• Eesti

Meretuulepargi mõjud hiidlastele

Eesti uudised, Tuuleenergia - Tuul April 22, 2014

Hiiu Leht, 22.04.2014 (Margus Potisepp, suvehiidlane)

Olen jälginud Hiiumaa rannikule planeeritava meretuulepargi teemat nüüd juba mõnda aega. Kuna mu esivanemad on pärit Hiiumaalt ja veedan seal osa oma elust, läheb Hiiumaa käekäik mulle vägagi korda. Õpin Šotimaal Edinburgi ülikoolis magistran­tuuris elektroenergeetikat ning olen meretuuleparkide teemaga tegelenud mitu aastat, seetõttu soovin edastada ka endapoolsed mõttekäigud meretuulepargi teemal. Võtsin ette kõik viimase aasta jooksul Hiiu Lehes ilmunud artiklid meretuulepargi teemal ning alljärgnevalt toon väljaja analüüsin neis esitatud poolt-ja vastuargumente.

Kõigepealt, mis kasu võiks Hiiumaa saada meretuulepargist?

Toetus meretuulepargi tulust: Kui planeeritav tuulepark tuleb 700MW siis arvestades meie tuuleolusid, toodavad need tuulikud umbes 2 450 000 MWh aastas (võttes arvesse võimsustegurit 40 protsenti). Hiiu valla ja arendaja ühiste kavatsuste protokolli plaanis välja toodud toetus kohalikule kogukonnale on 0,3 eurot iga toodetud MWh kohta aastas, mis teeb kokku 735 000 eurot (2 450 000 MWh x 0,3 eurot/MWh = 735 000 eurot). See on vanas rahas 12,3 miljonit krooni aastas, mida oleks võimalik suunata haridusse, kultuuri või teistesse kogukonnale olulistesse valdkondadesse.

Uued töökohad: 14. märtsil ilmunud artikkel “Hiiu vald ja arendaj a plaanivad koostööd” toob välja, et “meretuulepargi hool­dustööde baas saab olema Hiiu valla Lehtma sadamas, mille tulemusena tekib vallas ligikaudu 30 uut töökohta. Lisaks Hiiumaale hinnanguliselt 20 kaudset töökohta – abitöölised, majutusasutuste töölised, sadama töötajad jne. Ka meretuulepargi hooldustööde spetsialistide väljaõpet kavandatakse Hiiumaale.”

Ei ole just tühine 50 või rohkema töökoha loomine vallas, kus elab kokku pea 5000 inimest. Kui võtta arvesse, et umbes 70 protsenti neist on tööealised elanikud ja töötuse määr on umbes 6 protsenti (töötuid on seega umbes 200), siis ainult meretuulepargi rajamisel oleks potentsiaal vähendada tööpuudust neljandiku võr­ra. (Umbkaudsed näitajad on võetud statistikaameti kodulehelt.) Pikemas perspektiivis, kui ringtoide pakuks tootmis- ja muudele ettevõtetele võimalust Hiiumaal arenemiseks, oleks tuulepargi positiivne mõju Hiiumaa tööhõivele ja majanduslikule arengule veelgi suurem.

Investeerimisvõimalus: Ühiste kavatsuste protokollis on kirjas investeerimisvõimalus ehk osalus rajatavas meretuulepargis fikseeritud aastatulususega 15%. Energeetikas on see tavaliselt pigem 10% ringis, seega on see Üks Hiiumaa/IRLi koalitsioonil õnnestunud keskmisest paremini välja kaubelda.

Ringtoite väljaarendamine: Ringtoite teemaga on keeruline lugu, sest tehniliselt on selleks mitmeid võimalusi. Tuleb teosta­da uuring ja välja selgitada, mis sobiks kõige paremini Hiiumaa tingimustesse. Hiiumaa edasiseks majanduslikuks arenguks ja heaolu tõstmiseks on ringtoidet vaja, kui soovitakse parandada elektrivarustuskindlust, vähendada elektrikatkestusi ja võrku liita uusi tarbimisvõimsusi. Hiiumaal on hetkel nokk kinni, saba lahti olukord, kus tarbimine ei saa kasvada, sest võrk ei ole piisa­valt tugev ning kus võrku ei ole mõtet arendada, sest tarbimine ei kasva. Seega meretuulepark on tõenäoliselt ainuke põhjus, miks suuremõõtmelisemad elektrivõrgu arendused üldse ette võetakse.

Meretuulepargi negatiivsete mõjude kohta leidsin artiklitest järgnevad vastuargumendid:

Visuaalne mõju: 28. märtsil artiklis “Meretuulepargi valgus” on tehtud fotomontaaž tuulepargi visuaalse mõju illustreerimi­seks. Pildil (vt lk 3) on Thaneti meretuulepark Suurbritannias, kuhu on ehitatud 100 tuulikut võimsusega 3MW. Pildistatud on 12,3 km kauguselt lähimast tuulikust ehk sama kaugelt, kui Nel­ja Energia planeerib ehitada meretuuleparki Hiiumaast. Kuna Hiiumaa meretuulepark oleks jaotunud kolme piirkonna vahel, oleks 700MW pargi puhul visuaalne mõju väga sarnane piltidel nähtavaga. Kas taoline visuaalne muutus rannikualadel on tõesti väljakannatamatu, on juba igaühe enda otsustada.

Tuulepargi ehitamise mõju: 18. märtsil ilmunud arvamusartiklis “Otsus, mis muudab Hiiumaa näo” on kirjas, et “traalitav kala, eelkõige räim, on väga müratundlik, kalamehed on mures, et kaob kala, mida püüda”. Liverpooli ülikoolis läbi viidud uuring aga näi­tab, et ajutine müra negatiivne mõju võib ilmneda vaid tuulikute vundamentide ehitamisel, kuid kui tuulik valmis, ei põhjusta see märgatavat müra-ja vibratsioonitaseme tõusu. Meretuulikul võib hoopis vastupidiselt olla positiivne mõju mereelule. Nimelt tekib tuuliku vundamendil koralliefekt ja kalad saavad kasu lõigata uute elusorganismide keskkonna tekkest. Samuti võib vundament olla kaladele varjupaigaks tormide korral.

Turismiga seotud töökohtadest: Samas artiklis muretsetak­se turismiga seotud töökohtade vähenemise pärast. Taanis aga vaadatakse sellele hoopis teise nurga alt. Meretuulepargid võivad vastupidi luua uusi võimalusi turismi arendamiseks, nagu näiteks tuurid paadiga meretuulepargi aladele, uue sukeldumiskeskkon-na teke, hariduslikud energiaalased õppekäigud jne.

Kokkuvõttes leian, et Hiiumaal oleks väga palju võita me­retuulepargi rajamisest. Ainus negatiivne mõju, mille vastu midagi otseselt ette ei saa võtta, on visuaalne mõju, kuid minu meelest kaaluvad eelnimetatud positiivsed mõjud visuaalse mõju üles mitmekordselt. Ülejäänud vastuargumendid on aga kõik lahendatavad, tuleb lihtsalt natuke mõelda ning teiste riikide kogemustest õppida.

19. aprillil ilmunud “Hiiu valla ja tuulepargi arendaja ÜKP analüüs” toob välja mitmeid puudujääke praeguse kokkuleppe dokumendis. Algvariantides tuleb ikka ette, et sõnastused ei ole veel 100% korrektsed, aga lepingu allkirjastamiskõlbulikversioon peabki valmima osapoolte arutelude ja diskussioonide tulemusel. Tuleks veel palju tööd teha õiglase kokkuleppe saavutamiseks. Lõpptulemuse saavutamine ei peagi võtma vähe aega ning esi­meste probleemide ilmnedes ei ole põhjust kohe üksnes totaalset vastuseisu üles näidata. Soovin Hiiu vallavalitsusele edu otsusta­misel ning loodan, et peagi saabub Hiiumaal aeg, mil ei pea enam arutlema väljarände ja tööpuuduse probleemide üle.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes