• Eesti

Mida on Hiiumaal merealade planeeringust võita?

Tuuleenergia blogi - eteap May 3, 2016

P7-Vestas

Pildil visualiseeritud Loode-Eesti meretuulepark Kärdla sadamast vaadatuna

Hiljuti kontrollis rahandusministeerium Hiiu maavanema tööd Hiiu merealade planeeringu osas ning andis järelvalve tulemusena planeeringule oma heakskiidu ja tegi maavanemale ettepaneku planeering kehtestada. Maavanemal on õigus planeering nii kehtestada kui ka kehtestamata jätta.

Planeeringu kehtestamata jätmise otsusega ei kaasne planeerimisseadusest tulenevalt mingeid sanktsioone. Kuid nagu rahandusministeeriumi planeeringute osakonna nõunik Anni Konsap eelmises Hiiu Lehes kommenteeris, siis ei muutu seljuhul ka Hiiu mereala planeeringus kokku lepitud mereala kasutustingimused siduvaks. Mis tähendab, et leevendavad meetmed, mis planeeringu jooksul on Hiiumaa heaks välja võideldud, ei ole meretuulepargi arendajale siduvad. Siia alla käib nii meretuulikute alade valik, nende kaugus rannikust kui ka rida teisi hüvesid, mida hiidlased seoses meretuuleparkide tulekuga võidavad.

AS Nelja Energia, kes on olnud Baltikumis tuuleenergia eestvedaja ja teinud seda alati koos kogukonnaga, on ka Hiiumaa puhul näidanud, et meretuulepargi tulekuga peab kogukond võitma, mitte kaotama ning selle ühiste kavatsuste protokollis kirjalikult ka fikseerinud. Energiatootja ja kohalike koostöö tulemusena on välja selgitatud, mis on Hiiumaale oluline – näiteks see, et saarele endale tuulikuid ei tule, samuti ei rajata neid meres Hiiumaale liiga lähedale ja üldse mitte Neupokojevi madalale Kõpu poolsaare lähistele. Vähemtähtis pole ka asjaolu, et meretuulikute hoolduskeskus plaanitakse tuua Hiiumaale ning luuakse sellega hästitasustatud töökohti.

Sarnaselt Lääne- ja Virumaal töötavate mittetulundusühingutega asutatakse ka siia fond, mis toetab tuuleenergia tuludest kohalikku kogukonda. Ka see, et kõrgepingeliinide asemel investeerib energiatootja meretuulepargi liitumisel maakaablitesse, on eelkõige kohalike huvides. Lisaks visuaalse mõju puudumisele on maakaablite puhul oluliselt väiksem kaitsevöönd ja suurem varustuskindlus.

Kui varustuskindlusest juba rääkida, siis meretuulepargi mandriga ühendamine on hetkel plaanitud selliselt, et see toob kaasa saare elektriga varustatuse märkimisväärse paranemise. See tähendab, et osa meretuulikute toodetud elektrist jõuab arendaja investeeringute abil ka kohalikku võrku. Neile hiidlastele, kes soovivad tulevikus tasuta elektrit, on välja töötatud soodustingimustel meretuuleparki investeerimise võimalused.

Viimasena, kuid mitte vähemolulisena: kui üleriiklik planeering 2030+ nägi ette meretuuleparke vähemalt 4 km kaugusel rannikust, siis Hiiu merealade planeeringus sätestati, et kaugus peaks olema 12 kilomeetrit. Pärnu merealade planeeringu puhul on see näiteks 10 kilomeetrit.

Hiiu merealade planeeringu juhtrühma liikmena nägin ma kogu planeerimise jooksul, kuidas kohaliku kogukonna esindajate nõudmisel samm-sammu haaval liiguti lähemale Hiiumaale kasu ja arengut toovale planeeringule. Praeguseks on rahandusministeerium kinnitanud, et seda on tehtud kõikide seadustega kooskõlas. Seega jääb arusaamatuks, kuidas merealade planeeringu kehtestamata jätmine ehk eelkirjeldatud töö ja kokkulepete nullimine oleks Hiiumaa huvides? Seda enam, et mitte ükski kohalikest vastuväidetest, millega planeeringu koostamisel ei arvestatud, ei leidnud järelvalves ministeeriumi teistsugust seisukohta. See näitab, et planeering arvestab tasakaalustatult erinevate valdkondade arenguvajadusi ega tee kohalikele liiga.

Maakonnaplaneeringu kehtestab maavanem, kes peab tegema kaalutlus- ehk põhjendatud otsuse Hiiumaa arengu huvides. Igasugune planeering on kokkulepe, kus tavaliselt kõik pooled teevad kompromisse – nii ka seekord. Teisalt ei saa pelgalt planeeringu alusel tuulikuid merre ehitama hakata, vaid projekt peab saama ka kõik muud load. Hiiumaa võidab aga kindlasti kui see protsess jätkub saare heaks siduvate kokkulepetega, mida merealade planeering oma olemuselt on.

Käesolev artikkel avaldati 03.05.2016 Hiiu Lehes. Artikli autor on Eesti tuuleenergia assotsiatsiooni tegevjuht ja Hiiu merealade planeeringu juhtrühma liige Tuuliki Kasonen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes