• Eesti

Varja tuulikupark saab ehitusvalmis

Eesti uudised, Tuuleenergia - Tuul January 10, 2014

Põhjarannik, 10.01.2014

OÜ Raisner ootab Lüganuse vallavalitsuselt projekteerimistingimusi ja loodab pärast aastaid kestnud et­tevalmistustöid lõpuks alustada reaalseid ehitustöid.

Aastaid kohtuvaidluse ning planeeringu venimise tõttu seisnud Varja tuulikupargi ettevalmistustööd on jõudnud nii kaugele, et arendaja, OÜ Raisner, ootab vallavalitsu­selt projekteerimistingimusi ning on valmis veel sellel ke­vadel alustama transiitalajaama ja selle juurdepääsu­tee ehitamist. See on tuuliku­pargi ehituse esimene etapp. Järgmises etapis alustatakse tuulegeneraatorite projektee­rimist ning ehitamist.

Rahastus paariks etapiks

Kokku lubab planeering alale panna kuni 26 tuuli­kut. Volikogu otsus nägi et­te, et planeering peab saama kaitseministeeriumi kooskõ­lastuse. Viimase saamiseks on arendaja kinnitusel teh­tud tööd, koostatud on terve hulk ekspertiise ning leitud on kõiki osapooli rahuldav lahendus.

Kas tuulikupark, mille koguvõimsuseks on planeeritud 78 kilovatti, nii suureks kas­vab, sõltub OÜ Raisner juha­tuse liikme Harry Raudve­re sõnul juba rahast ja hu­vist. “Praeguseks on meil ole­mas paari esimese etapi ra­hastus,” tunnistas ta, et kui esialgu plaaniti Varja tuuli­kupark ehitada hispaanlas­te toel, siis nüüdseks on vii­mased huvi kaotanud. “Nüüd oleme ise pärisperemehed ja saame otsustada, kuidas eda­si minna,” lisas ta.

Põhjus, miks välisinvestor loobus, on Raudvere kinnitu­sel Hispaania majandusolukord. Varja park pole ainus projekt, mis sellel põhjusel peatati – investor müüs pro­jektides osaluse mitmel pool maailmas.

Raudvere sõnul on nad kaalunud tuulikute ehitami­sel mitmesuguste rahaallikate kaasamist. On investo­reid, kes on valmis ehitusse panustama. Peale selle kaa­lutakse võimalust ehitada vähemalt osaliselt rahva tuulepark, mis annaks võimaluse ka väikeinvestoritele. “See on inimestele pensionisammas. Kui praegu investeeritakse fondidesse, siis pargi puhul investeeritakse taastuvenergiasse, mis tulu toodab,” sel­gitas Raudvere ning lisas, et sellisel moel parkide ehitami­ne on Euroopas levinud prak­tika ja populaarne nii Saksa­maal kui Taanis.

Näeksid lahendust terviklikuna

Kuna rahastamisskeemid pole pärast omanikuvahetust veel täiesti selged, ei saa en­nustada pargi lõpliku valmi­mise tähtaega. Juhul kui park maksimaalse tuulikute arvu­ga välja ehitada, on inves­teeringu suurus ligikaudu 80 miljonit eurot.

“Selle ettevalmistamise­ga on tehtud nii palju tööd, mistõttu edasi läheme selle ehitamisega igal juhul,” kin­nitas Raudvere. Ka 150 megavatine liitumispunkt Püssi alajaamas on toodetava elekt­ri jaoks olemas. Viimast saa­vad kasutada ka teised aren­dajad, kes samasse piirkon­da generaatorite püstitamist plaanivad.

Lüganuse abivallavane­ma Arno Rossmani sõnul on nad saanud taotluse projekteerimistingimuste väljasta­miseks esimese etapi ehitus­töödeks ehk alajaama ja selle juurde viiva tee ehitamiseks. Küll ei ole nad seni saanud kaitseministeeriumist kinni­tust selle kohta, kas kooskõ­lastus on olemas või ei. “Kui see kooskõlastus saadud, siis planeering kehtib ning selle kohaselt tuleb meil väljas­tada esmalt projekteerimistingimused ja pärast projek­ti esitamist ehitusluba,” üt­les ta.

“Arendaja esitatud doku­mentide kohaselt on nelja tuu­liku asukoht muutunud nii, et nende puhul tuleks vaadata, kas need ei ole majadele lii­ga lähedal ja vahemaa on pii­sav, et müratase liiga suureks ei lähe,” ütles Rossman. Tema hinnangul oleks mõistlik, kui enne alajaama ja juurdepää­sutee projekteerimist oleks paigas terviklahendus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes