• Eesti

RMK saaks otsuse jõustumisel korraldada Tootsi enampakkumise jaanuaris

Eesti uudised, Tuuleenergianovember 16, 2018

BNS, 16.11.2018

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) saaks halduskohtu otsuse jõustumisel korraldada Tootsi tuulepargi kinnistute enampakkumise jaanuaris.

Tallinna halduskohus leidis reedeses otsuses, et Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) oleks pidanud Tootsi tuulepargi kinnistu enampakkumisest varem teatama ning võimaldama huvilistel tutvuda lepinguprojektiga, ent jättis muud enampakkumise tingimused jõusse, ütles kohtu pressiesindaja Anneli Vilu BNS-ile.

“Riigimetsa Majandamise Keskust kohustati avaldama enampakkumise teate varem kui kolm nädalat enne enampakkumise toimumist ning võimaldama enampakkumisel osalemisest huvitatud isikutel tutvuda enne enampakkumise toimumist lepinguprojektiga,” ütles ta.

Halduskohtu otsuse peale saab esitada apellatsioonkaebuse hiljemalt 17. detsembril. Kui ükski osapool seda ei tee, siis saaks RMK kõige varem enampakkumise korraldada jaanuari keskel.

RMK kommunikatsiooniosakonna juhataja Kristi Parro sõnul pole riigifirma nõukogu ega juhatus veel otsustanud, millal enampakkumine uuesti korraldada.

RMK nõukogu otsustas 12. oktoobri 2017 otsusega võõrandada Tootsi kinnistu avalikul suulisel enampakkumisel, kuna kinnistu ei ole riigimetsa majandamiseks vajalik. Juhatusel tuli kinnitada enne enampakkumise väljakuulutamist avaliku suulise enampakkumise kord, sealhulgas kinnisasja enampakkumise samm.

Enampakkumise kuulutus ja tingimused tuli avaldada hiljemalt 3 nädalat enne enampakkumise toimumist vähemalt Ametlikes Teadaannetes, RMK veebilehel ja suuremates päevalehtedes.

RMK juhatus kinnitas 16. oktoobri 2017 otsusega Tootsi kinnistu enampakkumise korra ja enampakkumise sammu. Enampakkumise toimumise ajaks määrati 8. novembri 2017 pärastlõuna.

“Kohus leidis, et enampakkumise tingimused on õigusvastased osas, milles ei nähtud ette huviliste võimalust tutvuda lepinguprojektiga. Muus osas aga ei ole enampakkumise tingimused õigusvastased ega riku kaebajate õigusi,” rääkis halduskohtu pressiesindaja Vilu.

Eesti Elekter AS-i juhatuse liikme Andres Sõnajala sõnul on tal kohtuotsuse üle kahtlemata hea meel. „Eraettevõtjad versus riik – või riigiasutused/ettevõtted – asjade puhul on võit esimeses kohtuastmes üpris haruldane nähtus. Oleme öelnud algusest peale, et Tootsi tuulepargisokutamine vahendeid valimata riigiettevõttele Eesti Energia pole endast lugupidavale õigusriigile kohane,” ütles Sõnajalg BNS-ile.

Ka Sõnajalad vaidlustavad konkurentsiameti heakskiidu Eesti Energia hiigeltehingule

Eesti uudised, Tuuleenergianovember 16, 2018

Delfi Ärileht, 16.11.2018

Tuuleärimeestele Andres ja Oleg Sõnajalale kuuluv Eleon Grupp peab Nelja Energia ja Eesti Energia koondumist jätkuvalt lubamatuks ja vaidlustab konkurentsiameti otsuse kohtus. Ühtlasi leiavad nad, et konkurentsiamet võis rikkuda seadust.

Eleon Grupp esitas mahukad vastuväited Nelja Energia ning Enefit Green koondumise menetluses, kuid tänaseks pole konkurentsiamet esitatud vastuväidete osas mistahes tagasisidet andnud, ütlesid tuuleettevõtjad pressiteate vahendusel.

Ettevõte leiab, et Eesti Energia ja Enefit Green tehing viidi lõpuni salatsedes – enne kui sellest teatati avalikkust ja menetluses huvitatud isikuid. Eesti Energia on meedias teatanud, et tehing viidi lõpuni 6. novembril koheselt pärast koondumisloa saamist. Tähelepanuväärne on aga, et Ametlikes Teadaannetes teavitas Konkurentsiamet koondumisotsusest alles 7. novembril ning koondumismenetluses vastuväiteid esitanud isikuid otsusest üleüldse ei teavitatud.

„Selline asjade kulg viitab selgelt, et osapooled koordineerisid tegevusi omavahel ning see heidab varju ka otsuse sisulistele argumentidele ja võimalikule kallutatusele,“ ütles Eleon Grupi esindaja Andres Sõnajalg.

Koheselt peale Avalikes Teadetes otsuse teate lugemist esitas Eleon Grupp 07. novembril teabenõude koondumisotsuse esitamiseks, mida siiani esitatud ei ole. Teabenõue tuleb aga täita viivituseta, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul.

„Konkurentsiamet on tänaseks meile öelnud, et 19. novembril teatavad koondumisosalised, milliseid andmeid nad koondumisotsuses peavad enda ärisaladuseks ja alles seejärel otsustab Konkurentsiamet millisel kujul meile otsus edastatakse. Samas on selge, et koondumismenetluse raames oli piisavalt aega välja selgitada, mis on osalejate ärisaladused, mis mitte ning vastuväidete esitajatel palus Konkurentsiamet vastava info esitada koheselt peale vastuväidete esitamist juba varasuvel,“ ütles Supremia vandeadvokaat Silja Holsmer.

„Konkurentsiamet oli selgelt teadlik esitatud vastuväidetest ning seeläbi ka turuosaliste võimalikust huvist otsust vaidlustada eesmärgiga ära hoida tehingu lõpule viimine. Seevastu on Konkurentsiamet pidanud vajalikuks otsusest teavitada üksnes koondumise osalisi ning avalikkust teavitada alles pärast tehingu toimumist, jättes huvitatud isikutele otsus sootuks edastamata. Eeltooduga raskendatakse oluliselt isikutel oma õiguste efektiivset kaitsete,“ selgitas Holsmer.

Eleon Gruppi kuuluvad ettevõtted AS Eleon, AS Eesti Elekter, OÜ Eurowind, OÜ Vaivara Tuulepark, AS Roheline Elekter, OÜ Aidu Tuulepark, AS Energia Agentuur, AS Elektri Energia ja OÜ Estwind Energy.

Eesti Energia hiigeltehingu peatamisest: Nelja Energia on juba meie omanduses

Eesti uudised, Tuuleenergianovember 16, 2018

Delfi Ärileht, 16.11.2018

Riiklik energiahiid näeb Oleg Ossinovski ettevõtte sammus, mis peatas Nelja Energia ostutehingu, liiga hilist reageerimist konkurentsiameti otsusele, mida kindlasti ei tehtud kergekäeliselt.

Seoses Oleg Ossinovski ettevõtte Skinest Energia kohtusse pöördumise järel Nelja Energia tehingule kohaldatud esialgse ja ajutise õiguskaitsega ütles Eesti Energia, et Eesti viimase aja üks suurimaid ostutehinguid on juba lõpule viidud.

Nimelt viis Eesti Energia taastuvenergia tütarfirma Enefit Green Nelja Energia omandamise lõpuni 6. novembril pärast Balti riikide viimaselt, Eestikonkurentsiametilt koondumise loa saamist. Sellega omandas Eesti Energia 100% Nelja Energia aktsiatest.

“Seega viidi Enefit Greeni ja Nelja Energia koondumine lõpuni oluliselt enne Skinesti poolt kaebuse esitamist ja selle põhjal esialgse ja ajutise õiguskaitse rakendamist kohtu poolt,” märkis Eesti Energia pressiteate vahendusel.

Kohus alles otsustab, kas võtab menetlusse

Ühtlasi selgitas riiklik energiahiid, et kohus on andnud nii konkurentsiametile kui ka Enefit Greenile ja Nelja Energiale oma seisukohtade esitamiseks aega kuni 19. novembrini. Alles peale esitatud seisukohtadega tutvumist otsustab kohus, kas võtta Skinesti kaebus menetlusse või mitte.

Eesti Energia on seisukohal, et konkurentsiamet on Nelja Energia omandamist põhjalikult analüüsinud. Menetlus on kestnud viis kuud, mille jooksul on amet kogunud infot nii konkurentidelt, klientidelt kui turukorraldajatelt ning hinnanud tehingu mõju konkurentsiolukorrale.

“Eelnevat arvestades oleme kindlad, et konkurentsiameti meeskond ei ole koondumisele heakskiitu kergekäeliselt andnud. Loomulikult anname halduskohtule kõik vajalikud selgitused ning loodame, et otsused tehakse kiiresti,” märkis Eesti Energia.

Ühtlasi märkis ettevõte, et Eesti on seadnud endale ambitsioonikad taastuvenergia eesmärgid. Sellekohaselt soovitakse taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia osakaaluga jõuda 2030. aastaks 50%-ni lõpptarbimisest. See peaks olema piisav signaal, et kes iganes taastuvenergiat arendab, on väga oodatud seda tegema.

“Riigipiire siin sektoris ei tunta. Paraku, nagu käesolev ja ka viimaste aastate jooksul tekkinud vaidlustused näitavad, on Eesti Energiaga konkureerivad taastuvenergia arendajad seisukohal, et Eesti Energial ei ole õigust taastuvenergiat arendada. See ei toeta kuidagi riikliku ambitsioonika eesmärgi saavutamist,” leidis Eesti Energia.

Ettevõte märkis, et taastuvenergia on samamoodi energia nagu muudest allikatest toodetud energia ning Eesti Energia on taastuvatest energiaallikatest elektrienergiat tootnud juba 16 aastat. “Omanik on seadnud Eesti Energiale selged ootused, mille baasilt on kinnitatud Eesti Energiastrateegia,” rõhutas riiklik energiahiid.

Muutub ülekaalukalt suurimaks tuuleenergia tootjaks

Juba aastaks 2022 soovib Eesti Energia kasvatada taastuvatest ja alternatiivsetest energiaallikatest toodetud elektri hulka 40%ni. “See toetab ka Eestipikaajaliste taastuvenergia eesmärkide saavutamist,” on energiafirma veendunud.

Eesti Energia andis Eesti suurima tuuleenergia tootja Nelja Energia ostust teada selle aasta mai lõpus. Tehingu kogumaksumuseks oli 493 miljonit eurot, sellest 290 miljonit oli tehingu maksumus ning 204 miljonit eurot Nelja Energia laenukoormus, mis Eesti Energia üle võtab.

Tehingule andsid võrdlemisi kiiresti heakskiidu Läti ja Leedu konkurentsiametid, üksnes Eesti konkurentsiamet võttis veel lisaaega, et seda põhjalikult kaaluda. Nelja Energia minekul Eesti Energia omandusse kuulub riiklikule energiafirmale umbes 85% tuuleenergia turust Eestis.

Sellest on tõukunud ka Eesti Energia põhikonkurentide väide, et tehing aitab kaasa Eesti Energia monopoolse seisundi süvendamisele Eestielektriturul. Ettevõte ise on seisukohal, et kuna elektriturg on vaba, siis ei ole sellist asja nagu Eesti elektriturg olemas.

Ossinovski firma annab aru, miks nad Eesti Energia hiigeltehingu blokeerisid

Eesti uudised, Tuuleenergianovember 16, 2018

Postimees, 16.11.2018

Eesti Energia suurtehingule pidurit tõmmanud Skinest Energia juhi Jaak Tuksami kinnitusel ei teinud ettevõte Nelja Energia ostuks pakkumist ega teeks seda tõenäoliselt ka siis, kui kohus koondumise keelaks ja Nelja Energia uuesti müüki tuleks. «See on puhtalt konkurentsi küsimus,» põhjendas ta kohtusse pöördumist.

Turgu valitsev seisund on suur vastutus ja Eesti Energia oleks pidanud arvestama, et konkurentsiameti otsust vaadatakse laiemalt, ütles Tuksam.

Skinest Energiat esindav Cobalt advokaadibüroo vandeadvokaadi Rauno Ligi sõnul vaidlustas Skinest tehingu, kuna sellega on otseselt rikutud ka nende õigusi.

Tema sõnul pidanuks konkurentsiamet hindama tehingu mõju kõikidele võimalikele turgudele: Eesti elektritootmise ja hulgimüügi turule, Eesti elektri jaemüügi turule, Eesti taastuvenergia turule, sealhulgas tuuleenergia turule ning Eestis tuuleparkide arendamise, ehitamise ja käitamise turule.

Loe edasi Postimehe veebist.

Ossinovski esindaja: riigifirma dikteerib tingimused

Eesti uudised, Tuuleenergianovember 16, 2018

Eesti Päevaleht, 16.11.2018
Skinest Energiat esindava vandeadvokaadi Rauno Ligi sõnul annab Nelja Energia ost Eesti Energiale taastuvenergia turul positsiooni, kus riigifirma saab täpselt dikteerida, mis tingimustel teised turuosalised võivad samas sektoris konkureerida. „Näiteks saab Eesti Energia otsustada, kas tuuleparkide omanikud pääsevad tuuleparkide remondi- ja hooldusteenusele ligi mõistlikel tingimustel ja mõistliku hinna eest. Ilma ligipääsuta hooldusteenusele jäävad väikeste tootjate tuulepargid mõne nädalaga seisma,” ütles Ligi, viidates ka 12-megavatise võimsusega Esivere tuulepargile, mis kuulub just Skinestile.
Kaebuses palub Oleg Ossinovskile kuuluv firma kohtul tuvastada, et Eesti Energia tütarfirma Enefit Greeni (EG) ja Nelja Energia AS-i koondumine on tegelikult keelatud. 8. novembril, päev pärast kaebuse laekumist, peataski kohus konkurentsiameti otsuse kehtivuse ning keelas Enefit Green AS-il ja Nelja Energia AS-il kuni 10. detsembrini koondumist jõustada. 19. novembrini saavad pooled seisukohti esindada, pärast seda otsustab kohus, kas kaebus võetakse menetlusse.
Pojal sama sõnavara
Eesti Energia tehingutesse ja taastuvenergia turu „kokkuostmisse” on avalikult väga kriitiliselt suhtunud ka Oleg Ossinovski poeg, SDE esimees Jevgeni Ossinovski. Mõni päev tagasi konverentsil esinedes andis ta Eesti Energia pihta tuld ja ütles – kasutades Skinesti advokaadiga täpselt sama sõna -, et Eesti Energia dikteerib seadusandlust ja riigifirma ei peaks taastuvenergia arendamise ega riskantsete investeeringutega üldse tegelema.
Kevadel teatas Eesti Energia, et ostab pea poole miljardi euro eest tuuleparkide arendaja Nelja Energia. Tehingu maksumus on 289 miljonit eurot, millele lisandub 204 miljoni eurone laenukoorem. Pärast seda hakati ootama Balti riikide konkurentsiametite heakskiitu, novembri algul andis Eestikonkurentsiamet viimasena rohelise tule.

Raisner: hoopis riik takistab tuuleenergia arengut

Eesti uudised, Tuuleenergianovember 16, 2018

Äripäev, 16.11.2018

Üllatav on lugeda Eesti Energia ametlikku seisukohta, mille kohaselt takistavad konkurendid riigifirmal edendada riiklikku eesmärki – 2030. aastaks jõuda taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia osakaaluga lõpptarbimisest 50 protsendini, kirjutas tuuleparkide arendaja Raisner ASi nõikogu liige Gregor Raudvere.

Eile teatati, et Skinest Energia kaebas kohtusse konkurentsiameti otsuse lubada Eesti Energial osta taastuvenergia tootja Nelja Energia ning kohus määras tehingule esialgse õiguskaitse.

“Kuidas me saame täna rääkida üldse energeetikasektoris konkureerimisest, kui majandus ja kommunikatsiooniministeerium on lobistanud Euroopa Komisjonis Eesti Energia jaoks sisuliselt otsekanali riigiabiloa menetluses?” küsis Raudvere. “Või kuidas peaksime riigis käituma olukorras, kus üleriigilises planeeringus “Eesti 2030+” oleme taastuvenergia tootmiseks näinud justnimelt Ida-Virumaa, mida nüüdseks riik blokeerib eesotsas kaitseministeeriumiga? Ida-Virumaa küsimuse jaoks loodi 12. juulil 2016. aastal töörühm, kuhu kuuluvad erinevate ministeeriumit esindajad. Tänaseks on töörühma algatamisest möödas ca kaks ja pool aastat, kuid tulemused puuduvad.”

Raudvere märgib, et tuleva aasta riigieelarvega on Eesti Energiale ette nähtud 143 miljonit eurot ilma selgete põhjendusteta. “Viimase aja sündmuste valguses paistab see summa olevat konkurendi ostmiseks. Mingisugust sisulist väärtust see tehing ei loo, see annab ainet vaid erastamiseks. Suunates see raha aga hoopis Ida-Virumaa küsimuse lahendamiseks looks see aga selge pinnase taastuvenergia arenguks,” kirjutas ta.

Rainser on varem vaidlustanud kohtus Riigimetsa Majandamise Keskuse otsuse panna Tootsi tuulepargi kinnistu enampakkumisele tingimustel, mis võimaldaksid kinnistu omandada ainult Eesti Energial.

Energiakonverentsil läks pingeliseks

Eesti uudised, Tuuleenergianovember 16, 2018

Äripäev, 16.11.2018
Kolmapäeval toimunud energia aastakonverentsil võeti teravalt sõna nii Eesti Energia kui ka ametnike riigi vastu, Jevgeni Ossinovski väljaütlemistest puhkes aga suurem skandaal.
Konverentsi avakõne pidas õiguskantsler Ülle Madise, kelle käest said sugeda asendustegevusega hõivatud riigiametnikud. Madise meelest on probleem see, et paljud ametnikud ei ole n-ö näoga inimese poole ega tegele reaalsete ülesannete täitmisega.
Näiteks tõi Madise pideva seaduste “kõpitsemise”. Problemaatilisena nimetas Madise äriseadustikku ja pankrotiseadust, aga ka neil päevil ümbertegemisele minevat konkurentsiseadust. “Seaduste ümberkirjutamine normitehnilise ilu ja oma taskute täitmise nimel täidab ametnike aja,” möönis õiguskantsler, viidates, et säärane tegevus on vastuolus eesmärgiga seadusloomet ja bürokraatiat hoopis vähendada.
Ametnikud tootvale tööle

Madise pakkus välja ka lahenduse – ametnikud tuleks n-ö tootvale tööle saata. “Neid vajatakse avaliku halduse eesliinil, kus inimene ja riik kohtuvad. Tunnen, et seal tuleks tõsta töötegemise prestiiži ja töötasu. Siis oleks endale ja teistele tarbetu töö väljamõtlejatel rohkem soovi minna näiteks planeeringuid ette valmistama,” sõnas Madise.

Nii paraneks tema meelest ka praegune olukord, kus riigi venitamine segab ettevõtlust. “Ka see on teie õiguste rikkumine, kui soovite näiteks tuulepargi rajamiseks menetluse algatamist, aga seda aastaid ei tehta. Otsekohene “ei” on parem,” märkis Madise.
Kas riik peaks tegelema taastuvenergiaga
Konverentsil pidas ettekande ka Eesti Energia tütarfirma Enefit Green juht Aavo Kärmas, kes esitas riigifirma tulevikust ambitsioonika visiooni. Müügimahtu võiks Kärmase meelest “koduturul” – Balti riigid pluss Soome ja Poola – tervelt kolm korda kasvatada. Seda muu hulgas Nelja Energiaostu toel, kes oli Enefiti jaoks Kärmase sõnul perfect match. Kärmas leidis ka, et riiklikul tasandil peaks võtma eesmärgi toota 2030. aastaks poole elektrienergiast taastuvatest allikatest.

Konverentsi lõpetanud poliitikute debatil sai aga just Enefit turmtuld. Otsa tegi lahti sotsiaaldemokraatide juht Jevgeni Ossinovski, kelle meelest ei peaks riik üldse taastuvenergeetikaga tegelema, tõmmates paralleeli Eesti Energia läbikukkunud välisinvesteeringutega.

“Toredad avantüürid maksumaksja raha eest välismaal – Tallinna Sadam ei osta ju endale terminale kokku Hamburgis. Olukord on väga-väga tõsine,” toonitas Ossinovski.

Ossinovskile sekundeeris ka EKRE aseesimees Martin Helme. “Praktiliselt kõigele, mis ta (Ossinovski – toim) ütles, kirjutan alla. Eestis peaks olema võimalikult odav elekter, selle saavutamiseks on vaja võimalikult palju konkurentsi. Vähem monopole, vähem riigikapitalismi,” märkis Helme. Enda sõnul poleks ta uskunud, et tuleb päev, kus ta Ossinovskiga mingis küsimuses nõus on.

Ossinovski kritiseeris ka Eesti Energiat tervikuna – tema meelest on riigifirma muutunud nii võimsaks, et dikteerib juba ise riigile nõudmisi. “Kunagi arvati, et kui Eesti Energia viia rahandusministeeriumi alla, läheb paremaks – ei läinud. Ühel korrusel istuvad need, kes räägivad omaniku ootusest, aga teisel need, kes peavad dividendi arvestama. Niimoodi ei tohi riiki juhtida,” märkis ta.

Omaniku ülesandeid teostav rahandusministeerium ei suuda Ossinovski hinnangul piisavalt selgelt ootusi ettevõttele väljendada. “Ahel töötab praktikas vastupidi -Eesti Energia ütleb, mida riik peaks temast tahtma. See tugineb minu sisulisele kogemusele valdkonna aruteludel mitme aasta jooksul suhteliselt lähedal olnuna,” sõnas Ossinovski.

Enefiti vastu nii noor kui vana Ossinovski

Eile sai aga avalikuks uudis, mis seadis Ossinovski väljaütlemised hoopis uude valgusesse. Nimelt kaebas sotside juhi isa Oleg Ossinovski ettevõte Skinest Energia kohtusse konkurentsiameti otsuse lubada Enefiti ja Nelja Energia ühinemist. Seepeale vihjas rahandusminister Toomas Tõniste Postimehele, et noorema Ossinovski ja laiemalt kogu sotsiaaldemokraatliku erakonna huvid energeetika valdkonnas pole läbipaistvad.

Eesti Energia teatas omalt poolt, et nii praegune juhtum kui ka teised viimaste aastate jooksul tekkinud vaidlustused on näidanud, et Eesti Energiaga konkureerivad taastuvenergia arendajad on seisukohal, nagu ei oleks Eesti Energial taastuvenergiat vaja üldse arendada.

Silmas tuleb pidada, et parasjagu käib Enefiti IPO ettevalmistamine – Nelja Energia osteti suuresti selleks, et teha riigifirma investoritele atraktiivsemaks. Konkurentsiamet andis riigifirmale Eesti Energia loa taastuvenergiafirma Nelja Energia ostuks 6. novembril.

Neli kuud kestnud vaagimise järel otsustas amet, et Eesti Energia ja Nelja Energia kaubaturuna tuleks arvestada vähemalt Eesti ja Soome elektriturgu, mille turuosa oleks tekkival ettevõttel 14 protsenti. Seetõttu ei nähtud ka põhjust ostutehingu keelamiseks.

Enefit Green ja Nelja Energia aktsionärid allkirjastasid Nelja Energia aktsiate ostu-müügilepingu tänavu 29. mail, mil lepiti kokku aktsiate hind 289 miljonit eurot. Lisaks võtab Enefit Green tehinguga üle Nelja Energia laenud summas 204 miljonit eurot.

Energia aastakonverentsi korraldasid ühiselt advokaadibüroo Cobalt, Äripäev ja Tööstusuudised.

Eesti Energia: Nelja Energia ost on põhjalikult läbi analüüsitud

Eesti uudised, Tuuleenergianovember 15, 2018

BNS, 15.11.2018

Eesti Energia hinnangul on konkurentsiamet Nelja Energia ostutehingu põhjalikult läbi kaalunud ning tehing on sisuliselt lõpule viidud juba nädal enne Oleg Ossinovskile kuuluvalt Skinestilt laekunud kaebust, mis aktsiate ülekandmise pidurdas.

Enefit Green viis tehingu lõpuni 6. novembril pärast koondumise loa saamist, omandades 100 protsenti Nelja Energia aktsiatest. Seega viidi koondumine lõpuni oluliselt enne Skinesti poolt kaebuse esitamist ja selle põhjal esialgse ja ajutise õiguskaitse rakendamist kohtu poolt, teatas Eesti Energia.

“Kohus on andnud nii konkurentsiametile kui ka Enefit Greenile ja Nelja Energiale oma seisukohtade esitamiseks aega kuni 19. novembrini. Peale esitatud seisukohtadega tutvumist, otsustab kohus, kas võtta Skinesti kaebus menetlusse või mitte,” lisas Eesti Energia.

Konkurentsiamet on Eesti Energia tütarfirma Enefit Greeni tehingut Nelja Energia omandamiseks riigifirma teatel põhjalikult analüüsinud. “Menetlus on kestnud viis kuud, mille jooksul on amet kogunud infot nii konkurentidelt, klientidelt kui turukorraldajatelt ning hinnanud tehingu mõju konkurentsiolukorrale. Eelnevat arvestades oleme kindlad, et konkurentsiameti meeskond ei ole koondumisele heakskiitu kergekäeliselt andnud. Loomulikult anname halduskohtule kõik vajalikud selgitused ning loodame, et otsused tehakse kiiresti,” teatas Eesti Energia.

Tallinna halduskohus peatas Oleg Ossinovski ettevõtte Skinest Energia kaebuse peale konkurentsiameti otsuse, millega lubati Eesti Energial osta Nelja Energia, sai neljapäeval teatavaks.

Oleg Ossinovski ettevõte Skinest Energia esitas mõned päevad peale konkurentsiameti otsust Tallinna Halduskohtule kaebuse tühistada konkurentsiameti otsus ning tuvastada, et Eesti Energia ettevõtte Enefit Greeni ja Nelja Energia koondumine on keelatud, vahendas Postimees.

Alternatiivselt taotleb Skinest Energia, et konkurentsiamet teeks uue otsuse, millega keelataks ettevõtete koondumine või teise alternatiivina kohustada konkurentsiametit jätkama Enefit Green AS ja Nelja Energia AS koondumise menetlust.

Kohus peatas 8. novembri määrusega konkurentsiameti otsuse kehtivuse ning keelas Enefit Green AS-l ja Nelja Energia AS-l koondumise jõustamise kuni 10. detsembrini. Kohus andis konkurentsiametile seisukoha esitamiseks, esialgse õiguskaitse taotluse põhjendatuse kohta tähtaja hiljemalt 19. novembril. Samaks tähtajaks on ka Enefit Green AS-l ja Nelja Energia AS-l õigus esitada kaebaja esialgse õiguskaitse taotluse suhtes oma seisukoht.

Pärast selle tähtaja möödumist teeb kohus määruse, millega otsustatakse, kas kaebus võetakse menetlusse ning milline on menetluse edasine käik.

Eesti konkurentsiamet andis 7. novembril Eesti Energia taastuvenergia ettevõttele Enefit Green loa viia lõpuni Nelja Energia omandamine. Läti konkurentsiamet andis tehingule heakskiidu käesoleva aasta juulis, Leedu konkurentsiameti kooskõlastus saabus augustis.

Enefit Green ja Nelja Energia aktsionärid allkirjastasid Nelja Energia aktsiate ostu-müügi lepingu käesoleva aasta 29. mail, mil lepiti kokku aktsiate hind 289 miljonit eurot.

«Värskemad uudised 1 2 3 4 5 .. Vanemad uudised»

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes