• Eesti

Elering maksis aprillis taastuvenergia toetusteks 5,8 miljonit

Eesti uudised, Energiakaubandus, Tuuleenergiamai 18, 2015

BNS, 18.05.2015

Eesti elektrisüsteemi haldur Elering maksis aprillis taastuvenergia toetuseks kokku välja 5,8 miljonit eurot ja tõhusa koostootmise toetuseks 598 311 eurot.

Nelja kuu kokkuvõttes on Elering maksnud taastuvenergiatoetust 25,6 miljonit eurot ja koostootmise toetust 2,3 miljonit eurot.

Fortumi kontserni kuuluvad ettevõtted Fortum Eesti AS ja Anne Soojus AS said aprillis toetust vastavalt 806 693 ja 800 026 eurot. Nelja kuu toetussumma kokku on ligi 6,3 miljonit eurot.

Nelja Energia kontserni kuuluvad tuulepargid said aprillis kokku 1,4 miljonit eurot taastuvenergia toetust, ettevõtte nelja kuu toetussumma on kokku 7,4 miljonit eurot.

Eesti Energia kontserni ettevõtted Eesti Energia AS ja Eesti Energia Aulepa Tuuleelektrijaam OÜ said aprillis toetust kokku samuti 1,4 miljonit eurot. Nelja kuuga kokku on ettevõtted toetuseks saanud 6,4 miljonit eurot.

Väo koostootmisjaama käitavale Tallinna Elektrijaamale maksti aprillis toetuseks 784 631 eurot ja nelja kuuga 3 miljonit eurot.

Graanul Investi kontserni kuuluv Helme Energia OÜ sai möödunud kuul toetust 227 226 eurot, nelja kuu toetus kokku on 908 707 eurot.

Tiit Vähi kontrollitavale AS-ile Silmet Grupp kuuluv soojuselektrijaama-ettevõte Sillamäe SEJ sai möödunud kuul 80 625 eurot tõhusa koostootmise toetust. Tänavu nelja kuu toetussumma on kokku 396 964 eurot.

Riigikogu liikmed kohtusid taastuvenergia sektori esindajatega

Eesti uudised, Energiakaubandus, Tuuleenergiamai 15, 2015

BNS, 15.05.2015

Eile pärastlõunal toimus Tallinna Elektrijaamas taastuvenergia sektori esindajate kohtumine Riigikogu liikmetega, kus arutati taastuvenergia väljakutseid ja võimalusi Eestis.

Eesti Taastuvenergia Koja korraldatud kohtumisel osalesid Riigikogu majanduskomisjoni ja säästva energia toetusrühma liikmed.

Tallinna Elektrijaama juhataja Andres Taukar tutvustas külalistele biokütusel töötavat elektri ja soojuse koostootmisjaama. Sektori esindajad andsid seejärel Riigikogu liikmetele ülevaate tuule-, päikese-, biokütuste, biogaasi, hüdroenergia ja teiste taastuvate energiaallikatega seotud arengutest ja valupunktidest Eestis.

Riigikogu säästva arengu toetusrühma esimehe Jaanus Marrandi sõnul oli eilne kohtumine vajalik taastuvenergeetika hetkeolukorrast ülevaate saamiseks. “See oli meie jaoks eeltöö, kuna peagi on tulemas menetlusse mitmeid energeetika valdkonda puudutavaid seadusi nagu näitekselektrituruseadus ja kaugkütteseadus,” lausus Marrandi.

Taastuvenergial on Eestis tohutu potentsiaal, ent selle rakendamiseks on taastuvenergia edendajate jaoks väga oluline meie õiguskeskkonna stabiilsus. Sellest sõltub ka investorite valmisolek taastuvenergia sektorisse panustada,” põhjendas Eesti Taastuvenergia Koja juht Rene Tammist kohtumise vajalikkust.

Tuuleenergia assotsiatsioon: Oidrami järeldused on valed

Eesti uudised, Energiakaubandus, Tuuleenergiamai 14, 2015

Maaleht, 14.05.2015

Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni tegevjuht Tuuliki Kasonen ütleb, et Rein Oidrami leitud korrelatsioon tuuleenergia ja põlevkivi erikulu suurenemise vahel on meelevaldne ning energiamajanduses olnud fundamentaalseid muudatusi ignoreeriv. 

“Näiteks väidab ta, et elektriturg avanes Eestis 2013. aastal, mil see tegelikult avanes
vaid väiketarbijatele,” märgib Kasonen. “Põhjamaades tekkis elektriturg juba 1990ndate alguses ning Eesti–Soome vahelise merekaabli Estlink 1 valmimisega 2006. aastal hakkas järk-järgult sellega liituma ka Eesti.”

Asi pole tuuleenergias

Kasonen möönab, et põlevkivi erikulu on tõepoolest suurenenud, kuid selle põhjus ei peitu tuuleenergias. Põlevkivil töötavate elektrijaamade töörežiimi ei muudeta tema
sõnul tuulest, vaid elektrituru hinnast lähtuvalt.

“Kui enne elektrituru avanemist planeeriti elektritootmist tehniliste efektiivsusnäitajate järgi, siis praegu planeerivad kõik elektritootjad oma tootmist turuhinna järgi,” rääkis Kasonen.

“Elektrihindade kõikumine mõjutab omakorda põlevkivi erikulu. Seega, kui vaadata teemale põlevkivist elektri tootmise vaatenurgast, siis oleks tõesti tore aeg tagasi
keerata, kuid tegelikkuses on praegu mõeldamatu, et keelame elektriga vabal turul kauplemise, sest see suurendab põlevkivi erikulu,” märgib tuuleenergia assotsiatsiooni tegevjuht.

Osa tegureid arvestamata

Tuuliki Kasonen toonitab, et Oidrami töös ei ole arvestatud paljude teguritega, mida tuuleenergia assotsiatsioon on välja toonud mitmes oma varasemas kirjas eri asutustele.

Näiteks saatis tuuleenergia assotsiatsiooni juhatuse esimees Martin Kruus eelmise aasta novembris Eesti Arengufondile ning majandus- ja
kommunikatsiooniministeeriumile kirja, mis oli tingitud just Oidrami ettepanekust lõpetada tuuleenergia arendamine.

Tuuleenergia assotsiatsiooni kiri lühendatult:

“Oidrami argumendid põhinevad eeldusel justkui oleks Eestis suletud elektrisüsteem ehk monoenergeetiline, kus genereerivad elektrit vaid tuulikud ja põlevkivijaamad. Tegelikult on Eesti osa nii Põhjamaade, Venemaa kui ka Balti riikide elektrisüsteemist, kus põlevkivijaamad ei tööta tuulikute kompenseerimisjaamadena.

Eeldatakse ekslikult, et Narva elektrijaamad (NEJ) hoiavad tuulikute võimsuse ulatuses kuuma reservi. Tegelikkuses ei ole NEJ kohustatud ega lepinguliselt määratud tuulikuid reguleerima. Kui põlevkivil töötav elektrijaam peaks ka mingil hetkel soodsaima reguleerimispakkumise tegijaks osutuma, siis võib olla tegemist mistahes
prognoosivea kompenseerimisega, näiteks temperatuuri- või tuuleprognoosi viga, merekaabli avarii, NEJ mõne ploki avarii, ehk tegemist pole kindlasti mitte vaid tuuleenergia tootmisele iseloomuliku balansseerimisega.

Oidram ei arvesta oma argumentide esitamisel elektri impordi–ekspordiga ehk nii välisühendused kui nende pudelikaeladest või remondist/hooldusest tulenevad
elektritootmise režiimi muudatused.

Turutingimustes töötavad elektrijaamad teatavasti elektrituru hindadest lähtuvalt ning turuhinna kõikumine võib olla omaette põhjus põlevkivi elektrijaamade töörežiimi muutmiseks, mis omakorda mõjutab põlevkivi erikulu.

Selle fakti eiramine tähendab ühtlasi ka energiamajanduses toimunud fundamentaalsete muudatuste ignoreerimist.”

Sisu ei ühti kokkuvõttega

Martin Kruus jätkab: “Energiasüsteemis toimub samaaegselt elektrienergia genereerimine, ülekandmine, jaotamine ja tarbimine. Seejuures peab igal ajahetkel valitsema tasakaal genereeritava võimsuse ehk elektrijaamade summaarse koormuse ja energiasüsteemist tarbitava võimsuse vahel, mistõttu ongi bilansihaldurite ja süsteemihalduri tööks pidev süsteemi balansis hoidmine.

Selleks kasutatakse rida turupõhisel loogikal töötavaid meetmeid. Millist meedet parasjagu kasutatakse, otsustab süsteemihaldur Elering, mitte Eesti Energia, nagu jääb Oidrami argumentidest mulje.

Põlevkivi erikulu ja CO 2 emissioonide hulka mõjutab ka kütuste segamine ehk antud juhul Narva elektrijaamades hakkpuidu kasutamine,
mida Oidram ei käsitle.

Töö sisu ei lähe kokku ka töö kokkuvõttega. Analüüsi sisu keskendub põlevkivi erikulu temaatikale, aga lõppjärelduses öeldakse, et CO2 summaarne heide suureneb tuulikute tõttu.

Antud töös ei uurita ju energiasektori CO2 heitmete dünaamikat, vaid hoopis teist näitajat, aga järeldus tehakse kasvuhoonegaaside emissioonide kasvu kohta. Järeldada, et tuuleenergia kogumahu suurenedes suureneb ka CO2 heitmete emiteerimine, on vale.

Eelpool nimetatud tegurid mõjutavad oluliselt analüüsi tulemusi, kuid antud juhul pole neid arvesse võetud. Oma kirjas püstitatud hüpotees, justkui esineks korrelatsioon tuuleenergia tootmise ja CO2 heitmete vahel, ei ole antud töös leidnud kinnitust.

Varustuskindlust parandab ühtsem Euroopa energiaturg, suurem paindlikkus ja tarbijate kaasamine

Eesti uudised, Energiakaubandusmai 13, 2015

Taastuvenergia Koja pressiteade, 13.05.2015

(Rene Tammist, Eesti Taastuvenergia Koja juht)

Hiljaaegu tõdes Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi, et taastuvenergia alandab elektrihinda, leides samas , et taastuvenergia subsiidiumitega kunstlikult madalale viidud elektrihind on ohuks pikaajalisele elektrivarustuskindlusele. Pean siiski tunnistama, et selline käsitlus on pisut ühekülgne. Elektrienergia hinda mõjutavad omavahelises suhtes mitmed tegurid. Elektritootmisse investeerimiskindlust pakuvad tootjatele mitmed abinõud, mille väljatöötamisel on oluline roll ka võrguettevõtetel nagu Elering.

Euroopa Komisjoni poolt läinud aasta alguses avaldatud teatis, mis käsitles energiahindasid ja kulusid Euroopas (COM(2014) 21 /2), analüüsis pikaajalisi trende energiaturgudel. Elektrienergia hinna kujunemist mõjutavad erinevad tegurid. Raport leidis, et ajavahemikul 2008-2012 langenud elektrienergia hulgihindade põhjusteks on EL sammud, mis tänu turgude suuremale integratsioonile on suurendanud konkurentsi; elektri tootjate ja võrguettevõtete eraldamine; EL CO2 heitmeühikute hinnalangus ja madala kulubaasiga energiavõimsuste lisandumine (peamiselt taastuvenergia).

Komisjoni kvartaalsed energiaturgude raportid nimetavad elektrihindade langustrendi põhjusteks ka madalat elektrinõudlust, energia säästlikumat tarbimist, langenud kivisöe ja naftahindasid ning keskmisest soojemaid talvi. Põhjamaades on hinnalanguses olulist rolli mänginud lisaks head veeolud, mis on aidanud hüdroenergia tootmist suurendada, ning keskmisest paremad tuuleolud. Tulenevalt elektrihinna kujunemise loogikast, suruvad just madalate muutuvkuludega elektrivõimsused kallimaid turult, olles seeläbi üheks teguriks elektrihinna alandamisel. Seetõttu on tarbijatel ka tulevikus põhjust rõõmu tunda taastuvenergia tootmisvõimsuste lisandumisest. Euroopa Komisjoni hinnangul on tarbija võit odavamast elektrienergia börsihinnast enamasti suurem kui makstav taastuvenergia subsiidium.

Võimsustasud vaid suurendavad tarbijate kulusid

Iseenest nõustun Taavi Veskimäe seisukohaga, et riigipõhiste toetusmehhanismide juurest tuleks liikuda turupõhise energia hinna kujunemise suunas. Selle eelduseks on aga fossiilsete energiaallikate subsideerimise lõpetamine ja fossiilsete allikate ning tuumaenergia poolt tekitavate keskkonnakahjude arvestamine energiahinnas.

Võimsustasude asemel peavad aga kõigepealt rakenduma muud võimalused, mis on tarbijatele vähemkulukamad.Tarbijatele kulukate võimsustasude asemel tuleks integreerida enam energiaturge, rajada enam võrguühendusi liikmesriikide vahel, arendada välja turud elektrienergia bilansivõimsustele ning rakendada tarkasid võrke selleks, et tarbijad saaksid paindlikult reageerida elektrihinna kõikumistele.

Euroopa Komisjon näeb lahendustena näiteks tippkoormuse vähendamise meetmeid, impordi suurendamist sobivate võrguühenduste kaudu ning tarbijate lihtsamat osalemist turul. Oluline on ka suurendada läbipaistvust turul, harmoniseerida turureeglid ning luua lisaks nn energia-ainult-turgudele täiendavaid turge sageduse, pinge ning nn hädaolukordade teenustele. Selles osas on väga oluline roll kanda sellistel võrguettevõtjatel nagu Elering.

Taastuvenergia tootmisvõimsused panustavad samuti elektri varustuskindlusesse. Muutuvate taastuvenergia võimsuste nagu tuule- ja päikeseenergia integreerimine on küll väljakutse, ent paljud riigid on sellega väga edukalt hakkama saanud. Võtmelahendusteks on ennekõike elektrisüsteemi paindlikkuse suurendamine ning soodsate salvestuslahenduste rakendamine.

Ära ei maksa ka unustada, et taastuvenergiat on vaja energeetikasektori suure keskkonnamõju vähendamiseks, energiajulgeoleku suurendamiseks ning uute, perspektiivikate tehnoloogiate turule aitamiseks, mis hiljem tööd ja sissetulekut pakuvad. Toetusmeetmed on ajutised ning toetusvajadus kahanev. Ennustatakse, et järgmisel kümnendil toetusvajadus paljudel taastuvenergialahendustel puudub sootuks.

Kokkuvõtteks, taastuvenergia osakaalu kasvust võidab ühiskond tänu keskkonnasaaste vähendamisele, kodumaiste energiaallikate kasutamisele, uute tehnoloogiate rakendamisele ning positiivsele mõjule majandusele. Väljakutsed, mis tekivad taastuvenergia integreerimisel elektrisüsteemi, on ületatavad. Võrguettevõtted nagu Elering aitavad tootjatele pakkuda investeerimiskindlust. Energiatarbijad ei vaja võimsustasu näol täiendavat maksu lisaks toetustele, mida musta energia tootjad varjatult saavad, vaid lahendus on ühtsem Euroopa energiaturg.

Aprilli stabiilseid elektrihindu tõstis kuu lõpus Estlink 2 rike

Eesti uudised, Energiakaubandusmai 13, 2015

BNS, 13.05.2015

Tänavuse sooja talve ning varakevade tõttu langenud elektrihinnad jätkasid sama trajektoori ka aprillis, samas merekaabli Estlink 2 rike kuu lõpus tõstis Eestis muidu stabiilseid elektrihindu.

Soojade õhutemperatuuride tõttu vähenes elektrinõudlus terves Nord Pool Spoti (NPS) turupiirkonnas, kirjutab Eesti Energia aprilli energiaturu ülevaates. Langenud nõudluse ja küllaldase elektritootmise koosmõju on viinud elektri hinnad uutesse madalpunktidesse.

Eesti turupiirkonnas sai seeläbi aprilli keskmiseks hinnaks 30,50 eurot megavatt-tunnist, mis jäi samasse suurusjärku märtsi hinnaga – 30,31 eurot megavatt-tunnist. Aprilli keskmine hind oli märtsi järel teine madalaim keskmine kuuhind, mida Eesti turupiirkond eales on näinud.

Odavama elektri kättesaamiseks sõltuvad Eesti, Läti ja Leedu turupiirkonnad aga Eesti ja Soome vahelistest ülekandekaablitest Estlink 1 ja Estlink 2. Kuigi Eesti suudab oma elektritarbimise täielikult enda toodanguga katta, on kodumaine põlevkivist toodetud elekter kallim kui Põhjamaade tuuma- ja hüdroelektrijaamadest pärit elekter. Seetõttu on Baltikumi elektrihindade langus vähemalt osaliselt tingitud Estlink kaablite töös püsimisest.

Aprilli viimasel päeval aga toimus rike Eestis paiknevas Püssi muundurjaamas ning seetõttu katkes Estlink 2 töö. Rikke tulemusena vähenes Soome ja Eesti vahelise ülekandemahu kogus 1000 megavatilt 342 megavatini, mis omakorda viis Eesti elektrihinna Soome hinnast keskeltläbi 8 euro võrra megavatt-tunnist kõrgemaks.

Soome elektrihinnaks kujunes aprillis 30,09 eurot megavatt-tunnist, mis on 2,3 protsenti kõrgem kui märtsi 29,42 eurot. Soome hinda kergitasid aprilli lõpus Rootsi ja Soome vaheliste kaablite rikked ja järgnenud hooldustöö

Läti ja Leedu hindadeks said aprillis 34,81 eurot ning 35,61 eurot megavatt-tunnist, mis on vastavalt 8 ning 10,5 protsenti kõrgemad kui märtsis. Läti ja Leedu hinnad kasvasid põhiliselt seetõttu, et Läti hüdroelektrijaamade toodang vähenes. Läti ja Leedu piirkondadesse tekitas hinnavahe kahe riigi vahelise kaabli piiramine, mille tõi kaasa Eesti ja Läti vahelise kaabli ülekoormus.

Vähemal määral avaldasid NPS-i elektrihindadele mõju ka süsinikdioksiidi saastekvootide hindade kerkimine, naftahindade tõusust tingitud kõrgemad kivisöehinnad, mis hakkasid aprilli vältel taastuma viimase seitsme aasta madalaimast punktist ning NPS-i tuumajaamade tööseisakud. Kõigi NPS-i tuumajaamade tootmisvõimsusest oli aprilli vältel puudu 15–25 protsenti.

Energiaühistute algatajad kohtusid Kõpus

Eesti uudised, Energiakaubandus, Tuuleenergiamai 8, 2015

Hiiu Leht, 06.05.2015

Kolmapäeval kohtusid Kõpu rahvamajas Eesti esimese kümne energiaühistu algatajad. Töötoas jagasid eesminejatele kogemusi kolm mentorit.

Eesti Arengufondi algatatud mentorprogrammi raames arendatakse üle Eesti kümmet energiaühistu pilootprojekti, mis plaanide kohaselt alustavad energia tootmist kohalike elanike ja kogukondade tarbeks juba sel sügisel.

“Nende kümne näitel tahame nii-öelda läbi mängida, kuidas võiks Eestis välja näha energiaühistute tegutsemine,” selgitas Eesti arengufondi energia- ja rohemajanduse ekspert Kristiina Sipelgas.

Töötuba korraldati Kõpus kuna üks kümnest on Hiiu energiaühistu, mille eestvedajaks Hiiu vallavolikogu esimees Jaanus Valk ja koordinaatoriks Kaidi Nõmmerga.

Hiiu energiaühistu

Valk rääkis, et ühistu abil loodetakse kõigepealt lahendada Kõrgessaare ja Lauka asulate kortermajade, aga ka munitsipaalhoonete küttemuresid. “Praegu püüavad seal iga maja elanikud ise kuidagi maja kütmisega hakkama saada,” selgitas Valk.

Küttena nähakse eelkõige puitu: nii haket kui puidu-graanuleid ehk prulle. “Oluline on kohaliku vähemväärtusliku puidu väärindamine kütte tarbeks, stabiilsuse tekitamine nii metsatootjale kui soojatarbijale,” selgitas Valk.

Ta märkis, et Kärdlas on olukord parem – keskkütteteenust pakub AS Eraküte. Ühe võimalusena nähakse siiski päikesepaneelide paigaldamist Pae tänava kortermajadele. “Seal on see võimalik ja nii saaks sealseid kortermaju varustada sooja veega suvel, kui maju ei köeta,” selgitas Valk. Kaugem perspektiiv oleks Kärdla sadama arendus-ala küttega varustamine.

Ühistud tooks muutuse

Eelmistel aastatel koostas arengufond energiamajanduse pikaajalist arengukava. Selgus, et kõige suurem kulude kokkuhoiuvajadus on transpordis ja energiamajanduses. “Tulenevalt sellest algatasime energiaühistute programmi, mis kõige kiiremini annab võimaluse Eesti energiamajanduses suuri strateegilisi muudatusi ellu viia,” selgitas Sipelgas.

Kõpus toimunud töötoas arutleti projektide seniste arengute üle ja otsiti lahendusi kitsaskohtade kõrvaldamiseks riiklikul tasandil. Kogemusi ja nõuandeid jagasid mentor Lutz Ribbe Saksamaalt, Hans Christian S0rensen Taanist ning Moonika Kukke Eestist.

Ribbe: See on teie tuul

Ribbe rääkis, et Saksamaal toodetud energiast tuleb 30 protsenti taastuvatest energiaallikatest ja 95 sellest tootmisest ei kuulu suurtele firmadele, vaid eraisikutele, põllupidajatele ja väikestele ühistutele. “Tegemist on struktuurse muutusega – inimesed ise on hakanud energiatootjateks ja teenivad sellega raha, mitte ei kuluta oma teenitud raha elektri eest maksmiseks,” selgitas Ribbe. See omakorda toob kaasa selle, et raha ei liigu suurfirmade kätte, vaid jääb regiooni.

Ribbe meenutas, kuidas Poolas oli suur vastuseis tuugenite rajamisele, sama hakkas talle silma ka Eestis. “Ma mõistan seda, sest meil Saksamaal oli sarnane olukord,” ütles Ribbe. “Kui tuleb mingi investor ja ütleb: näete siia panen ma tuuleturbiini – kas see pole mitte ilus? Ja see on väga kasulik kliimale ja minu rahataskule ka. Nii et palun võtke see vastu!” Ribbe küsis retooriliselt: “Aga miks te peaksite seda tegema?”

Ribbe sõnul suhtumine muutub, kui inimesed kogunevad ühistutesse ja ostavad ise enda jaoks tuuleturbiini(d). “Jah tõepoolest, see on tuuleturbiin, aga kui te näete, et iga selle pööre on kasulik kohalikele inimestele, vaatate te seda hoopis teise pilguga,” selgitas Ribbe.

Ribbe õnnitles hiidlasi, et neil õnnestus tuuleparki-de rajamise vastu koguda 8000 allkirja. “Ma olen absoluutselt kindel, et meil on vaja tuuleenergiat kasutada, aga see on teie tuul, mitte investori tuul, kes tuleb siia teie ressurssi, teie tuult varastama,” lisas ta.

“Te ei peaks olema tuuleenergia kui sellise vastu, vaid kaitsma seda enda jaoks ning olema nende vastu, kes tulevad siia teie ressurssi oma huvides kasutama,” kõlas Ribbe soovitus.

Tegutsemisvormi valik

Kukke, kes töötab advokaadibüroos Glimstedt, on üks üheksast energiaühistute programmi mentorist, kes abistavad ja toetavad algatajaid energiaühistute loomisprotsessis.

Kõpus räägiti sellest, millise tegutsemisvormi ühistud võiksid valida, millised on nõuded ja probleemid. “Loodan, et iga algatusrühm teab tänase päeva lõpuks kas valida energiaühistuna tegutsemiseks osaühingu, tulundusühistu või mittetulundusühingu vorm,” ütles Kukke.

Jaanus Valk nentis, et valikud on tänu Eesti seadusandlusele piiratud ja kohalik omavalitsus ühistusse kuuluda ei saa. Energiatootmisega tohib tegeleda kas osaühing või aktsiaselts. Tema arvates jääb seega kaks võimalust: asutada kohe osaühing või siis tulundusühistu, mis omakorda asutab osaühingu.

“Ühistu peaeesmärk on efektiivsem ja soodsam energia. Kasum peaks minema elamute renoveerimiseks – ei ole ju mõtet ilma kütta,” ütles Valk.

Töötuba Kõpus oli järjekorras viimane ja nüüd peaksid algatajad hakkama energia-ühistuid asutama. Programm kestab septembri lõpuni, siis saab teha kokkuvõtteid.

Kust tuleb raha?

Vastuseks küsimusele, kust tuleb raha energiaseadmete, võrkude ja trasside rajamiseks, ütles Kukke, et eelkõige sõltub see sellest, millise äri-mudeli alusel ühistu tegutsema hakkab. Sealt edasi tuleb vaadata, kas on vaja kaasata avaliku sektori või siis erainvestori raha.

Loomulikult peavad ühistusse panustama ka kohalikud inimesed ise. “See ongi energiaühistu üks eesmärke: et inimesed, kes näevad, et see idee on hea, on nõus tulema nii oma rahaga, kui võtma vastutust, kui saama otsustusõigust,” lisas Kristiina Sipelgas.

Majanduskomisjon: puidu kasutamist energiatootmises peaks suurendama

Eesti uudised, Energiakaubandusmai 7, 2015

BNS, 07.05.2015

Riigikogu majanduskomisjon toetab Eesti Erametsaliidu ettepanekut suurendada põlevkivi kõrval küttepuude kasutamist energiatootmises, kuid möönab, et selle eelduseks on taastuvenergia tasude muutmine elektrituru seaduses.

Majanduskomisjoni esimees Toomas Kivimägi tõdes, et puidu ulatuslikum kasutamine elektrienergia tootmiseks näiteks Narva Elektrijaamades tuleneb eelkõige asjaolust, et viimastel aastatel on raiemaht olnud oluliselt alla soovituslikku, teatas riigikogu pressiteenistus.

“Eestis raiuti mullu 10 miljonit tihumeetrit puitu. Efektiivse, samas jätkusuutliku metsamajandamise seisukohalt on optimaalne raiuda 12, lähiaastatel isegi kuni 15 miljonit tihumeetrit puitu aastas,” märkis Kivimägi.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonna juhataja Timo Tatar tegi komisjonile ülevaate puidu ja põlevkivi kooskasutamisest elektrijaamades. Kehtivad taastuvenergia toetused olid Eesti Energiale sel määral kasumlikud, et kütuseks osteti ka ehitus- ja paberipuitu, mitte üksnes väheväärtuslikku metsamaterjali.

Ka praegu ei ole puidu kasutamine elektrijaamades keelatud, kuid selleks, et see oleks majanduslikult mõistlik, tuleks elektrienergia tootjaletaastuvenergia toetust maksta. Praeguste taastuvenergia tasude puhul tooks see kaasa elektriarvete olulise hinnatõusu, muuhulgas suurendaks see kõikide Eestis asutvate energiamahukate tootmisettevõtete toodangu omahinda.

Eesti Erametsaliit märkis enda avalikus pöördumises, et küttepuidust saadav energia on peaaegu süsinikuneutraalne ja sellega kaasneb oluliselt vähem keskkonnakoormust kui põlevkivi kasutamisel. Liit leiab, et riik peaks koheselt suunama Eesti Energia kontserni tootmisstrateegiat, et taastuvaid energiaallikaid, sh küttepuitu, kasutataks suuremas mahus.

Eestil on vastav kogemus olemas, kuid taastuvenergia poliitika muutmisel selle rakendamine 2012. aastal peatus. Elektrituruseaduse muudatuste ettevalmistamise töö käib, parlamenti jõuab see tõenäoliselt selle aasta septembris, teatas riigikogu pressiteenistus.

Sügisel loomisel esimesed energiaühistud

Eesti uudised, Energiakaubandus, Tuuleenergiamai 7, 2015

Võrumaa Teataja, 07.05.2015

Kurenurme päiksepargi looja Viido Polikarpuse unistus on teoks saamas – sügiseks luuakse Arengufondi eestvõttel Eestisse esimesed energiaühistud. Sellest rääkisid esmaspäeval Võrus Arengufondi töötajad.

Energiaühistu töötab laias laastus samal põhimõttel nagu korteriühistu – koos on teatud asju kasulikum teha kui igaüks eraldi. Sama käib energia kohta. Pole siis ime, et üks esimesi energiaühis-tuid ongi korteriühistu, mis haldab Tallinnas Sõpruse pst 202 asuvat 162 korteriga elumaja. Tavapärasele korteriühistu tegevusele lisandub elektrienergia tootmine, energiat on kavas ammutada katusele paigaldatavatest päiksepaneelidest.

Kogukondlikul ühistegevusel põhineva energiaühistu peamine eesmärk on toota, jaotada ning müüa oma seadmete kaudu oma liikmetele elektrienergiat ja soojust omatarbe katmiseks, et vähendada kulusid ja luua parem elukeskkond. Nü võivad ühistu luua väga erinevad kogukonnad, näiteks ühe tänava inimesed, kes kasutavad maakütet ja päiksepaneele, saavad ühiselt toota sooja ja elektrienergiat ning muutuvad sellega välisvõrkudest sõltumatuks.

Esimesed kümme ühistut, mis Arengufondi mentorprogrammi eestvõttel sügiseks luua tahetakse, on lisaks Sõpruse pst 202 korteriühistule veel Setomaa ühistu, Hiiumaa Kärdla ja Kõrgessaare ühisvalla ühistu, Pakri ettevõtjate baasil loodav ühistu, Saaremaal Kärlas asuv omavalitsuse baasil loodav ühistu, Märjamaal ökokogukonna loodav ühistu, Ruhnu saare elanike baasil loodav ühistu, Vormsi saare nutika elektrivõrgu ühistu, Viljandimaa Kõpu vallale kuuluva mõisahoone ja piimafarmi baasil loodav ühistu ning Lääne-Virumaa Haljala valla loodav ühistu.
Arengufondi esindajad Kristiina Sipelgas ja Caroline Rute rääkisid, et esimesed kümme vahti möödunud aastal välja kui kõige perspektiivikamad aktiivsed kogukonnad, keda koostöövõrgustikud soovitasid. Võimalusel jätkatakse mentorprogrammi tuleval aastal.

Lisainfot energiaühistute kohta saab veebilehelt www.energiayhistud.ee.

«Värskemad uudised 1 2 3 4 5 .. Vanemad uudised»

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes