• Eesti

Eesti ootab uut energiapööret

Eesti uudised, Tuuleenergia - Tuul February 13, 2014

Maaleht, 13.02.2014

Selleks et vabaneda importkütustest ja suurte energiafirmade diktaadist, tunnevad eestlased üha enam huvi biogaasi vastu. Seetõttu on rajamisel Eesti Biogaasi Kompetentsikeskus.

Jaanuaris selgitasid Tallinna väisanud Saksa taastuvenergia eestvedajad oma riigi näidete varal, kuidas kohalike energiaallikate kasutuselevõtt maapiirkondades aitab vähendada kulutusi soojale ja elektrile, vabaneda taastumatute kütuste kasutamisest ja suurte energiafirmade diktaadist.

Sihtasutuse Euronatur poliitikadirektori Lutz Ribbe hinnangul on ka Eestil suur potentsiaal energia tootmiseks tuulegeneraatorite ja biogaasijaamade abil, sest siin on palju lagedat ja vaba pinda nii tuulikute püstitamiseks kui biomassi kasvatamiseks.

Praeguseks on ka Eestis jõutud arusaamani, et biogaasitootmisel edu saavutamiseks on vaja kohalikku oskusteavet ja laboreid. Nii plaanitaksegi luua Eesti Biogaasi Kompetentsikeskus, mille tegevusse oleksid kaasatud Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikooli valdkonnaga seotud uurimisgrupid. Biogaasioperaatoreid hakkaks koolitama Järvamaa Kutsehariduskeskus.

Mitte ainult elektrit

“Olulisel kohal saab olema koostöö erasektoriga biogaasijaamade rajamisel, teadus- ning arendustegevusel,” selgitas Tallinna Tehnikaülikooli keemiainstituudi nooremteadur ja keemiainstituudi keskkonnabiotehnoloogia uurimisgrupi juht, maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi projektijuht ning Eesti Biogaasi Assotsiatsiooni liige Peep Pitk.

“Biogaasijaama käsitlemine vaid energia tootmise aspektist on lausa kriminaalne,” teatab Peep Pitk. “Biogaasijaam on üks efektiivsemaid biolagunevate jäätmete käitlemise tehnoloogiaid, mis võimaldab lisaks jäätmete stabiliseerimisele toota ka taastuvenergiat – elektrit ja soojust või biometaani autokütusena. Kõigele lisaks on biogaasist toodetud taastuvenergia üks väheseid, millel on ka otsene positiivne mõju keskkonnale.”

Teadupärast on Eesti riiklik eesmärk asendada 2020. aastaks kümme protsenti mootorikütustest taastuvatest allikatest pärineva kütusega. Pitk arvab, et biometaani osa selles võiks olla paar-kolm protsenti.

“Kui rääkida 10% taastuvatest energiaallikatest toodetud transpordikütuse eesmärgist, on biometaani tootmine tehnoloogia praeguse arengu juures otstarbekas alates suurusjärgust 100 m³/h, mis on võrdväärne ligikaudu 200 kW elektri tootmisvõimsusega ehk piimafarmide kontekstis üle 400 lüpsilehmaga farmide sõnniku ja muude tootmisjääkidega,” selgitab nooremteadur. “See ei tähenda, et väiksemate farmide puhul ei oleks mõistlik biogaasijaama rajamist kaaluda, kuid väiksemate farmide puhul tuleb veelgi enam hinnata lisandväärtusi, mida biogaasijaama rajamine võimaldab lisaks taastuvenergia tootmisele.”

Eestis toodeti eelmisel aastal Pitki sõnul enam kui 15 miljonit m³ biogaasi. Eesti Biogaasi Assotsiatsioon on hinnanud Eesti biogaasi tootmise ressursiks maksimaalselt 618 miljonit m³ aastas.

Pitk väidab, et rohtse biomassi tootmisel tuleks keskenduda poollooduslike rohumaade niidete ja madalama kvaliteediga.

Vaja on koostööd

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energia asekantsleri Ando Leppimani hinnangul ei saa Eestis võtta taastuvenergia tootmisel üks ühele üle Saksa kogemust, kuid neilt tasub õppida ühistegevuse positiivset kogemust.

Eestiski peaks tema sõnul tulema rohkem initsiatiivi energiaühistute rajamiseks maaelanikelt ja kohalike omavalitsustelt.

Eestimaa Talupidajate Keskliidu peadirektori Kaul Nurme sõnul on taastuvenergia arendamisel oluline osa kanda ka riigil, kes aitaks käivitada pilootprojekte, mille põhjal teha arvestusi taastuvenergia kasutuselevõtuks ja omandada kogemusi, milliseid lahendusi kasutada.

Altervatiivenergia

Mis on biometaan?

– Biometaan on praegu ainus väljakujunenud tehnoloogiaga kohaliku taastuva biokütuse tootmise võimalus Eestis.

– Biometaani tootmiseks on vaja teha investeeringuid, mistõttu selle omahind kujuneb suuremaks kui surumaagaasi hind maagaasitanklas.

– Biogaasi saab biomassi anaeroobse käärimise teel vähemalt 37 °C juures.

– Biogaasis on keskmiselt 60% metaani (CH4).

– Biometaan on puhastatud biogaas, kus metaanisisaldus on 90−99%.

– Biometaan ja maagaas on sarnase koostise ja kütteväärtusega.

Allikas: Eesti Arengufond

Kohalik kogemus

Eesti 12 biogaasijaama

 – Praegu töötab Eestis 12 biogaasijaama: 5 põllumajanduslikku biogaasijaama, 4 reoveepuhastusjaama reoveesette anaeroobseks kääritamiseks ja 3 tööstuse reovee käitlemiseks.

 – Biogaasist koostootmismootoritega elektri ja soojuse tootmisel saab biogaasijaama soojuse omatarbest üle jäävat soojusenergiat kasutada kaugkütteks.

 – Põllumajanduslikes Aravete, Vinni, Oisu ja Ilmatsalu biogaasijaamades toodetud soojusenergiat kasutatakse ka lähikondsete asulate kütmiseks.

 – Ilma toetusteta ei oleks rajatud Eestis ühtegi biogaasijaama ega rajataks ka tulevikus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes