägitud,“ kinnitas Viitas.

Viitas sõnas, et täpselt vormistatud ettepanekud saab ta avalikustada alles pärast arutelude protokollide ametlikku vormistamist, kuid avaldas ometigi maavalitsuses esmapilgul tähtsamateks peetud ettepanekute loetelu.

Maakonna arvates tähtsad asjad

Maavalitsusele tundub tähtis määrata planeeringuga surfajate juurdepääsud neile eraldatud merealale. Surfarid kardavad, et linnalähedasse merre paigaldatud seisevpüünised ei lase neid ohutult surfialale, nimetades kutseliste kalurite tegevust oma ettepanekus “mere võrke täis pikkimiseks”.

Teine tähtsam ettepanek puudutas jettidele kehtestatavat sõidukeeldu, mis sunnib neid kihutama enam kui viie kilomeetri kaugusel rannast ja keelustab nende sõidu Reiu rannameres, kuna see võib hakata häirima Lottemaa külastajaid ja ohustama Reiu rannalisi.

Oluliseks peetakse maavalitsuses kohalike omavalitsuste merepiiride käsitlemist ja “ebaharilike mootorsõidukite” õhkutõusmise kohtade loomist või õhkutõusmise keelamist. Tähtis on lisada kaks väikesadamat Pärnumaa sadamate loetellu ja veel kord kaaluda meretuulepargi asukohti.

Tahkuranna vallas toimunud avalikul arutelul avaldati arvamust, et tuulepargid mõjuvad halvasti kalade rändele ja kudemisele.

“Kõiki ettepanekuid kaalutakse,” lubas Viitas. “Kirjalikult esitatud ettepanekutele vastatakse ühe kuu jooksul.”

Viitas lisas, et kõiki ettepanekuid kas arvestatakse või ei arvestata teise eskiislahenduse koostamisel.

Teine eskiislahendus peaks kava kohaselt valmima hiljemalt tuleva aasta aprillis.

Kalureid kuulatakse samuti

Kutseliste kalurite tegevust Pärnumaa merealal pärsib maakonnaplaneeringu esimene eskiislahendus olulisel määral alates püügikeelualade märkimisest Pärnu lahel kuni kogu maakonnaga piirneval merel pikkade püügikeeluaegade kehtestamiseni.

Kalurite eest seisab jõuliselt Liivi lahe kalanduskogu ja oma eksperthinnangu on saatnud maavalitsusse Eesti mereinstituudi kalanduse teabekeskuse kalanduse spetsialist-analüütik Katrin Pärn ja Balti mere keskkonnafoorum.

Liivi lahe kalanduskogu tähtsamaid parandusettepanekuid tutvustas Pärnu Postimees 5. detsembril ilmunud artiklis “Liivi lahe kalanduskogu tegi mereala planeeringu maatasa”.

Kalanduse spetsialist-analüütik Pärn tõi kalavarude kaitse seisukohast esile tuulepargi loomise mõtte Kihnust lõunasse jääval merealal, pidades seda ebaõigeks, kuna seal on tegu tähtsa räimekudealaga. Samuti märkis Pärn, et jettidele määratud ala Kihnu lähedal langeb kokku kohalike kalurite jaoks olulise püügialaga.

“Kas vastab tõele, et käesoleva planeeringu koostamisel on kõrvale jäänud väga olulisi kalandusalase informatsiooni valdajaid, nagu keskkonnaministeeriumi kalavarude osakond ja põllumajandusministeeriumi kalamajandusosakond ning keskkonnainspektsioon?” küsis Pärn maakonnaplaneeringu koostajailt Pärnu maavalitsuses ja firmas Hendrikson & Ko. “Kas koostatav planeering on kooskõlas põllumajandusministeeriumis 2. aprillil 2013 heaks kiidetud Eesti kalanduse strateegiaga aastaiks 2014–2020 ja ELi ühise kalanduspoliitika eesmärkidega?”

Planeeringu kehtestamise tähtaeg on Pärnu maavalitsuses määratud 2016. aasta aprillikuusse. Planeeringu teist eskiislahendust ja selle avalikku arutelu on oodata tuleval aastal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes