• Eesti

Rahandusministeeriumi heakskiit Hiiu mereala planeeringule

Eesti uudised - eteap April 8, 2016

Hiiu Leht, 08.04.2016

Maakonnaplaneeringu Hiiu maakonnaga piirneval merealal algatas Vabariigi Valitsus 11. oktoobril 2012 oma korraldusega nr 441.

Korraldusega tehti Hiiu maavanemale ülesandeks Hiiu mereala planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamine ning planeeringu koostamise korraldamine territoriaalmere välispiirini. Hiiu maavanem algatas 23.oktoobril 2012 korraldusega nr 155 Hiiu mereala planeeringu KSH.

Planeeringu avalik väljapanek toimus 2.detsembrist 2014 kuni 6.jaanuarini 2015. Keskkonnaamet kiitis KSH aruande heaks 25.märtsil 2015. 10. aprillil 2015 saatis Hiiu Maavalitsus Hiiu mere-ala planeeringu järelevalve teostamiseks Siseministeeriumisse.

Alates 1.septembrist 2015 on planeerimisalase tegevuse üleriigiline korraldamine Rahandusministeeriumi pädevuses. Rahandusministeerium kontrollis järelevalve käigus planeeringu õigusaktidele ja liigilt üldisemale planeeringule vastavust ning kuulas ära planeeringu avalikul väljapanekul kirjalikke vastuväiteid esitanud isikud ja planeeringu koostamist korraldanud Hiiu Maavalitsuse.

Järelvalve tulemusena andis Rahandusministeerium 4. aprillil Hiiu mereala planeeringule oma heakskiidu ning tegi maavanemale ettepaneku planeeringu kehtestamiseks. Rahandusministeerium on seisukohal, et Hiiu mereala planeeringu menetlus vastab planeerimisseaduses sätestatud maakonnaplaneeringute menetlemise nõuetele ja on kooskõlas üleriigilise planeeringu Eesti 2030+ eesmärkidega. Vastuväidete osas, millega planeeringu koostamisel ei arvestatud, esitas Rahandusministeerium oma seisukohad vastuväidete esitajatele ja maavanemale.

Kahe vastuväite puhul palus riigihalduse minister maavalitsust planeeringut täiendada. Üks neist puudutas Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni ettepanekut parandada planeeringu sõnastust nii, et tuuleenergia tootmise alade arendamise eelduseks on Hiiumaa elektriga varustatuse parandamine täiendava elektriühenduse näol mandriga ja mitte põhivõrgu tulek, nagu on praegu sõnastatud planeeringus. Põhivõrgu all mõeldakse enamasti tugevat elektrivõrku (110 kV), elektrituruseaduse kohaselt on Eesti ainuke põhivõrgu ettevõtja Elering. Rahandusministeeriumi seisukoht on, et tuuleparkide rajamise eelduseks ei ole ilmtingimata põhivõrgu rajamine Hiiumaale ning palus vastavad tingimused planeeringu seletuskirjast välja jätta. Teine vastuväide puudutab Kaitseministeeriumiga saavutatud kokkulepet, mille kohaselt täiendatakse planeeringu seletuskirja selliselt, et lähtuvalt riigikaitseliste vajaduste tagamisest ei ole võimalik Hiiu mereala planeeringuga hõlmatud mere-alal igasuguse kõrgusega elektrituulikute püstitamine. Elektrituulikute täpse kõrguse ning muude leevendavate meetmete väljaselgitamiseks tuleb hoonestusloa menetluse käigus teha koostööd Kaitseministeeriumiga.

Mereala kasutatakse erinevatel traditsioonilistel viisidel, ennekõike kalapüügiks ning laevanduseks. Viimasel ajal on tõusnud huvi mereala kasutamiseks uutel otstarvetel, näiteks tuuleenergeetika või vesiviljeluse arendamiseks. Mereala planeerimise eesmärk oli uute ja traditsiooniliste kasutusviiside merealale paigutamine nii, et erinevad tegevused ei satuks omavahel konflikti ning ühtlasi oleks tagatud ka looduskeskkonna hea seisundi säilimine.

Rahandusministeerium on järelevalve tulemusena seisukohal, et Hiiu mereala planeering arvestab tasakaalustatult erinevate valdkondade arenguvajadusi ning loob eeldused majandusliku, sotsiaalse, kultuurilise ja looduskeskkonna pikaajaliste huvidega arvestamiseks. Keskkonnaamet on heaks kiitnud planeeringu KSH, kuna see vastab kõikidele KSH aruandele esitatud nõuetele.

Peale ministeeriumi poolt järelevalve käigus välja toodud nõuete täitmist saab maavanem riigihalduse ministri poolt heakskiidetud Hiiu mereala planeeringu kehtestada.

Hiiu mereala planeeringu kehtestamisega ei otsustata veel tuuleparkide tegeliku rajamise üle, vaid määratakse võimalikud alad tuuleparkide arenduseks. Et tuuleparke rajada, tuleb arendajal pärast planeeringu kehtestamist taotleda Tehnilise Järelevalve Ametilt hoonestusluba veeseaduse alusel. Enne, kui hoonestusloa saab välja anda, tuleb läbi viia rida planeeringus kajastatud uuringuid, et selgitada välja täpne tuulikute arv, asukoht ja suurus. Tehnilise Järelevalve Ametil tuleb hoonestusloa menetluste käigus arvestada keskkonnamõju hindamise (KMH) tulemustega. Veeseaduse kohaselt tuleb hoonestusloa andmisest keelduda, kui esineb oluline negatiivne keskkonnamõju, mida ei ole võimalik piisavalt vältida ega leevendada.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes