• Eesti

Seadus ei soosi energiaühistuid

Eesti uudised, Energiakaubandus, Tuuleenergia - Tuul June 11, 2014

Äripäeva lisa, 11.06.2014

Mõnigi ettevõte astuks meeleldi mõnda energiaühistusse. Aga pole võimalik. Seesugustest ei räägi ükski Eestis kehtiv seadus. Järelikult pole neid olemas. Järelikult ei saa neid asutada ega toetada.
Energiaühistutel puudub õiguslik alus, milleta ei saa lahendada nende asutamise ja asjaajamise probleeme.

Kui sooja saab toota ka ilma ühistuteta, siis elektrit mitte. Ise energiaühistud seadusi ei tee, see on riigi rida. Algatus võib küll altpoolt tulla, aga kui ülevalpool vedu ei võeta, jääb asi sinnapaika.

Ühistuhuvilised ei istu käed rüpes. Taotletakse energiaühistute seaduslikustamist, milleks piisab elektri-turuseaduse täiendamisest ja muutmisest.

Tulevased energiaühis-tud põrkuvad paratamatult võrguprobleemidega. Tuul ju kord puhub ja kord ei puhu. Järelikult võib ühistul omatoodetud elektrienergiat kord üle jääda ja kord sellest puudu tulla. Nii on vaja ülejääk põhivõrku müüa või sealt lisa osta. Seejuures peavad müük ja ost olema enamvähem tasakaalus. Müümine ei tohi muutuda energiaühis-tute põhieesmärgiks.

Ka võiks riik energiaühis-tuid rahaliselt toetada. Muidu nad ei käivitu. Uute tootmisviiside toetamist nõuab ka Euroopa Liit

Seni tohivad elektrienergiat toota vaid äriühingud: aktsiaseltsid, osaühingud jm. Energiaühistutele käib äriühingutelt nõutav vähemalt 127 800 euro suurune kapitalinõue üle jõu. Nende põhieesmärk ei ole tulu teenimine, vaid kulude kärpimine.

Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni tegevjuht Tuuliki Kasonen: “Energiaühistud toodavad elektrienergiat tuulest, päikesest, hakkpuidust ja muudest taastuvatest allikatest. Peaasjalikult tuulest. Tuulejõujaamu on majanduslikult mõttekas ehitada ainult sinna, kus jätkub tuule-elektri tootmiseks sobivat tuult. Iga tuul ei sobi selleks.” Tuuleenergeetikale sobivad eeskätt Lääne- Eesti ja saared ning Põhja-Eesti rannikuala.

Energiaühistud peavad alguses üksjagu investeerima, ent ajapikku teenivad investeeringud end tasa ja seejärel tuleb elekter neile tasuta kätte.

Taanis 30 aastat kogemust.

Elektrienergiat tootvad ener-giaühistud said alguse kaheksakümnendate aastate Taanist, kus valitsus otsustas toetada ennast ise elektriga varustavaid peresid. Neile anti maksusoodustusi.

Taanis lubatakse selliseid energiaühistuid, millest vähemalt viiendik kuulub kohalikele. Energiaühistute liikmeteks võivad olla ka Euroopa Liidu teiste liikmesriikide kodanikud ja äriühingud. Energiaühistud on levinud ka Saksamaal, Rootsis, Inglismaal ja mujal.

Meil seisab energiaühistu-te loomise eest Eesti Arengufond. “Eestis napib teadmisi energiaühistutest. Harime nii ühistute tulevasi liikmeid kui ka ühistute üle otsustajaid. Näiteks korraldame konverentse ja seminare, kohtume antud ala entusiastidega ja nõustame neid,” kirjeldab arengufondi energia- ja rohemajanduse ekspert Kristiina Sipelgas.

“Energiaühistud on väga kohaspetsiifilised. Et need tekiksid ja toimiksid, tuleb teada, mida konkreetsetes oludes ette võtta. Teadmisteta kohalike juhtide ja kogukon-naliikmete silmad särama ei löö. Ettevõtlikkust ei teki, in-vesteerimisallikaid ei leita. Ainult suurte elektriarvete kirumisest ei piisa,” lisab ta.

Ühtaegu kaalutakse Arengu fondis energiaühis-tute võimalikke vorme, analüüsitakse ühistute võimalikke sotsiaalmajanduslikke mõjusid. Otsitakse, milline ühistuvorm on Eesti jaoks kõige parem. Tutvutakse välisriikides tegutsevatega. Koostöövõrgustikku kuuluvad Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon, Eesti Taastuvenergia Koda jne.

Energiaühistutele on vaja asjatundlikke, ent sõltumatuid konsultante. Arengufond on hea lahendus.

Hetkel ei oska keegi täpselt öelda, kui palju on Eestis energiaühistutesse astuda soovijaid. Asja uuritakse. Avalik huvi energiaühistute vastu igatahes kasvab.

Niipea, kui tõkked ener-giaühistute teelt kõrvaldatakse, kui esimesed ühistud toodangut andma hakkavad ja laiem ühistuhuviliste pere veendub, et asjal on jumet, saab ühistute arvjõudsalt kasvama hakata.

Pall on valitsejate väravas. Uuenenud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis suunab energeetikat majandus- ja taristuminister. Pandi ju koalitsioonilepingusse kirja, et luuakse energiaühistute seadusandlikud alused, lahendatakse nende võrguprobleemid jne. Peaks nii minemagi.

Ministeeriumil puudub veel seisukoht

Majandus- ja kommunikat-siooniministeerium ootab analüüsi tulemusi, et otsustada, kas tasub energiaühis-tuid soosida.

Vastab ministeeriumi asekantsler Ando Leppiman.

Mida ministeerium energia-ühistutest arvab? Praegu ei saa me nendest üht- ega teistpidi arvata. Arvamiseks puuduvad alusandmed.

Kuidas ja millal seisukoht selgub? Seoses energiamajanduse uue arengukava koostamisega analüüsib Eesti Aren-
gufond praegu energiaühistu-te väljavaateid. Uurib, kui suur on üldsuse ootus nende järele. Pärast aruande valmimist saame astuda järgmisi samme.

Mida analüüs annab? Vastab küsimusele nagu, kas energiaühistud on majanduslikult mõttekad, millist mõju nad avaldavad majandusele tervikuna ja energiamajandusele sealhulgas ja kas on otstarbekas selle teemaga edasi tegeleda jne.

Energiaühistud vajavad riigi tuge. Tuleb see? Pärast positiivse otsuse langetamist hakkame toetusraha otsima. Kui leiame, käivitame pilootprojektid ja vaatame, kuidas asi praktikas välja näeb. Kui ei leia, lõpeb protsess aruandega. Nimme me altpoolt tulevat initsiatiivi ei pidurda.

Kehtiv elektrituruseadus energiaühistuid ei erista. Millal need seadustatakse?

Ootame analüüsi tulemused ära. Seejärel saame otsustada, kas ja kuidas regulatsiooni muuta. Algatame vajaduse korral elektrituruseadu-se muutmise seaduse eelnõu.
Kahtlemata muudavad energiaühistud elektrituru korraldust, põhi- ja jaotusvõrkude tööd ning lõpptarbimist. Regulatsiooni muutmisel tuleb neid ja teisi tegureid tingimata silmas pidada. Näiteks kerkib esile energiaühis-tute pädevuse ja vastutuse küsimus. Energiaühistud peavad tagama ohutusnõuete täitmise nende kasutuses olevatel paigaldistel, vastutama nende töö eest. Energiaühistud ei tohi kahjustada teiste tarbijate huvisid, veeretada oma tegevusest tulenevaid kulusid, näiteks võrgutasusid teiste kaela.

Mis on mis

Energiaühistu

Mittetulundusühingute seaduse alusel moodustatud mittetulundusühing või tulundusühistu seaduse alusel moodustatud tulundusühistu. liikmeteks on eeskätt kohalikud elanikud, omavalitsused ja ettevõtted, kui nad soovivad energiaühis-tute eeliseid kasutades pikemaks ajaks lahendada oma energiavarustusprob-leeme. Samuti asumiselt-sid, korteriühistud, kinnisvarafirmad jt. Rõhk on kohalikul kogukonnal. ESMANE ÜLESANNE on varustada oma liikmeid elektri- või soojusenergiaga. Aitab tõsta riigi energiajul-geolekut ja kaitsta keskkonda.

kaotab piiri energia tootjate ja tarbijate vahelt, sest nende liikmed on ühtaegu nii tootjad kui ka tarbijad. laiendab tarbijate valikuvõimalusi – energiaäri tulude juurde pääsevad ka tavakodanikud. tekitab mastaabiefekt. Suurema tootlikkusega tuuliku saab eemale paigutada, kus ta naabrit ei häiri. Investeerimiskulu toodanguühiku kohta on väiksem kui väiketuuliku puhul.

ALLIKAS: TÖNU TALVAR, TUULEENERGIA ASSOTSIATSIOON, ENERGIAÜHISTUTELOOMISEAKTIVISTID

Vaata veebist

WWW.ENERGIATALGUD.EE

Kommentaar

Riik võiks energiaühistuid toetada

OLAVY SÜLLA
Parnumaa Talupidajate Nõuandekeskuse juhataja

Korraldasime hiljaaegu infopäeva, sest inimesed peavad teadma, mis neid ees ootab.
Esialgu jätkub pärnakatel vaba raha päikesepaneelide jaoks.

Toompea peaks energiaühistutele võimaldama soodustingimustel laenu saamistja neid materiaalselt toetama. Napilt aastaks moodustatud valitsusse ma aga ei usu.

Lääne-Euroopa ühistud agarad taastuvenergia kasutajad

LAINE TARVIS
Eesti Saarte Koja esimees

Enne sõda olid ühistud Eestis viimase peal, praegused valitsejad aga nendest ei hooli.
Miks, seda ma ei tea. Kutsume juunikuus koja üldkogule esinema majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja. Näis, mis ta räägib. Lääne-Euroopas kasutavad ener-giaühistud taastuvaid energiaallikaid. Meil peaks ka nii olema. See sõltub poliitikast.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes