• Eesti

Esivanemate tarkused saartel ausse!

Eesti uudised, Tuuleenergia - Tuul February 26, 2015

Meie Maa, 26.02.2015 (Arvo Kullapere, biosfääri programmiala nõunik)

UNESCO poolt 1971. a käivitatud riikidevaheline teadusprogramm “Inimene ja biosfäär“ (MAB) on kogumas uut hoogu. Kunagi varem ei ole nii paljude riikide ees seisnud nii teravalt inimeste tööhõive, puhta vee, energia, toidu jpt probleemid kui praegu.

Maailma globaalse teadusprogrammiga MAB on ühinenud 117 riiki ja nende 610 biosfääriala. Eesti liitus programmiga 1990. aastal Lääne-Eesti saarestiku biosfääriala moodustamise kaudu.

Nende aastate vältel on Lääne-Eesti saarestikus toimunud suured sotsiaalmajanduslikud muutused. Eelkõige on muutunud suhtumine maaomandisse ja loodusressurssidesse. Euroopa Liiduga ühinemisel 2004. a mais suurenes riikidevaheline koostöö, avatus, konkurents, kollektiivse kaitse vajadus, keskkonnakaitse, piiriülese energia, transpordi jpm teemade ring.

Nii nagu Eestil, nii ka kogu Euroopa Liidul tervikuna tuleb otsida lahendusi energiasõltuvuse vähendamiseks välistest energiatarnetest. Praegu sõltub EL energiavarustus jätkuvalt välisallikatest. Hetkel tarnitakse EL-i vajadustest lähtuvalt 90% naftat, 80% gaasi ja 50% sütt. Imporditud gaasist on 42% pärit Venemaalt.

Kohapealsed energiaallikad

Nagu nähtub hetkeseisust, lähiajal fossiilsetest kütustest täielikult sõltumatuks saada ei ole võimalik, kuid EL peab püüdma suurendada oma energiajulgeolekut kõigi võimalike vahenditega. See on kogu maailmas väga suur algatus ja väljakutse.

Ka Eesti saarestikus on dr E. Kase arvutuste kohaselt võimalik kohapealsete energiaallikate – biomass, tuul, päike, geotermaalne soojus jt – abil saavutada küllaltki suur energiasõltumatus fossiilsetest kütustest. Seda on ka meie esivanemate varasem elu veenvalt tõestanud. Puidu biomass ja tuuleenergia on etendanud määravat osa saarte rohemajanduses kogu ajaloo vältel.

SA KIK-i, SA Ülikoolide Keskus Saaremaal ja keskkonnaameti poolt korraldatud taastuvenergia õppepäevad näitasid, et Saaremaa paljud ettevõtjad ja uute energialiikide kasutajad on julgelt, innovaatiliselt ja kasumlikult kaasa läinud väljakutsetega. Objektid, millega õpperetkel tutvusime, olid erinevatest eluvaldkondadest: Valjala Seakasvatuse OÜ Jööri külas, Kuressaare soojuse ja elektri koostootmisjaam, Kärla katlamaja, RMK Vilsandi rahvuspargi teabepunkt Loonas, Kihelkonna rahvamaja.

Kuidas energiasääst Eestis ära tehakse?

Euroopa Ülemkogu soovituse kohaselt oleme hakanud energiatarbimisel kasutama uusi lahendusi, sellega õnnestuks liikmesriikidel üheskoos 2020. aastaks kulutada kokku 20% fossiilkütuste energiat vähem kui praegu.

Selleks on majandusministeeriumis valmiv energiamajanduse korralduse seadus, mis jõuab sellel aastal riigikokku. Ettevaatavalt võib märkida, et sellesse seadusesse jõuab ka energiaühistute loomise võimalus, kolme protsendi riigiasutuste üldpinna energiatõhusamaks muutmine igal aastal. 47 riigiasutust saavad tulevikus soetada või rentida vaid D-klassi energiatõhususele vastavaid hooneid, energiasäästu soovituste ja kasulike tarbimispakettide väljatöötamist ning palju vajalikku energiasäästu teel.

Korraldajana tänan kõiki osavõtjaid, asutusi ja partnereid õppepäevade läbiviimise ja seal osalemise eest. Samuti Meedla koda sündmuse väga hea teenindamise eest.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes